English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

25. marec 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Direkcija za infrastrukturo

Nadgradnja progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja, nosilki nameravanega posega Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Nosilec nameravanega posega namerava izvesti nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Šentilj – državna meja, vključujoč: nadgradnjo obstoječe železniške proge na dolžini 3,53 km, novogradnjo železniške proge na dolžini 3,7 km, vključno z gradnjo predora Pekel in viadukta Pesnica, urediti križanja cest z železnico, urediti lokacije za vnos viškov zemljine, izvesti vodnogospodarske ureditve Cirknice in njenih pritokov, urediti pripadajočo in prilagoditi obstoječo energetsko in komunalno infrastrukturo ter omrežje elektronskih komunikacij ter izvesti druge spremljajoče ureditve, kot so postavitev protihrupnih ograj, odstranitve objektov, ureditve prostora ob železniških tirih in obcestnega prostora ter izvesti rekultivacijo zemljišč.

Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah:
- Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor;
- Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor;
- Upravne enote Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru;
- Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru;
- Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah ter
- na spletnih straneh ARSO.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 3. 2019 do 24. 4. 2019, na sedežu Upravne enote Maribor, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 403, 4. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00, in ob petkih od 8.00 do 13.00.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 3. 2019 do 29. 4. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

22. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – VBT d.o.o.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-18/2014-8 z dne 2.6.2014 za predelavo odpadkov po postopku R10 - vnos zemeljskega izkopa, za nasipavanje na zemljiščih v k.o. 1983 Babna gora s parcelnimi št. 694/4, 693/4 in 694/5.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana – četrtna skupnost Vič, Tbilisijska ulica 22A, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 2. 2019 do 25. 3. 2019 v prostorih Upravne enote Ljubljana Izpostava Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Oddelek za okolje in prostor, št. sobe 314 in sicer ob ponedeljkih in torkih od 8 do 12 in od 13 do 15, ob sredah od 8 do 12 ure in od 13 do 18 in ob petkih od 8 do 13 ure.

Mnenje in pripombe je mogoče v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 2. 2019 do 1. 4. 2018) v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO