English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

14. september 2021

Javno naznanilo – proizvodnja vlaknenih plošč – LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o.

Postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo v kateri se izvaja dejavnost 6.1c s proizvodno zmogljivostjo vlaknenih plošč 725 m3/dan, na lokaciji ki se nahaja na zemljiščih v k.o. Trnovo s parc. št. 564/12, 564/15, 577/4, 577/5, 596/2, 596/4, 596/5, 596/6, 596/11, 605/1, 605/3, 613/23, 613/27, 613/28, 922/7, 922/36, 1959/4, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248/6, 3248/7 in 3250/3. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica in Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Upravne enote Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica, Oddelka za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

14. september 2021

Javno naznanilo – naprava za taljenje svinca in naprava za proizvodnjo svinčevega oksida – TAB d. d.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za taljenje svinca s talilno zmogljivostjo 224,8 ton na dan in za napravo za proizvodnjo svinčevega oksida s proizvodno zmogljivostjo 55 ton na dan, na lokaciji Žerjav 81, 2393, Črna na Koroškem. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Ravne na Koroškem, in Občine Črna na Koroškem ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in osnutek odločitve o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Čečovlje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2021 do 19. 10. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

27. julij 2021

Povečanje zmogljivosti naprave za odstranjevanje odpadkov v Špaji dolini- RETAL d. o. o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za povečanje zmogljivosti naprave za odstranjevanje odpadkov nosilcu nameravanega posega RETAL d. o. o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana.

Predmet nameravanega posega je povečanje zmogljivosti odstranjevanja nevarnih odpadkov s št. 18 01 03* in 18 02 02* po postopku D9 iz 6 t na 7,2 t na dan, v obstoječi napravi na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov Špaja dolina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje in Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 28. 7. 2021 do 26. 8. 2021, v prostorih Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje (v pritličju soba 14), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

ZA VSTOP V POSLOPJE JE OBVEZNA ZAŠČITNA MASKA IN ODSOTNOST BOLEZENSKIH ZNAKOV.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 28. 7. 2021 do 31. 8. 2021) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

29. junij 2021

Nivelacija terena na območju poslovne cone Sežana jugozahod - LOG CENTER A d.o.o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede nivelacije terena na območju poslovne cone Sežana jugozahod v velikosti 19,7 ha, nosilcu nameravanega posega LOG CENTER A d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Predmet nameravanega posega je nivelacija terena na površini 19,7 ha, kar predstavlja osnovo za vzpostavitev nove Poslovne cone Sežana jugozahod. Z nivelacijo je predviden izkop obstoječega kraškega terena, različnih kvalitet in kategorij hribin, kar bo zahtevalo občasno miniranje. Z izvedbo nivelacije se bo višinsko precej razgiban teren zniveliral v več platojev na različnih višinah, za lažjo in hitrejšo izvedbo več bodočih objektov in infrastrukture v nadaljnjih fazah, ki niso predmet izdaje tega okoljevarstvenega soglasja. Ocenjeno je, da bo znašala prostornina zemeljskega izkopa ca. 260.000 m3 (raščeno stanje), prostornina nasipa pa ca. 300.000 m3 (komprimirano stanje). Višina izkopa/nasipa bo ca. 3 m, lokalno bodo izkopi tudi globji, do največ 8 m. Celoten čas trajanja izvedbenih del je ocenjen na 6 mesecev.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana in Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 30. 6. 2021 do 29. 7. 2021 na sedežu Upravne enote Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Oddelek za okolje in prostor, 1. nadstropje, soba 52, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00. Za vstop v poslopje je obvezna zaščitna maska in odsotnost bolezenskih znakov.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila od 30. 6. 2021 do 3. 8. 2021 podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. junij 2021

Povečanje talilne zmogljivosti - Steklarna Hrastnik d.o.o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede povečanja talilne zmogljivosti G peči (N97) v PE Vitrum, nosilke nameravanega posega Steklarne Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Steklarna namerava namerava povečati zmogljivost obstoječe G peči (N97) v PE Vitrum iz sedanjih 90 ton staljenega stekla/dan na 130 ton/dan oz. 47.450 ton staljenega stekla na leto. Nameravani poseg obsega postavitev šestih dodatnih elektrod (v obstoječi G peči) v že pripravljene nastavke in zagon le teh. Z dodatnim električnim gretjem dna peči (t.i. talilni boosting) bo omogočeno hitrejše taljenje ter s tem povečana proizvodna zmogljivost G peči za 40 ton/dan. Zaradi povečanja kapacitete bo nameščena še ena linija za izdelavo, pregled in pakiranje steklenih izdelkov L7 ter vgradnja enega novega 8-sekcijskega steklarskega IS stroja z napravami in periferno opremo za proizvodni proces.

Nameravani poseg se bo izvajal izključno znotraj obstoječega proizvodnega objekta (montaža), na samem dnu obstoječe nove talilne G peči, kamor se bodo namestile dodatne elektrode v že pripravljene nastavke v dnu steklarske peči. Dela bodo potekala ca. 1 teden.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik in Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 17. 6. 2021 do 16. 7. 2021 na sedežu Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik , 1. nadstropje, soba 20. in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00. Za vstop v poslopje je obvezna zaščitna maska in odsotnost bolezenskih znakov.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila od 17. 6. 2021 do 21. 7. 2021 podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.


Pripete datoteke

28. maj 2021

Javno naznanilo – vzreja jarkic in kokoši nesnic - Ramuta d.o.o

Okoljevarstveno dovoljenje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za intenzivno rejo perutnine – vzrejo jarkic s proizvodno zmogljivostjo 80.000 mest in rejo kokoši nesnic s proizvodno zmogljivostjo 206.500 mest, na lokaciji z naslovom Bučečovci, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje Ramuta d.o.o., Dvorjane 41A, 2241 Spodnji Duplek.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Ljutomer in Občine Križevci ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 5. 2021 do 29. 6. 2021, v prostorih Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 31. 5. 2021 do 4. 7. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

7. maj 2021

Aktualne informacije in navodila glede Koronavirusa

Povezeva do vladnih spletnih strani o aktualnih informacijah in navodilih glede Koronavirusa.

7. maj 2021

Širitev proizvodnje Magna - faza 2

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za širitev proizvodnje Magna, nosilcu nameravanega posega MAGNA STEYR d.o.o., Cesta Janeza Puha 1, 2312 Orehova vas.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:

­- Upravne enote Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 2501 Maribor ter Prešernova ulica 6, 2501 Maribor,
­- Občine Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
­- Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ter
­- na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 10. 5. 2021 do 8. 6. 2021 na sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2501 Maribor Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (sejna soba 403, po predhodnem dogovoru), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 10. 5. 2021 do 14. 6. 2021) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO