English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

21. oktober 2020

Izgradnja daljnovoda Polje – Vič – Vevče – Rudnik

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede izgradnje daljnovoda 2x110 kV RTP Polje – RTP Vič z RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo ter z RTP 110/20 kV Rudnik s 110 kV vključitvijo, nosilcu nameravanega posega Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Predmet nameravanega posega je izgradnja dvosistemskega daljnovoda nazivne napetosti 2x110 kV in bo izveden delno kot podzemni delno kot nadzemni vod. Skupna dolžina trase daljnovoda bo 14,9 km (od tega je dolžina trase podzemnega voda 6,55 km in dolžina trase nadzemnega voda 8,3 km). Daljnovod bo z vključitvijo v RTP Polje in v obstoječi daljnovod 2 x 110 kV Kleče – RTP Vič medsebojno povezal RTP Polje in RTP Vič. V osrednjem delu se bo daljnovod vključil v načrtovane RTP Trnovo (ni predmet nameravanega posega), RTP Vevče in RTP Rudnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
- Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
- Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
- ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.


Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 22. 10. 2020 do 20. 11. 2020 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (1. nadstropje, sejna soba št. 1), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

OBVEZNA JE PREDHODNA NAJAVA NA ŠTEVILKO (01) 306 33 07. ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 10. 2020 do 25. 11. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

20. oktober 2020

Javno naznanilo – za obrat Titus d.o.o., Dekani 5, 6271 Dekani,

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obrat Titus d.o.o. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper in Občine Koper ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 21. 10. 2020 do 20. 11. 2020 v prostorih Upravne enote Koper, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 11.00 od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

16. oktober 2020

Javno naznanilo – naprava za rejo piščancev brojlerjev - PERŠUH

Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za napravo za rejo piščancev brojlerjev s proizvodno zmogljivostjo 200.000 mest (Farma Starošince), na lokaciji z naslovom Starošince 1d, 2326 Cirkovce. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje PERŠUH, vzreja perutnine, trgovina in storitve, d.o.o., Župečja vas 1d, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj in Občine Kidričevo ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 10. 2020 do 17. 11. 2020 na sedežu Upravne enote Ptuj, Prešernova ulica 29, Oddelek za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 11.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 10. 2020 do 22. 11. 2020) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

8. september 2020

Izgradnja državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede izgradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug, nosilcu nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.

Nosilec posega namerava zgraditi štiripasovno hitro cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug, dolžine 13,6 km. Nameravani poseg vključuje:
- izvedbo navezovalne ceste Podgora,
- izvedbo priključkov Velenje jug, Podgora, Parižlje in Šentrupert,
- izvedbo platoja za spremljajoči objekt Podgora ter
- izvedbo cestnih objektov: podvozi, podhodi, prepusti, nadvozi, mostovi, viadukti, pokriti vkop, predori, podporni ukrepi in naprave za odvodnjavanje in čiščenje.

Nameravani poseg predvideva tudi izvedbo deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti ter izvedbo spremljajočih ureditev: rušenje objektov, ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov in izvedbo regulacij, postavitev protihrupnih ograj in protihrupnih nasipov ter izvedbo prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov.
Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
­ - Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,
­ - Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
­ - Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
­ - Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki,
­ - Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
­ - Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ter
­ - na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 9. 9. 2020 do 8. 10. 2020 na sedežu Upravne enote Velenje, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 9. 9. 2020 do 13. 10. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

22. junij 2020

Ureditev železniškega vozlišča in železniške postaje Pragersko – faza 1

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede prve faze ureditve železniškega vozlišča in železniške postaje Pragersko nosilca nameravanega posega Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Nosilec posega namerava izvesti rekonstrukcijo železniških tirov in tirnih naprav na območju železniškega vozlišča Pragersko, izgradnjo voznega omrežja, rekonstrukcijo železniške postaje in postajnega poslopja, ureditev izvennivojskih križanj, vodnogospodarskih ureditev, gradnjo servisnih objektov in objektov za zaposlene, ureditev parkirišč, cest in izvedbo okoljevarstvenih ukrepov.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica, in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 23. 6. 2020 do 22. 7. 2020 na sedežu Upravne enote Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 6. 2020 do 27. 7. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.


Pripete datoteke

18. junij 2020

Gradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov Vrbina, Krško

Okoljevarstveno soglasje


Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno .naznanilo glede gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, Krško Nosilec nameravanega posega je Vlada Republike Slovenije.

Nosilec ima namen zgraditi trajno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, Krško. Poseg obsega izgradnjo upravno servisnega objekta, tehnološkega objekta in odlagalnega objekta (2 silosa s pripadajočo halo nad silosom), kontrolnega bazena, druge manjše objekte, infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, infrastrukturne priključke) ter zunanjo in krajinsko ureditev. Površina predvidenega območja nameravanega posega znaša 17,5 ha.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 19. 6. 2020 do 20. 7. 2020 na sedežu Upravne enote Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, (1. nadstropje, soba 103), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 6. 2020 do 23. 7. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. junij 2020

Naznanilo javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za daljnovod Trebnje – Mokronog - Sevnica


Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog- Sevnica.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi daljnovod DV 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, ki bo vključil RTP 110/20 kV Mokronog v 110 kV omrežje. Trasa načrtovanega daljnovoda ima tri fiksne točke - razdelilne transformatorske postaje: RTP Trebnje, RTP Mokronog in RTP Sevnica. Dolžina načrtovane trase daljnovoda DV 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica znaša približno 24,6 km. Dolžina nadzemnega dela trase je približno 23,9 km, dolžina podzemnega pa 0,7 km.

Javna razgrnitev bo potekala od 18. junija do 31. julija 2020 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog, Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert na Dolenjskem, Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje.

Javne obravnave bodo potekale:
- 23. 6. 2020 s pričetkom ob 16..00, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje;
- 23. 6. 2020 s pričetkom ob 18.30 v prostorih doma Partizan Mirna, Sokolska 2, Mirna;
- 30. 6. 2020 s pričetkom ob 16.00 v prostorih kulturnega doma Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert;
- 30. 6. 2020 s pričetkom ob 18.30 v prostorih dvorana upravno - kulturnega središča Pod gradom 2, Mokronog;
- 1. 7. 2020 s pričetkom ob 17.00 v prostorih TVD Partizan v Boštanju, Boštanj 31, 8294 Boštanj.

Agencija Republike Slovenije za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Javnost ima od od 18. junija do 31. julija 2020 pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
– po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica«.

V postopku bodo upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 18. junija do 22. julija 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

60 dni po zaključku javne obravnave bo Ministrstvo za okolje in prostor jih objavilo na svoji spletni in posredovalo občini stališči obeh ministrstev glede pripomb in predlogov javnosti.

Pripete datoteke

9. junij 2020

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede pridobitve okoljevarstvenega soglasja za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora, nosilca nameravanega posega, podjetju KAMTEH GmbH, Podgora 16, 3327 Šmartno ob Paki.

Nosilec nameravanega posega namerava vzpostaviti Center za prevzem in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov Podgora, v katerem bo izvajal predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, z maksimalno zmogljivostjo drobljenja 300 t/h z letno količino gradbenih odpadkov do 115.000 t/leto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6A. 3320 Velenje in Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 10. 6. 2020 do 9. 7. 2020 na sedežu Upravne enote Velenje, Rudarska cesta 6A, 3320 Velenje, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, v 2. nadstropju, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 10. 6. 2020 do 14. 7. 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.


Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO