English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

19. junij 2019

Javno naznanilo – SAPIO PLINI d.o.o.,

Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat na lokaciji z naslovom Bukovžlak 107, 3000 Celje. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje SAPIO PLINI d. o. o., Bukovžlak 107, 3000 Celje.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje in Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 6. 2019 do vključno 19. 7. 2019 na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, tajništvo (3. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati do 19. 7. 2019, na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

14. junij 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – POMGRAD - GM d.o.o.

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji ''Obrata Hoče''

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede predelave nenevarnih gradbenih odpadkov po postopkih R5, R12 in R13 na lokaciji znotraj območja ''Obrata Hoče'', za nosilca nameravanega posega POMGRAD - GM d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Nosilec nameravanega posega bo predeloval naslednje vrste odpadkov po postopku R5 v kombinaciji s postopkom R12 in R13, in sicer:
1. 17 01 01 beton;
2. 17 01 02 opeka;
3. 17 01 03 ploščice in keramika;
4. 17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06;
5. 17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 (ne vsebujejo premogov katran);
6. 17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03 (zemeljski izkopi);
7. 17 05 06 material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05;
8. 17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07;
9. 17 08 02 gradbeni material na osnovi sadre, ki niso zajeti v 17 05 07;
10. 17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02, 17 09; v obsegu maksimalno 166.400 ton/leto. V sklopu obratovanja se ne bo izvajala proizvodnja izdelkov.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2501 Maribor, in Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 6. 2019 do 15. 7. 2019 na sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2501 Maribor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 6. 2019 do 18. 7. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. maj 2019

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – STEKLARNA HRASTNIK d. o. o.

Naprava za proizvodnjo stekla s talilno zmogljivostjo 138 ton na dan

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega STEKLARNO HRASTNIK d. o. o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, na lokaciji Podkraj 70b, 1430 Hrastnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik in Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 5. 2019 do vključno 13. 6. 2019 v prostorih Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Soba 48 (II. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki do vključno 7. 6. 2019.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 5. 2019 do vključno 18. 6. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. maj 2019

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – F. A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o.

Obrat na lokaciji Perhavčeva 10, 2000 Maribor

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega F. A. MAIK transport, špedicija, skladiščenje d.o.o., Zgornja Voličina 75B, 2232 Voličina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor in Mestne občine Maribor Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 8. 5. 2019 do 7. 6. 2019 v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki do vključno 7. 6. 2019.

Pripete datoteke

29. april 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – DARS d. d.

Izgradnja državne ceste Novo mesto – priključek Maline

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede izgradnje državne ceste Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del, prvi del: etapa 1 in 2, od priključka Novo Mesto – vzhod do priključka Osredek za nosilca nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi odsek hitre ceste, ki se na severu priključuje na obstoječo avtocesto in se zaključi na priključku Osredek. V okvir nameravanega posega sodi tudi lokacija za vnos viškov zemeljskih izkopov v Dolnji Težki Vodi. Državna cesta je štiripasovnica. Dolžina ureditve od priključka na avtocesti pri Novem mestu do Revoza (1. in 2. etapa) je 5,052 km, vključno s Šentjoško cesto do Revoza. Šentjoška cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Izvede se v dolžini približno 1 km z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, navezavo Avšičeve ulice, priključkom na Belokranjsko cesto ter avtobusnimi postajališči ob Šentjoški in Belokranjski cesti.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 30. 4. 2019 do 29. 5. 2019 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 30. 4. 2019 do 3. 6. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO