English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

13. december 2021

Javno naznanilo – reja 76.500 piščancev brojlerjev in 200 prašičev pitancev - Farma Prančberger

Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za rejo piščancev brojlerjev s proizvodno zmogljivostjo 76.500 mest (Farma Prančberger) in napravo C1, v kateri se izvaja dejavnost reje prašičev pitancev s proizvodno zmogljivostjo 200 mest, na lokaciji Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je Edvard Prančberger.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lenart in Občine Sveta Ana ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju je zagotovljen od 13. 12. 2021 do 11. 1. 2022, v prostorih Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 12. 2021 do 16. 1. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

6. december 2021

Javno naznanilo – širitev odlagališča CERO Špaja dolina - II. Faza

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za širitev odlagališča CERO Špaja dolina - II. faza. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Grosuplje ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 12. 2021 do 5. 1. 2022 v prostorih Upravne enote Grosuplje, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 12. 2021 do 10. 1. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

8. oktober 2021

Pridobivanje dolomita v kamnolomu Kozje - GAAL gradnje d. o. o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Kozje, nosilcu nameravanega posega GAAL gradnje d. o. o., Sela 1, 3254 Podčetrtek

Predmet nameravanega posega je izkoriščanje dolomita v novem pridobivalnem prostoru Kozje, ki se nahaja na lokaciji nekdanjega kamnoloma Šonovo v občini Kozje, vključuje pa tudi nekaj dodatnih parcel. Nameravani poseg predstavlja nadaljevanje eksploatacije v delu obstoječega kamnoloma in širitev eksploatacije na sosednje parcele. Velikost predvidenega pridobivalnega prostora je 7,6471 ha. Predvideno je izkoriščanje v povprečju 35.000 m3 mineralne surovine na leto oz. od 15.000 - 50.000 m3/leto v raščenem stanju, kar bo odvisno od potreb na trgu. Izkoriščanje je predvideno za obdobje 20 let. Po zaključku eksploatacije bo v obdobju dveh let izvedena končna sanacija in rekultivacija kamnoloma.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.


Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 11. 10. 2021 do 9. 11. 2021, na sedežu Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve (soba 226), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 10. 2021 do 15. 11. 2021) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

14. september 2021

Javno naznanilo – naprava za taljenje svinca in naprava za proizvodnjo svinčevega oksida – TAB d. d.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje svinca s talilno zmogljivostjo 224,8 ton na dan in za napravo za proizvodnjo svinčevega oksida s proizvodno zmogljivostjo 55 ton na dan, na lokaciji Žerjav 81, 2393, Črna na Koroškem. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Ravne na Koroškem, in Občine Črna na Koroškem ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Čečovlje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

14. september 2021

Javno naznanilo – proizvodnja vlaknenih plošč – LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o.

Postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo v kateri se izvaja dejavnost 6.1c s proizvodno zmogljivostjo vlaknenih plošč 725 m3/dan, na lokaciji ki se nahaja na zemljiščih v k.o. Trnovo s parc. št. 564/12, 564/15, 577/4, 577/5, 596/2, 596/4, 596/5, 596/6, 596/11, 605/1, 605/3, 613/23, 613/27, 613/28, 922/7, 922/36, 1959/4, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248/6, 3248/7 in 3250/3. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica in Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Upravne enote Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica, Oddelka za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

27. julij 2021

Povečanje zmogljivosti naprave za odstranjevanje odpadkov v Špaji dolini- RETAL d. o. o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za povečanje zmogljivosti naprave za odstranjevanje odpadkov nosilcu nameravanega posega RETAL d. o. o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana.

Predmet nameravanega posega je povečanje zmogljivosti odstranjevanja nevarnih odpadkov s št. 18 01 03* in 18 02 02* po postopku D9 iz 6 t na 7,2 t na dan, v obstoječi napravi na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja dolina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje in Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 28. 7. 2021 do 26. 8. 2021, v prostorih Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje (v pritličju soba 14), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA IN ODSOTNOST BOLEZENSKIH ZNAKOV.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 28. 7. 2021 do 31. 8. 2021) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO