English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

15. november 2018

Predstavitev rezultatov projekta »Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju«

V torek, 20. novembra 2018, bo ob 9.30 na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala predstavitev projekcij podnebnih sprememb do konca stoletja.

Strokovnjaki bodo predstavili, katere so spremembe podnebne, ki jih pričakujemo v Slovenije, v kolikšni meri se bodo izrazile ter ob kakšnih predpostavkah in s kolikšno negotovostjo jih ocenjujemo.

Predstavitve temeljijo na ugotovitvah projekta Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor "Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja".

Povezane strani

14. november 2018

Prikaz hidroloških vsebin ARSO študentom Naravoslovnotehniške fakultete

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali študenti prvega letnika magistrskega študija geologije Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Poudarek seznanitve s poslanstvom ARSO in njegovim delom je bil na hidrogeoloških vsebinah:
- načini meritev in spremljanje podatkov o vodah,
- ocenjevanje količinskega stanja podzemnih voda,
- zahtevnejši hidrološki modelski produkti, s katerimi upravlja ARSO.
Slednje jim bo lahko v pomoč pri študiju in kasnejšem delu.

Obiskali so tudi hidrološko prognozo ter se seznanili s potekom dela in obveščanja ob kriznih okoliščinah. Nazadnje so si študentje ogledali merilno mesto za spremljanje stanja podzemne vode na Vojkovi 1b, ki je bilo zgrajeno v okviru projekta BOBER.

foto

9. november 2018

Začetek nameščanja opreme za spremljanje kakovosti zraka v Projektu Sinica

V sklopu Projekta Sinica je bil na dvorišču Agencije Republike Slovenije za okolje 9. 11. 2018 zjutraj nameščen prvi večji kontejner za naprave, s katerimi bomo spremljali kakovost zraka.

Nameščena oprema bo nenehno beležila ravni dušikovih oksidov, ozona, delcev, črnega ogljika in lahkohlapnih ogljikovodikov v zunanjem zraku. Monitoring bo upošteval tudi vremenske vplive, saj je v Sloveniji kakovost zraka zelo odvisna od njih, olajšano pa bo tudi modeliranje in napovedovanje onesnaženosti zraka.

Namen projekta je ugotoviti vire onesnaženj in spremljanje učinkovitosti ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V sklopu projekta bo nameščenih še enajst večjih kontejnerjev, sedem manjših merilnih postaj, na treh postajah pa bo posodobljena samo merilna oprema.

Iz predstavitvenega letaka projekta:

Pod imenom »sinica« poznamo v Sloveniji 10 vrst ptic. Te živahne, okrogle, pisane pevke lahko opazujemo in poslušamo povsod, kjer so človeška bivališča. Tudi pozimi iščejo hrano v življenjskem okolju, ki si ga vso leto delijo z nami.

Imamo priložnost, da si s sinicami delimo življenjsko okolje s čistim zrakom.

Vsak se lahko odloči, da se bo do okolja obnašal odgovorno. Stopnjo onesnaženega zraka v Sloveniji lahko znižamo tako, da zmanjšamo toplotno izgubo stavb, da zamenjamo zastarele kurilne naprave na les, da ne kurimo na prostem in se ne kratkočasimo z ognjemeti. V kmetijstvu zmanjšajmo uporabo gnojil. V mobilnosti izberimo ustrezen način: javni prevoz, kolo, skiro, rolerje, kotalke, rolko, hojo …

namestitev kontejnerja

Povezane strani

7. november 2018

Izboljšanje kemijskega stanja morja

Nižje vsebnosti organskih kositrovih spojin v slovenskem morju

Onesnaženje morja je rezultat človeških aktivnosti, ki jih izvaja na morju, obali in v zaledju. Potencialni viri so promet, pristaniška dejavnost, komunalne in industrijske odpadne vode in tudi turizem. Onesnaževala v morje zanesejo tudi reke s kopnega.

Koncentracije organskih kositrovih spojin, ki so bile v preteklih letih prisotne predvsem zaradi uporabe v ladijskih premazih, so se v slovenskem morju znižale pod okolijski standard kakovosti. Slovensko morje ima tako po skoraj desetih letih zopet dobro kemijsko stanje.

Pripete datoteke

30. oktober 2018

Po neurjih z močnim vetrom in nalivi

DEŽEVJE
Do 7. ure v torek, 30. 10., zjutraj je v 24-urah največ dežja padlo v Bovcu (165 mm), Ilirski Bistrici (157 mm) in na Zelenici (151 mm). V Ilirski Bistrici je večina dežja, okrog 120 mm, padla v le 8 urah. Nad 100 mm padavin je padlo tudi ponekod na Notranjskem, na širšem območju Julijskih Alp in v Logarski dolini.

VETER
Najmočnejši sunek vetra je bil izmerjen na Kredarici (161 km/h), na Ratitovcu je zapihalo do 138 km/h, na Slavniku do 132 km/h in na Uršlji gori do 115 km/h.
Po nižinah smo sunke vetra od 90 do 100 km/h izmerili v Bovcu, na Letališču Portorož, na boji v Piranskem zalivu, v Kopru, v Ilirski Bistrici in v Podnanosu.

SKUPNA KOLIČINA PADAVIN
Napovedi o skupni količini padavin so se uresničile. Od sobote do torka zjutraj je skupno največ dežja padlo v Bovcu, okrog 440 mm, najmanj pa v Radencih (Pomurje), le 10 mm. Od 200 do 300 mm dežja je padlo na širšem območju Julijskih Alp, do okrog 200 mm pa ponekod v južni in severni Sloveniji. Še več padavin je padlo zahodneje od nas, v hribovitih delih Furlanije-Julijske krajine in v Karnijskih Alpah, kjer so nekatere postaje beležile tudi nad 500 mm dežja.

POPLAVE DRAVE, HUDOURNIŠKIH REK in MORJA
Skladno z napovedmi o izrednih hidroloških razmerah je včeraj sprva popoldne pričelo poplavljati morje. Najbolj izpostavljene dele obale je poplavilo v višini okoli 40 cm. Tekom večera se je gladina prehodno znižala, okoli polnoči pa ponovno dvignila na popoldansko višino. Poplave ob morju so se zgodile kljub nizki astronomski plimi, izjemno velik pa je bil vpliv južnega vetra vzdolž Jadrana in nizkega zračnega tlaka.
Ob močnih dolgotrajnejših nalivih so zelo hitro naraščale tudi hudourniške reke in vodotoki v širšem pasu od Ilirske Bistrice proti severu države. Posamezne reke so se razlile v manjšem obsegu, hitro in močno pa sta narasli Tržiška Bistrica in reka Reka s pritoki. Obe sta poplavljali na izpostavljenih območjih, Tržiška Bistrica in njeni pritoki pa so po zadnjih podatkih zaradi silovitega hudourniškega toka povzročili tudi večjo škodo na rečni infrastrukturi.
V zgodnjih jutranjih urah je na meji z Avstrijo narasla tudi reka Drava. Njen pretok je bil zaradi pravočasnih napovedi in ustreznih ukrepov k sreči manjši od pričakovanega, vseeno pa je Drava najprej poplavila v zgornjem toku, sredi dneva pa bo dosegla konico pretoka in poplavljala tudi v spodnjem toku, dolvodno od Ptujskega jezera.

26. oktober 2018

S pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah varujemo okolje in zdravje

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) so 26. oktobra 2018, ob pričetku kurilne sezone, predstavili vpliv ogrevanja na kakovost zraka v Sloveniji, pomen pravilnega kurjenja v malih kurilnih napravah in vpliv onesnaženega zraka na zdravje.

Dr. Janja Turšič z ARSO je predstavila vire nastajanja delcev (individualna kurišča, industrija, promet), ki bistveno znižajo kakovost zraka v dolinah in kotlinah ob jasnih dneh brez vetra s toplotnim obratom. V takih dneh lahko naraste delež delcev, ki ga s slabim izgorevanjam biomase prispevajo neučikovite peči, na 50 %.

Mag. Tanja Bolte z MOP je izpostavila pomembnost kurjenja s pravilno pripravljenimi drvmi, redne dimnikarske oskrbe malih kurilni naprav ter sredstev Ekosklada, ki segajo do 100 % nepovratnih spodbud za zamenjavo neučinkovitih kurilnih naprav. Kdor kuri nedovoljene snovi, dodatno zastruplja okolico, pa tudi sebe izpostavlja nevarnosti in dodatnim stroškom, če pride zaradi nepravilnega kurjenja do okvare peči.

Zdravnica Simona Perčič z NIJZ je prikazala učinke delcev na zdravje. Delci ne vplivajo samo na pljuča in povzročajo vnetje dihalnih poti, ampak zaradi prenikanja v druge dela telesa povzročajo visok krvni pritisk, okvare ožilja, aritmijo, razne oblike raka, sladkorno bolezen tipa 2, poškodbe centralnega živčnega sistema ter vplivajo na znižanje kognitivnih sposobnosti.

Povezane strani

26. oktober 2018

Vpis srednjih energetskih naprav v evidenco

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev določa, da je potrebno v evidenco vpisati vse kurilne naprave, plinske turbine in nepremične motorje s toplotno močjo enako ali večjo od 1 MW, vendar manjšo kot 50 MW, če za te ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja oziroma so že navedene v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Za vpis omenjenih naprav, ki ga izvede upravljavec, ni upravnega postopka. Prijava naprav je omogoča preko prve registracije v aplikaciji in po prejemu gesla od Agencije Republike Slovenije za okolje. Upravljavec od izvedbe vpisa lahko tudi natisne potrdilo o vpisu naprave v evidenco.

25. oktober 2018

Prof. dr. Zdravko Petkovšek (1931 - 2018)

In memoriam

Profesor dr. Zdravko Petkovšek je vzgojil desetine diplomantov meteorologije v Sloveniji. Bil je steber študija in raziskav v meteorologiji v drugi polovici 20. stoletja.

V meteorologijo ga je pripeljala njegova navezanost na naravo. Verjetno pa ja bil glavni povod za njegovo posebno zanimanje za vreme in dogajanja v ozračju jadralno letalstvo.

Kolegi meteorologi so mu hvaležni za vse, kar je naredil za razvoj meteorologije v Sloveniji.

24. oktober 2018

Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji

Poročilo o monitoringu v letu 2016

V letu 2016 je bilo v plitvih vodonosnikih 5,3 milijarde m3 obnovljivih, oz. 3,7 milijarde m3 razpoložljivih količin podzemne vode. To pomeni skoraj 2600 m3 obnovljive oz. 1800 m3 razpoložljive podzemne vode na prebivalca Slovenije.

Skupne odvzete količine podzemne vode so bile 187 milijonov m3, kar predstavlja 3,5 % obnovljivih oz. 5 % razpoložljivih količin podzemne vode. Vsi preizkusi količinskega stanja podzemnih voda so bili ugodni in za podzemne vode na celotnem območju Slovenije v letu 2016 velja DOBRO količinsko stanje.

Poročilo je celovit letni pregled rezultatov monitoringa ter ocene količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji. Podaja pregled in primerjavo glede na obdobje 1981–2010, obdelovalno obdobje 1990–2016 in napovedovalno obdobje NUV do leta 2021.

Količinsko stanje podzemnih voda se ocenjuje s štirimi preizkusi:
• analiza trendov: analizirani so trendi podatkov o gladinah podzemnih voda in malih pretokih izvirov ter modelirane obnovljive količine podzemnih voda primerjane s količinami odvzete podzemne vode;
• analiza vdorov: s poudarkom na možnosti vdorov slane vode je prikazana analiza gladin in parametrov slanosti iz območja Brestovice na Krasu;
• vpliv odvzemov na površinske vode: za površinska vodna telesa s slabim ekološkim stanjem je prikazana analiza možnega vpliva odvzemov podzemne vode na ekološko potreben pretok v vodotokih;
• vpliv na ekosisteme: ocena vpliva odvzemov podzemne vode je podana tudi za kopenske ekosisteme oz. vrste in habitatne tipe, ki so povezani s podzemno vodo.

V prihodnje bo Agencija Republike Slovenije za okolje pozorno spremljala vpliv rabe podzemne vode na območju globokih termalnih vodonosnikov v Murski kotlini. Dosedanje hidrogeološke bilančne analize nakazujejo počasno količinsko obnavljanje vodonosnikov, gladine termalne podzemne vode pa se znižujejo.

podzemne

Povezane strani

23. oktober 2018

Izzivi na področju pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj

Na Agenciji Republike Slovenije (ARSO) za okolje je 23. 10. 2018 potekalo srečanje z zastopniki podjetij, ki so predstavili svoje poglede na procese pridobivanja dovoljenj.

Posveta so se udeležili minister za okolje in prostor Jure Leben, državna sekretarja Simon Zajc in Aleš Prijon, Generalni direktor ARSO mag. Joško Knez, mag. Suzana Rak Zavasnik, vodja Urada za upravne zadeve in predstavnikih več kot 50 podjetij.

Izzivi ovd ovs

Povezane strani

19. oktober 2018

Ko je vode premalo

Suša v Evropi in Sloveniji

Predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so se udeležili simpozija Vodni dnevi 2018, ki je potekal 18. in 19. oktobra v Portorožu. Prisotnih je bilo okrog 100 udeležencev iz različnih inštitucij povezanih z upravljanjem voda.

V prvem sklopu programa - Voda, narava in okolje - je dr. Andreja Sušnik predstavila temo "Ko je vode premalo" in opisala klimatološki vidik sprememb suše v evropskem in slovenskem prostoru, vpliv podnebnih sprememb ter orodja za sledenje suše, ki smo jih razvili na ARSO.

Predstavljeni so bili tudi izsledki projekta DriDanube. Predstavitvi je sledila diskusija na temo celostnega upravljanja voda. V drugem delu programa je poudarek na ravnanju z blatom čistilnih naprav, odvajanju in čiščenju odpadne vode ter povezavi vodnih virov in pitne vode.

arso - vodarksi dnevi 2018

19. oktober 2018

Spremljanje in ocenjevanje stanja voda v porečju reke Donave

Agencija Republike Slovenije za okolje je od 16. do 18. oktobra 2018 v Ljubljani gostila strokovnjake s področja kemije in biologije držav podpisnic Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave.

Naloge delovne skupine za monitoring in ocenjevanje stanja voda so:
- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja voda v porečju Donave v skladu z Vodno direktivo,
- priprava načrta upravljanja voda za porečje Donave,
- priprava in izvedba skupnega monitoringa stanja reke Donave vsakih 6 let,
- izvedba rednega letnega spremljanja stanja voda na reprezentativni mreži merilnih mest na reki Donavi in njenih pritokih,
- poročanje o skupnem prispevku obremenitev reke Donave v Črno morje in
- izvedba medlaboratorijskih primerjalnih testov za zagotavljanje kakovosti analiz v vseh laboratorijih, ki izvajajo analize v porečju Donave.

Večina tokratnega sestanka je bila namenjena pripravi načrta za izvedbo četrte skupne raziskave reke Donave in njenih pritokov, ki se bo pričela na Dan reke Donave, 29. junija 2019, in bo obsegala:
• Analize ciljnih kemijskih snovi, ki vključujejo nove prednostne snovi ali prednostne snovi, za katere so bili določeni revidirani okoljski standardi kakovosti v Direktivi 2013/39/EU, nadzorni seznam snovi, posebna onesnaževala določena za porečje Donave, nezakonite droge, farmacevtike, organofosforne spojine.
• Uporabo novih metod za spremljanje kemijskih snovi: pasivno vzorčenje, effect based tools oz. biološke (bioassay) analize voda.
• Vrednotenje ekološkega stanja na podlagi skupno dogovorjenih metodologij za biološke elemente kakovosti: ribe, bentoške nevretenčarje, fitobentos, fitoplankton, makrofite.
• Analize zooplanktona.
• Uporabo novih metagenomskih pristopov, kot so analiza okoljske DNA (eDNA, DNA v sedimentu ter DNA v organizmih za namene nadgradnje tradicionalnega vrednotenja ekološkega stanja v skladu z vodno direktivo.
• Mikrobiološke analize.
• Prvi skupni monitoring mikroplastike v porečju Donave z enotno metodologijo.
• Enotni sistem kodiranja vzorcev in zbiranja rezultatov analiz v enotni podatkovni bazi.
• Pripravo poročil, objav.

Slovenija bo v skupni raziskavi reke Donave podrobneje spoznala nove trende na področju inovativnih metagenomskih pristopov ocenjevanja ekološkega stanja in nove metodologije za spremljanje kemijskih snovi, njihove uporabne vrednosti in možnosti uporabe v nacionalnem spremljanju stanja voda.

Sodelovanje Slovenije je pomembno tudi z vidika vzpostavitve dolgoročnega sodelovanja med strokovnjaki, inštitucijami in državami porečja Donave zaradi izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks na področju ocenjevanja stanja voda. Slovenija se v skupno raziskavo vključuje prvič s preiskavami kemijskih parametrov in bioloških elementov kakovosti na merilnem mestu Sava Jesenice na Dolenjskem.

icpdr

15. oktober 2018

Postavitev oznake visoke vode v Velenju

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Zveza geografov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Društvo učiteljev geografije Slovenije nadaljujejo s postavitvijo oznak visokih voda. Z oznakami in izobraževanjem obveščajo prebivalce in drugo javnost o visokih vodah kot naravnem pojavu, izboljšujejo vedenje o ojezeritvah kraških polj in poplavnih območij rek ter spominjajo na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

Skupaj z Občino Velenje so v petek 12. 10. 2018 postavili oznako visoke vode v Velenju ob poplavah Pake 5. 11. 2012.

Učitelji geografije, ki so sodelovali pri postavitvi tablice, so se 12. 10. in 13. 10. udeležili Tabora DUGS, na katerem so spoznali namen akcije, vloge institucij, ki sodelujejo v akciji, pomen akcije za javnost in izobraževanje. Učitelje so povabili k sodelovanju pri nadaljevanju akcije.

Velenje_oznaka_visoke_vode

12. oktober 2018

Kaj za Slovenijo pomeni 1,5 °C namesto 2 °C toplejše Zemljino površje

Pri globalnem cilju 2,0 °C v Sloveniji pričakujemo dvig temperature za okoli 3 °C nad temperaturo konec 19. stoletja, pri cilju 1,5 °C pa bi se v Sloveniji dvig ustalil nekaj desetink pod 3 °C. Tako pri temperaturnih kot padavinskih spremembah lahko v Sloveniji pri globalnem cilju 1,5 °C pričakujemo znatno manjše posledice kot pri cilju 2,0 °C. To pomeni, da v primeru cilja 2 °C lahko pričakujemo več vročih dni, daljše in izrazitejše vročinske valove ter bolj izrazite nalive.

Morska gladina se bo na naši obali zvišala v vsakem primeru. Razlika med enim in drugim ciljem je nekaj decimetrov ob koncu stoletja.

Pripete datoteke

10. oktober 2018

V sklopu Projekta DriDanube z japonskimi strokovnjaki o financiranju zmanjševanj tveganj zaradi suše

Za odpravljanje posledic suše 90 % sredstev, za preventivo 10 %. Kako spremeniti razmerje v korist preventive.

V sklopu projekta DriDanube razvija Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) model optimalnega upravljanja s sušo v regiji Podonavja. Državne sheme upravljanja s sušo vzpostavljajo strukturo institucij, ki morajo sodelovati za uspešno delovanje. V shemi so določene naloge in odgovornosti institucij (kdo, kaj, kdaj, kako, kje, koliko).

Ob postavljanju državnih shem (glej skico), pa tudi na globalni ravni se ugotavlja, da je delež sredstev, namenjenih za upravljanje s sušo, podoben višini sredstev za druge naravne nesreče, povezane z vodo. Za preventivo je namenjenih okrog 10 % sredstev, 90 % pa odpravljanju posledic.

Da bi pridobili najnovejša znanja za spremembo te prakse, se je ARSO v sodelovanju z Globalnim vodnim partnerstvom povezal z eksperti Panela za vodo in vodo vezane naravne nesreče, ki ga vodi Japonsko Ministrstvo za zemljišča, infrastrukturo, transport in turizem in z Japonskim nacionalnim inštitutom za politične študije.

V Bukarešti bo 9. oktobra 2018, v prostorih Nacionalne romunske meteorološke administracije, posvet o politikah za zmanjševanje tveganja na vodo vezanih naravnih nesreč in o osnovnih principih investicij in financiranja upravljanja s sušo. Zaključki posveta bodo vključeni tudi v Strategijo upravljanja s sušo, ki jo ARSO pripravlja v sklopu projekta.

Dogodku bo sledil še sestanek projektne skupine projekta DriDanube.

Model_optimalnega_upravljanja_dridanube_bukaresta

Povezane strani
Pripete datoteke

10. oktober 2018

Meteorologi ARSO obiskali katalonsko meteorološko službo

V preteklem tednu so meteorologi Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) na povabilo direktorja Oriola Puiga obiskali Katalonsko meteorološko službo, ki na področju meteorologije v Kataloniji izvaja primerljive naloge kot ARSO.

Sodelovanje med ARSO in Katalonsko meteorološko službo se je pričelo spomladi 2017 po obisku njihovih predstavnikov v Sloveniji. Dosedanje sodelovanje je bilo osredotočeno na numerično modeliranje vremena ter izmenjavo izkušenj pri uporabi družbenih medijev.

Obisk je odprl možnosti za širitev sodelovanja pri modeliranju razvoja megle in vpliva vremena na stanje na cestah, spremljanju trenutnega vremena s spletnimi kamerami ter samodejnimi radiosondažnimi meritvami, razvoju orodij za spremljanje suše, zagotavljanju sledljivosti referenčnih meteoroloških merilnikov in usposabljanju na tem področju ter uporabi avdio-vizualnih orodij in družbenih medijev za obveščanje in ozaveščanje javnosti.

Po velikosti, obsegu nalog in ravni storitev sta naša in katalonska meteorološka služba primerljivi. Le na področju letalske meteorologije pa si katalonski kolegi še prizadevajo za pridobitev certifikata usposobljenega izvajalca te navigacijske službe.

Poleg sedeža službe v Barceloni smo obiskali njihov meteorološki radar na Pandelli, ki je po zmogljivostih primerljiv z našim radarjem na Pasji ravni.

meteo_katalonija

8. oktober 2018

ARSO obiskale nevladne organizacije s področja okolja

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali predstavniki nevladnih organizacij s področja okolja (NVO). Namen obiska je doseči boljše razumevanje strukture in delovanja upravnega sistema ARSO ter učinkovitejše ravnanje NVO.

NVO, ki imajo status organizacije na področju varstva okolja ali narave, ki deluje v javnem interesu, so lahko stranski udeleženci v upravnih postopkih s področja varstva okolja in narave pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj samo z s sklicevanjem na ta status. Da bi lahko to pravico v postopkih uveljavljali smiselno in učinkovito, so NVO zaposleni njihovim predstavnikom skupaj s prostori ARSO predstavili tematike:
- spremljanje stanja kakovosti tal, zraka in voda onesnaževal v zrak, vodo in tla,
- spremljanja kakovosti zraka in kemijskega stanja voda,
- klimatskih sprememb.

Tudi NVO, ki tega statusa nimajo, si lahko s podatki o okolju, ki jih pridobiva ARSO, in s strokovnimi informacijami pomagajo pri uresničevanju svojega poslanstva.

Predstavniki NVO (Umanotera, Slovensko društvo za zaščito voda, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Društvo Smetumet so.p., Inštitut za uporabno ekologijo Maribor, Jamarska Zveza Slovenije, DOPPS, Ribiška zveza Slovenije, CI Fondovi bloki, Alpe Adria Green, Pravno-Informacijski center nevladnih Organizacij) so si gledali še vremensko in hidrološko prognozo ter umerjavalni, kemijski in biološki laboratorij.

5. oktober 2018

Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda v Evropi in Sloveniji

Cilj Vodne direktive je varovanje vodnega okolja in, kjer je potrebno, izboljšanje kakovosti voda. Da bi dosegla ta cilja z vidika kemijskega stanja, je Evropska unija za države članice postavila enotne kriterije ocenjevanja kemijskega stanja površinskih voda. Določila je tudi seznam t. i. prednostnih nevarnih snovi. Zanje so bile določene tudi enotne mejne vrednosti oz. okoljski standardi. Le-ti so praviloma precej strožji kot mejne vrednosti za pitno vodo in varno hrano, saj so postavljeni tako, da ne ščitijo le človeka, pač pa celoten ekosistem.

V Evropi je tretjina površinskih voda v dobrem ekološkem stanju, Slovenija pa je s skoraj 60 % visoko
nad evropskim povprečjem. Za doseganje ciljev Vodne direktive z vidika ekološkega stanja pa bodo
potrebni ukrepi in prilagoditve človekovih dejavnosti, ki bodo omogočale povrnitev in ohranitev
ključnih vodnih združb in procesov. Pri tem lahko Slovenija izkoristi svoje naravne danosti in dobro
ohranjeno okolje.

Pripete datoteke

14. september 2018

16. september, mednarodni dan zaščite ozonske plasti

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1987 ob podpisu montrealskega protokola o snoveh, ki škodujejo ozonskemu plašču 16. september razglasila za mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Protokol se navezuje na leta 1985 sprejeto dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča.

Slovenija je pogodbenica montrealskega protokola. Kot članica Evropske Unije vestno izpolnjuje zaveze montrealskega protokola in njegovih dopolnitev in prilagoditev, saj je področje ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi v celoti uskladila z zakonodajo EU. Bistvo zakonodaje je, da so proizvodnja, uvoz in izvoz predvsem CFC ter izdelkov, ki jih vsebujejo, prepovedani. Ozonu škodljive spojine nadomeščajo take, ki razpadajo v nižjih plasteh ozračja in ne vsebujejo atomov klora in broma, zato ne reagirajo s stratosferskim ozonom.

Pripete datoteke

6. september 2018

Novi prikaz vremenskih podatkov

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so uporabniki meteoroloških podatkov in storitev Agencije Republike Slovenije za okolje z naklonjenostjo sprejeli Modro stran za pametne naprave. Stran uporabnikom omogoča pregled osnovnih vremenskih podatkov na pametnih telefonih.

Podrobnejši pregled vremenskih, klimatskih in agrometeoroloških vsebin je dostopen na portalu ARSO METEO, kjer je tudi omogočeno strojno zajemanje podatkov v XML in RSS obliki.

Ker na naslovu www.arso.gov.si/vreme pripravljamo nadgradnjo vremenskih prikazov, prosimo uporabnike, da uporabljajo prikaze vremenskih vsebin na omenjenih portalih.

24. avgust 2018

Znaki suše tudi v Sloveniji

Sledenje suše v Sloveniji in Podonavju v projektu DriDanube

Suša se je v drugi polovici julija priplazila v nekatere dele Slovenije. V zadnjem tednu julija in prvih treh tednih avgusta so bile kmetijske rastline izpostavljene sušnemu in vročinskemu stresu.

Sušne razmere v Sloveniji redno spremljamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) prek satelitskih podatkov Sušnega uporabniškega servisa, ki ga razvijamo v okviru projekta »Tveganje za sušo v Podonavju – DriDanube«, in meteoroloških podatkov ARSO. O stanju suše na terenu v Sloveniji pa nam redno poročajo tudi poročevalci, ki so del širše DriDanube poročevalske mreže. Analize sušnih razmer v Sloveniji so redno objavljene v tedenskih biltenih (povezava 1).

Letos je huda poletna suša zajela zlasti severni in del srednje Evrope. Na območju Podonavja je suša najbolj prizadela Češko in večji del Avstrije ter južni del obalnega pasu Jadranskega morja. Tudi sušnim razmeram v Podonavju sledimo s Sušnim uporabniškim servisom. Rezultati so redno objavljeni v regijskem biltenu Drougt Watch 2018 (povezava 2).

Prihaja pa dolgo pričakovana osvežitev, ki bo zajela večji del Evrope.

23. avgust 2018

Vabljeni k izpolnitvi ankete o zadovoljstvu z delom ARSO

Spoštovani,
prosimo vas, da sodelujete v anketi in odgovorite, kako doživljate delovanje Agencije Republike Slovenije za okolje.

V anketi zbiramo samo odgovore in nobenih drugih podatkov.

Povratne informacije nam bodo pomagale pri prizadevanju za večje zadovoljstvo naših strank, zato si želimo, da so vaši odgovori iskreni in dobronamerni.

Anketa je zaključena. Hvala za sodelovanje.

9. avgust 2018

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Žerjavu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo do 7. novembra 2018 v kraju Žerjav v Zgornji Mežiški dolini izvajala okrepljene meritve kakovosti zraka. Obsegale bodo dnevne meritve delcev PM10 na štirih različnih merilnih mestih in meritve delcev PM2,5 na enem merilnem mestu. Laboratorijska analiza delcev bo pokazala količino težkih kovin v delcih.

Na štirih merilnih mestih so postavljeni padavinski usedalniki za zbiranje padavin in prahu. Tudi v teh vzorcih se bo preverjala prisotnost težkih kovin.

Poleg meritev onesnaženosti zraka potekajo na treh lokacijah meteorološke meritve, ki bodo omogočale analizo in interpretacijo vpliva mikroklime na rezultate meritev.

Namen merilne kampanje je izboljšati razumevanje onesnaženosti zraka s težkimi kovinami v Žerjavu. Rezultati bodo omogočili boljše poznavanje širjenja, usedanja in morebitnega ponovnega dvigovanja težkih kovin. Analize bodo v pomoč pri spremljanju uspešnosti izvajanja programa za izboljšanje stanje okolja na tem področju.

foto

Pripete datoteke

6. avgust 2018

Vroče še do petka

V ponedeljek in torek bodo v popoldanskem času nastajale krajevne nevihte. Bolj stabilno in suho vreme bo v sredo in četrtek. Predvidoma bo v četrtek tudi najtopleje. V petek pričakujemo več vremenskega dogajanja. Vroči dnevi se bodo marsikje končali v soboto.
Od sobote, 28. 7. do petka, 10. 8. bo 14 zaporednih vročih dni.

30. julij 2018

Prvi vročinski val v letošnjem poletju

Zadnje dni julija je Slovenijo zajel prvi vročinski val v tem poletju. Nadaljeval se bo tudi v začetek meseca avgusta. Potem, ko so atlantske vremenske motnje prinesle osvežitev zahodu Evrope, se je namreč vročina preselila na območje srednje Evrope, Alp in severnega Sredozemlja.

V višinah bodo v tem tednu nad našimi kraji prevladovali severni do severozahodni zračni tokovi, pri tleh pa šibki vetrovi iz severovzhodne smeri. Vročina bo večinoma “zmerna”. V večjem delu Slovenije se bo najvišja temperatura povzpela na 30 do 34 °C. Zaradi šibke burje bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo lahko segrelo tudi do okoli 36 °C. Zaradi pregrevanja bodo vedno višje tudi jutranje temperature, ki marsikje ne bodo padle pod 20 °C. Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo tako velika toplotna obremenitev, tudi jutranja temperatura ponekod ne bo padla pod 20 °C.

Predvidoma bo vročinski val pri nas vztrajal večji del tega tedna. Zaenkrat sicer ne kaže, da bi se vročina bistveno stopnjevala, a toplotna obremenitev se povečuje tudi s samim trajanjem vročine.Tudi v tem vročem obdobju lahko, predvsem v hribovitem svetu, v popoldanskih urah nastane kakšna vročinska nevihta.

26. julij 2018

Poletje 2018 zaenkrat brez vročinskega vala

V letošnjem poletju zaenkrat daljšega vročega obdobja še nismo imeli in kriterij za vročinski val še nikjer ni bil izpoljnjen. Najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji še ni presegla 33 °C, se pa je nekajkrat povzpela nad 30 °C. Lahko bi rekli, da so temperature času primerne.

Vročina se bo predvidoma nekoliko stopnjevala zadnje dni julija in prav možno je, da bo višek vročine, kot je to razmeroma pogosto, nastopil avgusta. Tako je bilo recimo lani, v poletjih 2011 – 2013 in tudi v rekordno vročem poletju 2003.


Definicije vročinskega vala glede na podnebno območje:

Pri nas je v uporabi definicija vročinskega vala, ki temelji na dnevni povprečni temperaturi. Ta mora vsaj tri dni zaporedoma presegati mejno vrednost, ki je določena glede na podnebno območje.

Celinsko podnebje (osrednja, JV in SV Slovenija)
Tpovp >= 24°C,

Zmerno podnebje hribovitega sveta (Gorenjska, Notranjska in dvignjen svet Štajerske in Dolenjske
Tpovp >= 22°C,

Omiljeno sredozemsko podnebje (Primorska)
Tpovp >= 26°C.

Povprečno temperaturo izračunamo:
Tpovp= (T7h+ T14h+ 2*T21h)/4,

kjer so vrednosti v enačbi izmerjene temperature ob 7h, 14h in 21h po lokalnem sončnem času.

23. julij 2018

Spremenljivo vreme v letošnjem poletju

Letošnje poletje v Sloveniji zaznamujejo pogoste krajevne plohe in nevihte. V meteorološkem poletju (od 1. junija do danes) beležimo le dva dneva v juniju (19. in 20.6.) ter dva v juliju (2. in 9.7.), ko nikjer nad Slovenijo niso nastajale padavine. Seveda, če pogledamo krajevne dnevne padavine, se najde tudi kakšno daljše suho obdobje. Padavinska slika je zaradi pogostih ploh in neviht pričakovano zelo razgibana. Kljub pogostim padavinam pa njihova skupna količina ponekod ne odstopa bistveno od dolgoletnega povprečja. Še bolj »kislo« poletje smo imeli pred štirimi leti (leta 2014), ko smo na Primorskem beležili julija tudi absolutne padavinske rekorde.

4. julij 2018

V iskanju svetega grala sodobne globalne seizmologije

Predavanje o novih pogledih v središče zemlje z detekcijo J seizmičnih valov

Lepo vabljeni na predavanje izrednega profesorja Avstralske narodne univerze Hrvoja Tkalčića. Udeležence predavanja bo vodil do svetega Grala sodobne globalne seizmologije in odstrl pogled v središče Zemlje s pomočjo J seizmičnih valov.

Predavanje bo v petek, 20. 7. 2018, ob 11. uri v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (sejna soba v laboratorijskem prizidku).

Udeležbo sporočite na e-naslov martina.carman@gov.si

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vabljeni.

Pripete datoteke

29. junij 2018

Agencija zaposli sistemskega inženirja za MS Windows okolje

Agenciji Republike Slovenije za okolje objavlja razpis za prosto delovno mesto v Službi za analitično podporo delovnim procesom, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo podrobna znanja in izkušnje s področja sistemske administracije Microsoft Windows Server (namestitev, vzdrževanje domenskih servisov, upravljanje AD in GPO, itd.).

Zaželeno je tudi poznavanje omrežnih servisov in protokolov, poznavanje upravljanja Microsoft spletnega strežnika (IIS), poznavanje PowerShell in osnov programiranja v Microsoft.NET, poznavanje osnov Microsoft SharePoint in Microsoft SQL Server ter poznavanje postopkov in sistemov za arhiviranje podatkov ter poznavanje virtualizacijske platforme VMware.

Če kandidat svoja znanja lahko dokazuje s pisnim potrdilom (certifikatom), naj ga priloži prijavi.

Povezane strani

28. junij 2018

Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja

Izobraževanje podjetij za prijavo na razpise Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov

Dogodek je odpovedan zaradi premajhnega interesa.

27. junij 2018

Odlok o referenčnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških merilnih postajah

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja in na razpolago za komentarje državljanov.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je namreč na podlagi Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) vzpostavila register infrastrukture, potrebne za izvajanje te službe.

Infrastrukturo službe predstavljajo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi dogovorov o mednarodnih izmenjavah podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Gre za evidenco objektov in naprav v upravljanju ARSO.

Register vsebuje podatke o nazivu objekta ali naprave, o lokaciji objekta ali naprave ter v primeru merilne postaje tudi podatke o vrsti merilne postaje.

20. junij 2018

Začetek kopalne sezone na celini

Kljub ugodni temperaturi vode naj bo izbira mesta za kopanje premišljena

Ob poletni vročini se številna obrežja slovenskih rek, jezer, ribnikov in gramoznic spremenijo v priložnostna kopališča, saj rekreacija v vodi in ob njej omogoča ohladitev, razvedrilo in sprostitev.

Lokacijo kopanja pa je potrebno kljub ugodni temperaturi vode izbirati premišljeno in se zavedati tveganj, ki jih predstavlja kopanje – ta so minimalna le na kopalnih vodah in ob upoštevanju vseh priporočil. Ob tem se je potrebno zavedati, da za lastno varnost in zdravje lahko največ storimo sami ter da je kopanje aktivnost na lastno odgovornost.

Za kopanje so pomembni meseci ko ima voda 15 stopinj C nad povprečno mesečno temperaturo. Temperature vode v rekah, jezerih in morjih so praviloma najvišje v avgustu, to je skoraj 2 meseca za najvišjem stadijem sonca ob poletnem solsticiju. Velik vpliv ima tudi dnevno nihanje temperature vode, ki je poleti lahko tudi preko 10 stopinj C, manjše na večjih rekah in večje na manjših rekah.

Temperatura voda v zadnjih desetletij narašča. Trendi segrevanja vode rek so na zahodu med +0,1 in +0,2 oC na 10 let, na vzhodu pa med +0,2 in +0,25 stopinj C. Najvišji trend naraščanja povprečne letne temperature se je pokazal na kopalni Krki pri Podbočju (+0,26 stopinj C na 10 let).

Zviševanje povprečnih dnevnih temperatur na Bohinjskem jezeru od leta 1939 do 2016 kaže, da so po letu 1990 najvišje temperature skoraj vedno višje od 20 stopinj C.

foto

20. junij 2018

Povpraševanje po podatkih o vremenu

V času neurja, ki je 8. 6. 2018 divjalo nad Belo krajino, je bilo preko spleta Agencije Republike Slovenije za okolje 49.000.000 zahtevkov za posredovanje radarske slike padavin.19. junij 2018

Rok za oddajo letih poročil za zbiranje in obdelavo odpadkov podaljšan do 15. 7. 2018

V Informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki je ponovno omogočena možnost oddaje prvih letnih poročil za zbiranje odpadkov in za obdelavo odpadkov.

Letnim poročilom z načinom poročanja AVTOMATSKO_V0 je ponovno dodeljen status ZAKLJUCEN (prej ZAPRT). Zavezanci lahko kreirajo kopijo poročila, jo dopolnijo ali popravijo in zaključijo.

Aplikacija bo odprta za oddajo navedenih poročil do 15. 7. 2018.

17. junij 2018

Tla imajo resnično vrednost – investirajmo vanje

Svetovni dan boja proti dezertifikaciji 2018

Modro vlaganje v tla omogoča prihodnost. Vse odločitve na tem področju določajo prihodnje scenarije za trajnostni razvoj. Letos nas Generalna skupščina Združenih narodov vabi, da si omogočimo bolj kakovostno prihodnost z upoštevanjem slogana »Tla imajo resnično vrednost – investirajmo vanje«.

Pogosto izkoriščamo tla, kot da so neomejen naravni vir. Ta malomarnost ogroža oskrbo s hrano in pitno vodo, biotsko raznovrstnost in celo človeško varnost. Kratkovidni gospodarski dobički, ki jih narekuje industrija, urbanizacija, ne-trajnostno kmetijstvo in prekomerna potrošnja, povzročajo degradacijo in izgubo kritičnih ekosistemov. V zadnjih 30 letih se je zato podvojila poraba naravnih virov, pri čemer pa je 30% tal na svetovni ravni degradiranih.

Leta 1994 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. junij za Svetovni dan boja proti dezertifikaciji in suši. Namen tega dne je dvigniti ozaveščenost javnosti o problemih, povezanih z dezertifikacijo in skupno mednarodno prizadevanje za modro vlaganje v tla.

Kot mnoge države po svetu se tudi Slovenija sooča s vse pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi sušami. Kljub škodi, ki jo te povzročajo, pa je upravljanje s sušo še vedno pomanjkljivo. Z namenom povečanja odpornosti družbe na sušne dogodke in izboljšanja strategije upravljanja s sušo Agenciji Republike Slovenije za okolje vodi mednarodni projekt DriDanube. V okviru projekta se vzpostavlja tudi sistem poročanja o posledicah suše, kateremu pa lahko tudi sami prostovoljno pristopite.

12. junij 2018

ARSO s projektom DriDanube izboljšuje spremljanje suše v Sloveniji in Podonavju

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube, je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor na dnevih sadjarjev in vinogradnikov 8. junija 2018 v Mariboru ter na zelenjadarski delavnici 11. junija 2018 v Dogošah pri Mariboru predstavila nov sistem poročanja o posledicah suše, ki ga vzpostavljamo s projektom DriDanube.

Sistem poročanja je zasnovan na kratkih vprašalnikih, ki jih poročevalci s terena tedensko izpolnjujejo. Ti podatki predstavljajo neprecenljiv vir informacij o stanju tal in rastlin na terenu, hkrati pa služijo tudi za verifikacijo podatkov daljinskega zaznavanja oz. sušnih kazalcev, ki jih bo mogoče spremljati prek Sušnega uporabniškega servisa, enega od pomembnejših produktov projekta DriDanube.

foto

4. junij 2018

Vrt eksperimentov 2018

Ekipa ARSO potresi - Martina Čarman, Ina Cecić, Jurij Pahor, Gregor Rajh (podiplomski študent) in Matej Šajn (srednješolec) - je v Vrtu eksperimentov na Znanstivalu, ki se je 3. junija dogajal na Stritarjevi ulici v Ljubljani, predstavila tri tematske sklope iz seizmologije: ljubljanski potres, seizmograf in seizmološke mobilne aplikacije.

Stojnico je obiskalo veliko otrok in odraslih, ki so z veseljem in zanimanjem spremljali razlage in sodelovali v poskusih in ugankah. Otroci so bili najbolj navdušeni nad možnostjo, da ustvarijo svoj potres.

Znanstival, ki ga organizira Hiša eksperimentov, omogoča strokovnim institucijam promocijo izobraževanja in znanosti.

foto

1. junij 2018

Dan odprtih vrat Agencije Republike Slovenije za okolje

Vabljeni 5. junija 2018

Na Svetovni dan okolja, 5. junija, se boste lahko seznanili, kako Agencija Republike Slovenije za okolje spremlja stanje okolja: z opazovanjem in napovedovanjem vremena, s spremljanjem vodnih teles in napovedovanjem poplav, z delom seizmologov ter si ogledali umerjevalni in biološki laboratorij ter računalniški center.

Urnik vodenih ogledov: ob 9.00, 12.00 in 14.00.

Če bo dovolj prijav, bomo pripravili predstavitev posameznih dejavnosti tudi ob 16.00.

Prijava je možna na elektronski naslov andrej.vuga(at)gov.si in na telefonsko številko 01/478 40 27 do 4. junija 2018.

Vabljeni.

31. maj 2018

Cenik lastne dejavnosti ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je pristojna za izvajanje določb Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/1), lahko skladno z zakonom v okviru lastne dejavnosti in v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, izvaja nekatere storitve z dodano vrednostjo.

Storitve lastne dejavnosti so zagotavljanje posebnih analiz, ocen in napovedi s področja meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije, ki so izdelane ali prilagojenih posebej za naročnike.

Cenik prične veljati naslednji dan po objavi na spletu ARSO.

Pripete datoteke

29. maj 2018

Kopalne vode se v Evropi še izboljšujejo, v Sloveniji konstantno dobre

Danes je Evropska okoljska agencija objavila mednarodno analizo kakovosti kopalnih voda v državah Evropske skupnosti ter v Albaniji in Švici. Rezultati kažejo, da se kakovost kopalnih voda v Evropi še izboljšuje in da vse več kopališč dosega najboljše ocene.

Z vsemi odličnimi kopalnimi vodami na morju je Slovenija med državami Evropske unije prva, kot že vrsto let ji sledita Malta (98,9 %) in Ciper (97,3 %), visok delež odličnih voda na morju imajo tudi Grki (96%) in Hrvati (95,8 %). Tudi na celinskih vodah v Sloveniji ne beležimo od leta 2010 slabih kopalnih voda, dobra polovica kopalnih voda je navadno odličnih; to velja za kopalne vode Blejskega, Bohinjskega jezera, Šobčev bajer in kopalne vode na Nadiži ter mestoma na Kolpi in Krki, kopalne vode na Soči so navadno dobre kakovosti.

foto

Pripete datoteke

28. maj 2018

Začetek uporabe Gradbenega zakona

Sprememba postopka za pridobitev okoljevarstvenega in naravovarstvenega soglasja po 1. 6. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) sporoča, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju: GZ), ki v prvem odstavku 50. člena določa, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje združita (gre za t. i. integralni postopek), če je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, hkrati tudi objekt z vplivi na okolje.

Okoljevarstveno soglasje

V integralnem postopku se bo izdalo gradbeno dovoljenje, ki bo združevalo odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Za vodenje integralnega postopka bo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO pa bo od 1. 6. 2018 dalje obvezni mnenjedajalec v tem postopku.

ARSO bo tudi po 1. 6. 2018 pristojen za izvedbo predhodnega postopka in izdajanje predhodnih informacij v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja. Pristojen bo tudi za izdajo okoljevarstvenih soglasij za tiste posege v okolje, za katere ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

Naravovarstveno soglasje

Od 1. 6. 2018 bo v skladu s 112. členom GZ za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, treba pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja ARSO.

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, bo tudi po 1. 6. 2018 treba pridobiti naravovarstveno soglasje, za izdajo katerega je pristojen ARSO v skladu z določbami 105. in 105a. člena Zakona o ohranjanju narave.

25. maj 2018

Postavitev oznake visoke vode pred Osnovno šolo v Bohinjski Bistrici

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Zveza geografov Slovenije (ZGS) sta organizirali v sklopu akcije postavljanja oznak visokih voda postavitev oznake pred Osnovno šolo v Bohinjski Bistrici in v kampu Danica.

Oznako pri šoli so namestili, na pobudo učiteljice zemljepisa Nataše Mrak, učenci višjih razredov osnovne šole. Na dogodku so učenci pripravili opis poplave leta 2007, predstavnik ARSO je predstavil pomen akcije za lokalno skupnost in državo, župan Franc Kramar je predstavil poplave in ukrepanje v občini Bohinj, nekdanji ravnatelj Jožef Cvetek pa šolsko delo v času poplav. Na dogodku je bil prisoten tudi predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Akcija oznak visokih voda poteka od leta 2014. Namen je ozaveščanje in izobraževanje javnosti o visokih vodah v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Do sedaj je bilo po Sloveniji postavljenih 40 tablic z oznakami najvišje izmerjenih vodostajev rek.

foto

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO