English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

6. december 2017

Lombergarjevi dnevi 2017 - Predstavitev preverjanja podatkov o suši

Agencija s projektom DriDanube izboljšuje opozarjanje na sušo

Agencija RS za okolje (Agencija), ki je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube (Obvladovanje tveganj za sušo v Podonavju), je s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije tudi soorganizator Lombergarjevih dnevov v Pesnici pri Mariboru, od 6. do 8. decembra 2017.

Predstavniki Agencije so vse dni prisotni na promocijski stojnici. 7. decembra pa v sklopu 4. zelenjadarskega posveta predstavljajo zasnovo poročevalske mreže Slovenije za preverjanje podatkov o suši in podporo oceni posledic suše na državni ravni s predavanjem »Spremljanje suše v projektu DriDanube in kaj ta projekt prinaša kmetijskemu pridelovalcu«.

foto

6. december 2017

Vodarji tudi o obdobjih brez vode

O kmetijski in hidrološki suši v Sloveniji na 28. Mišičevem vodarskem dnevu

Predstavnika Agencije RS za okolje (Agencija) dr. Andreja Sušnik in dr. Gregor Gregorič sta na Mišičevem vodarskem dnevu predstavila temo »Kmetijska suša v 21. stoletju v Sloveniji«. Ocene so, da bodo sušni dogodki pri nas pogostejši in intenzivnejši. Agencija se pripravlja, da bo lahko sušo zgodaj zaznala in nanjo opozarjala.

Posvet je bil sicer namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb ter vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem urejanjem in varovanjem voda.

28. Mišičev vodarski dan je potekal v Narodnem domu Maribor. Srečanje sta organizirala Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o. in DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

V zborniku posveta bosta objavljena prispevka »Projekt DriDanube – na poti k boljšemu upravljanju suše v Podonavju« in »Indeks SGI – kazalnik hidrološke suše podzemnih voda«. Avtorji slednjega so: Andreja Drakslerja, dr. Peter Frantar in Vlado Savič z Agencije.

foto

1. december 2017

Slovenija in Madžarska podpisali Memorandum o sodelovanju na področju meteorologije

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) je 30. 11. 2017 v Budimpešti podpisala z Nacionalno meteorološko službo Madžarske (OMSZ) Memorandum o soglasju glede sodelovanja na znanstvenih in tehničnih področjih meteorologije, kakovosti zraka in s tem povezanih zadev.

Za podrobnejši vpogled v vremenske in podnebne razmere ter kakovost zraka v neposredni bližini naše države, ki imajo lahko znaten vpliv na dogajanje v Sloveniji, je potreben tudi dostop do širšega nabora meteoroloških in okoljskih informacij, s katerimi razpolagajo pristojne državne službe sosednjih držav.

Glavni namen izmenjave podatkov o vremenu in kakovosti zraka, izmenjave znanj ter sodelovanja na skupnih projektih je učinkovitejše izvajanje zakonsko predpisanih nalog s področja meteorologije in kakovosti zraka, Agencije in OMSZ. Memorandum sta podpisala dr. Korneia Radics, predsednica OMSZ, ter dr. Klemen Bergant, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji.

Agencija ima že sklenjen podoben sporazum o sodelovanju in izmenjavi podatkov s hrvaškim Državnim hidrometeorološkim zavodom, Avstrijskim osrednjim zavodom za meteorologijo, Regionalno okoljsko agencijo in Regionalno civilno zaščito Furlanije - Julijske krajine ter meteorološko in hidrološko službo v Bosni in Hercegovini, ki jo enakovredno zastopata Federalni hidrometeorološki zavod Bosne in Hercegovine in Republiški hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

foto

1. december 2017

Skrb za planet se prične pri tleh

5. december - Svetovni dan tal

Tla imajo izjemen pomen za ljudi, živali, rastline in okolje. Združeni narodi so leta 2013 razglasili 5. december za Svetovni dan tal, da bi bili vsi bolj pozorni na tla in njihovo trajnostno upravljanje. Zelo pomembno je ohranjati ta kompleksen in dragocen naravni vir, po katerem se naš planet tudi imenuje, njegova vrednost pa je prepogosto podcenjena in spregledana.

Tla so počasi nastajajoč naravni vir - 2 cm rodovitnih tal nastane v 500 letih - kjer domuje četrtina biotske pestrosti našega planeta. Oskrbujejo nas s hrano, biomaso in surovinami. Služijo kot temelj človeške dejavnosti, oblikujejo krajino, so arhiv naravne in kulturne dediščine, imajo ključno vlogo kot življenjski prostor in genski sklad. Skladiščijo, filtrirajo ali preoblikujejo različne snovi, kot so: voda, hranila, onesnaževala in ogljik.

V Sloveniji bo Ministrstvo za okolje in prostor ob Svetovnem dnevu tal ustanovilo Slovensko partnerstvo za tla, prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal.

logo

Pripete datoteke

21. november 2017

Okoljevarstveno soglasje za Bežigrajski športni park Ministrstvo vrnilo v ponovni postopek

Ministrstvo za okolje in prostor (Ministrstvo) je odpravilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka in zadevo vrnilo Agenciji RS za okolje (Agencija) v ponovno odločanje.

Med razlogi za odpravo Ministrstvo med drugim navaja, da Agencija ob izdaji okoljevarstvenega soglasja ni ugotavljala skladnosti projekta z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena, čeprav je bilo za nameravani projekt že pridobljeno kulturno-varstveno soglasje.

Agencija je namreč pred izdajo okoljevarstvenega soglasja aprila 2017 ponovno pozvala Ministrstvo za kulturo, naj poda mnenje o sprejemljivosti posega. V njem je državni organ pristojen za kulturo ugotovil, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano kulturno-varstveno soglasje, ki je še vedno pravnomočno.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija pravilno upoštevala opredelitev III. območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana, vendar bi po mnenju Ministrstva morala presoja vsebovati tudi podatke glede obremenitve s hrupom zaradi nameravanih prireditev v športnem parku.

Po razrešitvi vprašanja vplivov projekta na Plečnikovo dediščino bo Agencija ponovila tudi javno razgrnitev dokumentacije, razpisala ustno obravnavo ter šele nato izdala odločbo. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da je to potrebno zaradi velike časovne odmaknjenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje.

20. november 2017

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016

Agencija RS za okolje je pripravila letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2016.

Tudi lani smo se v Sloveniji soočali s čezmernimi ravnmi delcev PM10 v hladni polovici leta, poleti pa so bile povišane ravni ozona.

Poročilo med drugim navaja najpomembnejše načine obveščanja in opozarjanja o sedanji in pričakovani kakovosti zraka, da bi prebivalci v primeru povišanih ravni zmanjšali svojo izpostavljenost onesnaženemu zraku in s svojim ravnanjem pripomogli k nižjim izpustom onesnaževal.

V primeru delcev PM10 Poročilo predstavlja ključne vzroke za čezmerno onesnaženost. Analize
namreč kažejo, da je tretjina izmerjenih ravni delcev posledica kurjenje lesa, pri čemer je delež prispevka kurjenja lesa večji v dneh s preseženo mejno dnevno vrednostjo 50 ug/m3. K zadrževanju onesnaženega zraka v kotlinah in dolinah v hladni polovici leta pripomorejo pogosti temperaturni obrati.

V poročilu so prikazani tudi daljši časovni nizi rezultatov meritev kakovosti zraka in ocena izpustov onesnaževal v Sloveniji.

14. november 2017

Poenotenje makroseizmoloških podatkov

Mednarodna delavnica za razvoj spletne makroseizmologije

Agencija RS za okolje v Ljubljani je 14. in 15. novembra 2017 gostila seizmologe iz Evrope in Sredozemlja, ki se ukvarjajo s spletno makroseizmologijo, to je z zbiranjem in obdelavo podatkov o učinkih potresov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo.

Tehnične delavnice so se udeležili vodilni strokovnjaki 19 seizmoloških organizacij iz Alžirije, Avstrije, Belgije, Francije, Hrvaške, Italije, Jemna, Nemčije, Norveške, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Španije.

Na delavnici so predstavili aktualne načina zbiranja makroseizmoloških podatkov v svojih državah ter izmenjali mnenja o novostih in načrtovanih spremembah, ki jih potrebujejo za bolj učinkovit zajem in izmenjavo podatkov.

Soorganizatorja delavnice sta bila Evropsko sredozemski seizmološki center in organizacija Sistem opazovanja evropske plošče.

foto

14. november 2017

Pojasnilo Agencije na odprto pismo Civilne iniciative Modro nebo

Meteorološka strokovna javnost je povsod po svetu enotnega prepričanja, da so sledi letal, ki jih občasno vidimo na nebu, običajne kondenzacijske sledi. Pojavljajo se, odkar obstaja letalski promet na velikih višinah.

Človek sicer z vrsto svojih aktivnosti vpliva na kemijsko sestavo atmosfere in s tem tudi na vreme. To počne predvsem z veliko rabo fosilnih goriv in izsekavanjem ogromnih površin gozdov v tropskih predelih. Posledice te dejavnosti občutimo po vsem planetu.

Obstaja tudi nameren umetni vpliv na vreme (poskusi povečanja količine padavin, preprečevanje nastanka toče) vendar so tovrstne aktivnosti omejene na zelo majhna območja in zelo kratkotrajne.
Obstajajo še bolj ali manj utopični načrti in ideje o tem, kako naj bi s t. i. geoinženiringom vplivali na globalne vremenske, klimatske pogoje in prebivalstvo. Večina je megalomanskih in v praksi neuresničljivih.

Do teh vprašanj so se, enako kot Agencija, opredelili tudi: Evropski parlament, Evropska komisija, Svetovna meteorološka organizacija, Evropska meteorološka organizacija.

Glede prisotnosti kovin v deževnici se je treba zavedati dejstva, da so oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija in železa ključne sestavine zemeljske skorje in zato ni presenetljivo, da jih v določenih koncentracijskih nivojih najdemo v vseh prvinah okolja, v vodi, tleh in nenazadnje - zaradi resuspenzije tal - tudi v zraku in posledično v padavinah.

8. november 2017

Globalni megatrendi – znanilci sprememb

Posvet o vplivu globalnih megatrendov na okolje v Sloveniji

V Ljubljani je 7. in 8. novembra 2017 potekal posvet „Vpliv globalnih megatrendov na okolje v Sloveniji”. Namen posveta je razbrati najpomembnejše vplive globalnih megatrendov (GMT) na okolje v Sloveniji, kako bodo ti vplivali na doseganje okoljskih ciljev ter določiti intenzivnost teh vplivov. Udeleženci so se seznanili s pristopi ter orodji za podporo odločevalcem na področju okolja.

Obravnavali so dva od enajstih GMT, ki jih je Evropska agencija za okolje (EEA) prepoznala kot relevantne za varovanje evropskega okolja:
- Okrepljeno svetovno tekmovanje za vire in
- Posledice podnebnih sprememb.

GMT so vplivi globalnega razvoja, ki dajejo slutiti, kakšna bo naša prihodnost, saj imajo dolgoročen in globalen vpliv. Da bi se ljudje zavedali teh vplivov in da bi se države nanje lažje prilagodile, oz. kolikor se da, zmanjšale njihov negativni vpliv, je EEA opredelila in opisala 11 globalnih megatrendov, ki so pomembni za okolje ter predstavila njihov vpliv na Evropo.

Metodologijo za analizo njihovega vpliva je razvila EEA s podporo švicarske okoljske agencije. Agencija RS za okolje (Agencija) pa bo s podporo Ministrstva za okolje in prostor ter EEA, v prihodnjih dveh letih to analizo izvedla za Slovenijo.

foto

Pripete datoteke

3. november 2017

Kazalci okolja o ekstremnih vremenskih dogodkih v Sloveniji

Za naše kraje je značilna velika spremenljivosti vremena, ki nam daje občutek, da nismo deležni posebnih vremenskih sprememb. V daljšem opazovalnem obdobju pa je mogoče opaziti določene okrepljene vremenske značilnosti. V primerjavi z obdobjem 1961 – 1990 zaznavamo vedno več odstopanj od običajnih podnebnih razmer. Suše in poplave so pogostejše, močni nalivi in neurja z močnimi sunki vetra se v večjem ali manjšem obsegu zgodijo vsako leto, vročinski valovi so pogostejši in izrazitejši.

V obdobju 1961 - 2015 naraščata absolutna maksimalna temperatura ter absolutna minimalna temperatura, kar kaže na segrevanje podnebja. Več je zelo vročih dni, ko temperatura doseže ali preseže 35 stopinj C.

Podatki o največji debelini snežne odeje po nižinah kažejo trend upadanja, v visokogorju pa je količina zapadlega snega od leta v leta zelo različna. Tako ne moremo sklepati, da pomanjkanje snega po nižinah pomeni tudi skromno snežno odejo v visokogorju. V visokogorju je bilo leto 2001 rekordno po debelini snežne odeje, po nižinah pa je bila zima 2000/2001 običajna. Izjemno obilna je bila snežna odeja v zahodnih Julijcih v zadnjih dveh mesecih leta 2008. Kljub temu lahko pričakujemo, da bo v prihodnje snežna odeja skromnejša tako po nižinah kot tudi v gorah. Decembra leta 2015 se je prvič zgodilo, da so bila tla na Kredarici večino meseca kopna. Po nižinah je opazen trend upadanja snežne odeje v spomladanskih mesecih.

V Evropi v prihodnjih desetletjih lahko pričakujemo spremembe v snežnem pokrovu, kar bo vplivalo na svetlobno odbojnost od površine tal, vodne zaloge, rastlinstvo in živalstvo, ekološko stanje, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, zimske športe, promet in proizvodnjo energije.

Bolj kakor temperatura pa so spremenljive padavine. Padavinski režim se spreminja, kar vpliva tudi na pogostost dni s padavinami nad izbranimi pragovi. Regionalne razlike so lahko posledica različnega padavinskega režima. Poleg sprememb v letni skali so še pomembnejše spremembe v pogostosti in intenziteti po posameznih letnih časih.

Vsako leto nas prizadene več neurij z močnim vetrom, nalivi in točo. Lokalno se pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine - nekaj ur, dan, ali morda dva - ki lahko povzročijo plazenje terena in lokalne poplave. Skoraj vsako leto imamo epizodo močnega vetra, ki odkriva strehe in lomi drevesa. Katastrofalne suše in poplave postajajo vse pogostejše, včasih nas prizadenejo tudi v zaporednih letih. Pretirana moča in suša se lahko pojavita v istem letu.

24. oktober 2017

Medlaboratorijske primerjalne meritve PM10 v zraku

Na Agenciji RS za okolje (Agencija)potekajo od 16. 10. 2017do 2. 11. 2017 medlaboratorijske primerjalne meritve delcev PM10 v zunanjem zraku.

Agencija organizira primerjalne meritve z namenom, da bi sodelujoči laboratoriji lahko ocenili kakovost svojih meritev. Ker so visoke ravni PM10 v zunanjem zraku velik okoljski problem, so pravilne in natančne meritve kakovosti zunanjega zraka zelo pomembne.

V primerjalnih meritvah sodeluje devet laboratorijev iz Slovenije in eden iz Hrvaške. Na opazovalnem prostoru je enajst referenčnih vzorčevalnikov in trije avtomatski.

S sodelovanjem v tej medlaboratorijski primerjavi lahko sodelujoči pridobijo informacijo o kakovosti njihovih rezultatov oziroma o njihovi usposobljenosti za izvajanje analiz. Tako sodelovanje je tudi ena izmed temeljnih zahtev akreditacijskih organov, ki zahtevajo, da laboratorij pridobi neodvisen dokaz o svoji usposobljenosti za izvajanje analiz.

foto

19. oktober 2017

Sprejet Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

18. 10. 2017 je Državni zbor RS sprejel Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Zakon).

Zakon povezuje naloge, ki jih bo Agencija RS za okolje (Agencija) izvajala kot enotno službo. Agencija sicer že zagotavlja splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter o stanju okolja. Narava nalog pa je narekovala združitev posameznih služb v enoten zakonski okvir.

Na podlagi zbranih podatkov bo Agencija izdelovala napovedi, analize in ocene stanja okolja ter z njimi obveščala ali opozarjala splošno javnost in specializirane naslovnike (Slovensko vojsko, Upravo za zaščito in reševanje, Upravo za pomorstvo in druge državne organe).

Naloge, ki jih opredeljuje zakon, so:

- trajno opazovanje in sistematično zbiranje podatkov o okolju,
- zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja,
- večja učinkovitost izvajanja državnih nalog in splošna koristnih dejavnosti na področjih:

- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in odpravljanja njihovih posledic,
- obrambe,
- prostorskega načrtovanja,
- graditve objektov,
- varstva kulturne dediščine,
- prometa,
- javnega zdravja,
- kmetijstva in gozdarstva,
- oskrbe z energijo,
- turizma,
- varstva okolja in upravljanja voda.

Zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti ter spreminja ureditev hidrološkega in seizmološkega monitoringa iz Zakona o varstvu okolja ter Zakona o vodah. Popolnoma deregulira izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti in poklica.

Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

18. oktober 2017

Varna, povezana in uspešna Donavska regija

V Budimpešti poteka 18. in 19. oktobra 6. letni forum Evropske strategije za Podonavje, ki ji predseduje Madžarska. Slogan dogodka je "Varna, povezana in uspešna Donavska regija".

Na forumu prisostvuje več kot 1000 udeležencev, vključno s političnimi predstavniki držav v regiji.

Del dogajanja bo tudi predstavitev projekt DriDanube, ki ga koordinira Agencija RS za okolje in ga sofinancira program transnacionalnega sodelovanja v Podonavju.

foto

17. oktober 2017

Poznaš tveganja na kopnem in v morju?

Predavanja za mlade o naravnih nesrečah

Po lanskih katastrofalnih potresih v Italiji so italijanski seizmologi pripravili projekt TemaRisk FVG v regiji Furlanija – Julijska krajina, v katerem aktivno sodeluje tudi Agencija RS za okolje (ARSO).

Cilj projekta je povečanje zavedanja o nevarnosti naravnih nesreč v okolju. O tem želijo seizmologi poučiti mlade, da bodo novo znanje prenesli na svoje družine. Želijo izboljšati aktiven pristop k obvladovanju tveganj v skupnostih, seznaniti javnost z najnovejšimi spoznanji na področju znanosti o Zemlji in morju ter pri mladih zbuditi zanimanje za raziskovanje.

18. oktobra 2017 bo v sklopu projekta v prostorih Slovenskega licejskega pola v Gorici srečanje dijakov z raziskovalci pod naslovom Poznaš tveganja na kopnem in v morju? O potresih bo predavala seizmologinja Ina Cecić (ARSO, Ljubljana), o Jadranskem morju pa oceanografinja Tamara Cibic (OGS, Trst).

Predavanji sta v slovenščini.

O naravnih nesrečah, posebej o potresih, je pomembno nenehno izobraževati vse prebivalce, posebej pa ranljive skupine.

Pripete datoteke

11. oktober 2017

Izboljšanje zraka v evropskih mestih pozitivno vpliva na zdravje

Poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka

Podatki kažejo, da se kakovost zraka v Evropi počasi izboljšuje. Pripravljavci okoljskih politik in prebivalci vedno bolj doživljajo, kakšen vpliv ima (ne)kakovostno okolje na zdravje. Zato oboji uresničujejo vedno več strateških in osebnih odločitev za varovanje okolja in zdravja.

Kljub manjši onesnaženosti zrak še vedno ogroža zdravje Evropejcev; zaradi prašnih delcev, dušikovega dioksida (NO2) in prizemnega ozona (O3). Po zadnjih ocenah so prašni delci še vedno vzrok za več kot 400 000 primerov prezgodnjih smrti v Evropi na leto. Največji vir izpustov v zrak so cestni promet, kmetijstvo, elektrarne, industrija in gospodinjstva.

Z vztrajanjem pri odločitvah za pametne naložbe v čistejši promet, energijo in kmetijstvo je mogoče zmanjševati onesnaženost okolja in izboljšati kakovost življenja. Prezreti ne bi smeli tudi stroškov zdravljenja, ki jih prinaša onesnaženost zraka.

Spodbudno je, da je veliko evropskih vlad, in zlasti mest, res dejavnih pri varovanju zdravja ljudi, saj s svojimi ukrepi dejansko prispevajo k izboljšanju kakovosti okolja.

10. oktober 2017

Poplavljanje rek v Sloveniji septembra 2017

Prvo jesensko razlivanje rek v letu 2017 se je pričelo 15. in končalo 21. septembra. V tem obdobju se je zvrstilo pet porastov rek. Najbolj so okolico ogrožale Krka s pritoki in reke v Pomurju.

V obeh obdobjih je padla podobna količina podobno prostorsko porazdeljenih padavin. V prvem delu je bilo več padavin na jugozahodu in osrednjem delu države, v drugem delu pa v severovzhodnem delu države.

Padavinam je sledilo poplavljanje rek večinoma na območjih pogostih poplav, ponekod so bila poplavna območja obsežnejša. Reke so se razlivale v osrednjem, južnem, jugovzhodnem, vzhodnem in severovzhodnem delu države. Tip poplav je bil večinoma ravninski.

Visokovodne konice pretokov so imele večinoma 2 do 5 letne povratne dobe (možnost takega dogodka je 50 % do 20 % v enem letu).

4. oktober 2017

Prvi meseci projekta DriDanube

Projekt DriDanube je pod vodstvom Agencije RS za okolje (Agencija) začel svojo pot v letošnjem januarju. Od 4. 10. do 6. 10. 2017 je potekalo na Češkem, v Brnu 2. srečanje projektnih partnerjev, na katerem so predstavili delo devetih mesecev ter načrtovane korake za naslednje leto.

V prvih mesecih so partnerji zbirali informacije o trenutnem stanju sušnega monitoringa v svojih državah; ocene tveganj za sušo ter načine upravljanja s sušo. Pričeli pa so tudi z združevanjem informacij na regijskem nivoju. Vse zbrane informacije in podatki bodo služili razvoju orodij, ki jih projekt v dveh letih in pol želi doseči:
- inovativni sušni monitoring,
- poenotena ocena tveganja za sušo in
- strategija, ki bo pripomogla k boljšemu upravljanju suše v Podonavski regiji.

V poletnem času so vsi projektni partnerji organizirali tudi svoje nacionalne seminarje, kjer so predstavili projekt ključnim deležnikom, jih povezali ter vključili v delo projekta. Cilj seminarjev je, da so deležniki obveščeni in vključeni v projekt ves čas trajanje projekta.

V Brnu bo poleg projektnega sestanka tudi prvi trening za uporabo Sušnega uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje spremljanja in opozarjanja na sušo v regiji. Trening je namenjen partnerjem, ki bodo pridobili prve izkušnje z novim orodjem in se usposobili za prenos znanja na nacionalnih treningih, ki so predvideni v prihodnjem letu.

foto

3. oktober 2017

Vabilo k oddaji predlogov institucij za štipendije s področja satelitske meteorologije

Agencija RS za okolje obvešča zainteresirane slovenske ustanove o možnosti financiranja štipendije s področja satelitske meteorologije.

Natančna navodila za oddajo prijave so v prilogi.

Rok za oddajo predlogov je 25. oktober 2017.

Pripete datoteke

20. september 2017

Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?

Evropski teden mobilnosti v znamenju sodelovanja z mladimi

V času od 16. do 22. septembra obeležujemo evropski teden mobilnosti, ki se konča z dnevom brez avtomobila in letos nagovarja s sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz.«

Ker se potovalne navade oblikujejo že skozi otroštvo - pomemben pa je tudi čas polnoletnosti - smo na Agenciji pristopili k soorganizaciji prve nacionalne mladinske konference o trajnostni mobilnosti z naslovom »Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?«. Drugi soorganizatorji so: Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Agencija za varnost v prometu in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Konferenca je namenjena mladim od 15 do 29 let. Osrednji namen konference je med njimi povečati ozaveščenost in znanje o okolju, prometu in zdravju, cilj pa vzpostaviti in poglobiti partnerstva med mladimi in strokovnjaki. S tem želimo mladim pomagati, da postanejo aktivni državljani in se aktivneje vključijo v procese odločanja, tudi na področju trajnostne mobilnosti.

Za potrebe konference je Agencija pripravila animacijo »Združimo moči. Trajnostna mobilnost smo mi vsi« in mladinski priročnik o okolju, zdravju in prometu z naslovom »Na poti v zeleni prestavi«. Priročnik je izdelan v sodelovanju z mladimi in za mlade, ki jih zastopa Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Tako video kot priročnik temeljita na podatkih in informacijah, ki so del sistema Kazalci okolja v Sloveniji.

foto

20. september 2017

Učinkovita prva faza sanacije okoljske škode po požaru v Kemisu

Agencija RS za okolje (Agencija) je v obdobju po požaru v podjetju Kemis d. o. o zbirala podatke o okoljski škodi ter ugotavljal njen obseg.

Vzorčenje sedimentov je bilo na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici prvič izvedeno dne 22. 5. 2017, to je teden dni po požaru. Na podlagi teh rezultatov je bilo v sedimentu pri obratu Kemis ugotovljeno izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina.

Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice. Ljubljanice onesnaženi sediment ni dosegel. Zato je Agencija podjetju Kemis d. o. o. z delno odločbo naložila odstranitev sedimenta na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok Tojnica do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko, pri čemer je moral povzročitelj zagotoviti, da se v sedimentu prisotna onesnaževala pri izvajanju ukrepa ne prenašajo po strugi dolvodno.

Po izvedenih ukrepih prve faze sanacije je Kemis dne 17. 8. 2017 naročil vzorčenje in analize sedimenta, kot mu je bilo naloženo z odločbo. Vzorčenje in analize je izvedel akreditiran laboratorij Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Prve rezultate analiz je ARSO prejela dne 19. 9. 2017, dopolnitev rezultatov pa dne 25. 9. 2017.

Agencija na podlagi prejetih rezultatov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Na odseku Tojnice, kjer je potekala odstranitev čezmerno onesnaženega sedimenta, so bili odvzeti vzorci sedimentov na treh lokacijah. Na dveh lokacijah je po izvedeni prvi fazi sanacije vsebnost vseh kritičnih onesnaževal nižja od intervencijske vrednosti za tla oz. sediment. Na eni lokaciji pa je vsebnost težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, klororanih lahkohlapnih spojin, benzena, toluena, ksilena in stirena padla pod intervencijsko vrednost, še vedno pa je presežena vsebnost etilbenzena in atrazina (pdf datoteka - Rezultati preiskav vzorcev sedimenta Tojnice in Ljubljanice 22. 5. 2017 in 17. 8. 2017).


V postopku odreditve izvedbe sanacijskih ukrepov, ki bodo predmet dopolnilne odločbe, je imenovan za izvedenca biološke stroke prof. dr. Mihael Jožef Toman.

15. september 2017

Telo na kolo

Evropski teden mobilnosti in promocija zdravja na delovnem mestu

Zaposleni na Agenciji se bomo pridružili pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, vabi pa tudi vsakega posameznika, naj uporablja zdravju in okolju prijaznejše načine mobilnosti.

Evropsko pobudo bomo povezali s promocijo zdravja na delovnem mestu. Z vožnjami s kolesom bodo tričlanske kolesarske ekipe v tekmovalnem duhu do srede novembra seštevale prevožene kilometre in število prihodov s kolesom v službo.

V okviru ETM bomo vsi zaposleni na Agenciji v petek, 22. septembra, v službo prišli brez avta. Tiste, ki nimajo možnosti, da bi v službo prikolesarili, vabimo, da potujejo na alternativen način.

logo

Pripete datoteke

15. september 2017

120 let seizmologije na Slovenskem

Prva potresna opazovalnica na današnjem ozemlju Slovenije je začela delovati 18. septembra 1897 - dobri dve leti po močnem potresu, ki je povzročil velike poškodbe v Ljubljani - v stavbi takratne realne gimnazije, na današnji Vegovi ulici.

Organiziral in vodil jo je Albin Belar, profesor kemije in naravoslovnih znanosti. Čeprav je že pred tem časom v različnih avstro-ogrskih krajih že občasno deloval kak instrument, namenjen zapisovanju potresov, gre v Ljubljani za prvi primer organiziranega in neprekinjenega instrumentalnega beleženja potresov v Monarhiji.

V članku iz revije Življenje in tehnika (oktober 2007) je opisanih več podrobnosti o prvem seizmografu, ki je deloval na opazovalnici. Reviji se zahvaljujemo za dovoljenje za objavo.

foto

14. september 2017

Poročilo o posledicah požara v obratu Ekosistemi

Požar v obratu Ekosistemi, v Zalogu pri Novem mestu, ki je izbruhnil 20. 7. 2017, ni imel dolgoročnih posledic na onesnaženja zraka.

Analize rezultatov vzorčenja tal kažejo, da so izcedne vode, ki so nastale pri gašenju požara, vplivale na tla kmetijskega zemljišča južno od obrtne cone. Vsebnosti posameznih onesnaževal v vzorcih tal so bile pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. To pomeni, da se ne pričakujejo škodljivi učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje.

Rezultati analiz voda so pokazali onesnaženje površinske in podzemne vode z izcednimi/požarnimi vodami in fekalijami. V vzorcu teh voda so bile za posamezne parametre presežene mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V vzorcu je bil določen tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila. Vpliv požarnih/izcednih voda je bil zaznan v reki Krki, vendar pa nonil-fenol in bisfenola A nista presegli maksimalne dovoljene koncentracije za površinske vode.

V obeh vzorcih vodnjakov so bile prisotne snovi, ki so določene kot nevarne za podzemno vodo in katerih vnos v podzemno vodo je potrebno preprečiti. Prav tako so bile ugotovljene tudi izredno visoke vsebnosti mikroorganizmov fekalnega izvora, ki so presegale celo mejne vrednosti za odpadne vode.

Za preprečevanje nadaljnjega onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal je nujno potrebno, da se prepreči iztekanje izcednih voda iz območja obrata in uredi kanalizacijsko omrežje.

Pripete datoteke

11. september 2017

Agencija zaposli meteorologa

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto meteorologa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s spletnim programiranjem in podatkovnimi bazami.

Izbrani kandidat se bo pridružil skupini sodelavcev na sektorju za kontrolo, tok in arhiv podatkov, katerih naloga je zagotoviti kakovostne meteorološke in hidrološke podatke ter enostaven dostop do njih.

Rok prijave je do vključno 18. septembra 2017.

Podrobnejši pogoji za prijavo na razpis so opisani v pripetih datotekah.

Pripete datoteke

8. september 2017

ARSO zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju

Agencija RS za okolje zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju, ki poteka na Bledu. S to podporo nadaljuje sodelovanje z Veslaško zveza Slovenije pri organizaciji največjih veslaških prireditev. Organizaciji sta sodelovali že pri izvedbi tekem svetovnega pokala in izvedbi Svetovnega prvenstva v veslanju.

Prvenstva se udeležuje več kot 4600 veslačev iz vsega sveta. Zaradi velikega števila tekmovalcev potekajo tekmovanja od ranega jutra do večera brez premora. V natrpanem urniku je skoraj nemogoče nadoknaditi zaostanek, ki bi nastal zaradi vremenskih razlogov. Pravočasne vremenske informacije so zelo pomembne za nemoteno in varno izvedbo tekmovanja.

5. september 2017

Evropska komisija odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju

Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je s pomočjo državljanov in organizacij raziskati možnosti za zmanjšanje odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo.

Cilji javne razprave so:
- informirati zainteresirane,
- izmenjava mnenj in informacij,
- zbiranje podatkov, ki jih ni mogoče najti s pomočjo kabinetnega raziskovanja, bi pa lahko pripomogli k zmanjšanju količin mikroplastike v morju.

Velik delež odpadkov odvrženih v morje predstavlja prav plastika. Na odprtem morju lahko plava na površju ali pa potone na dno in ogroža morske ter obalne habitate. Z odpadki iz plastike so močno onesnaženi predvsem Subtropski oceani, vse bolj pa tudi Mediteran.

K javni razpravi lahko prispevate z izpolnitvijo spletnega vprašalnika na spodnji povezavi.

1. september 2017

Zelo vroče in sončno poletje 2017

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovalo več vročinskih valov s kratkimi osvežitvami. Le redko je temperatura padla izrazito pod dolgoletno povprečje. Vsi trije poletni meseci so bili v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja; še najmanj je odstopal julij.
Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, to je sredi 19. stoletja, je bilo znatno toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo do četrto najtoplejše.

Zlasti zaradi globalnega segrevanja se poletna povprečna temperatura zraka v Sloveniji zadnja desetletja opazno zvišuje; v zadnjih 40 letih znaša dvig okoli 2,5 °C. Zaradi teh dolgoročnih sprememb so vsa zadnja poletja, z izjemo leta 2014, toplejša od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010. Celo za zadnja leta sveže poletje 2014 temperaturno presega večino poletij pred letom 1990.

Visoka povprečna temperatura zraka v letošnjem poletju se odraža tudi v nadpovprečnem trajanju vročine. Število vročih dni – ko temperatura zraka preseže 30 °C – je bilo letos po večini nižin med 18 in 48 ali vsaj dvakrat toliko kot znaša dolgoletno povprečje. Tudi po tej statistiki poletje 2003 (oziroma 2013 v Ratečah) ostaja rekordno; marsikje po nižinah je bilo takrat več kot 50 vročih dni.

Nekaj dni sredi letošnjega poletja je bilo izjemno vročih, ponekod smo izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev. Na uradnih merilnih postajah je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer se je 3. avgusta temperatura povzpela do 40,6 °C, v bližino slovenskega rekorda 40,8 °C, izmerjenega 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.

31. avgust 2017

Meteorološko poletje se poslavlja, suša še ne

Pretekli vikend je Slovenijo prešla vremenska fronta, ki je marsikje prinesla težko pričakovani dež, vendar tudi nevšečnosti. Količina padavin drugod po Sloveniji je bila zelo raznolika. Padavine so bile intenzivne, vendar kratkotrajne.

Neurje je precej problemov sprožalo na Dolenjskem, kjer so intenzivne padavine, veter in ponekod tudi toča povzročile težave v prometu in na objektih. Postaje ARSO so 28. avgusta zabeležile zelo močne nalive: v Trebnjem 55 mm v 20 minutah, v Sevnem in Litiji 41 mm v 10 minutah.

Vodna bilanca površinskega sloja tal je ob koncu avgusta še vedno v sušnih razmerah. V najbolj prizadetih območjih je vodni primanjkljaj v vegetacijski sezoni prevelik, da bi se ob količini dežja pod 50 mm bistveno popravil (Portorož 560 mm, Novo mesto 370 mm, Maribor 270 mm, Murska Sobota 250 mm, Nova Gorica 230 mm, Ljubljana 170 mm, Celje 160 mm).

Žal marsikje v sušnih območjih to ne bo rešilo težav s kmetijsko sušo, saj so rastline trajno poškodovane, poljščine tam prezgodaj dozorevajo, podobno je tudi v trajnih nasadih. Na območjih z večjo količino dežja so padavine rahlo izboljšalo stanje travinja in strniščnih posevkov ter nekaterih jesenskih zelenjadnic. Površinska vodna bilanca se bo ob napovedanih padavinah izboljšala, saj bo zaradi hladnejšega vremena tudi izhlapevanje manjše.

Gladine podzemne vode ob koncu avgusta na večjem delu države so nizke do zelo nizke.

Vodnatost rek po državi je mala. Od petka do nedelje se bodo sušne razmere ob napovedanih padavinah omilile, pretoki rek bodo narasli do srednjih vrednosti.

V začetku prihodnjega tedna bo vodnatost rek v večjem delu države srednja in se bo počasi zmanjševala. Vodnatost vodotokov v Slovenski Istri, na Obali in ponekod v južni Sloveniji bo predvidoma ostala pod srednjimi obdobnimi vrednostmi, sušne razmere se tudi tam ne bodo zaostrovale.

Predviden razvoj vremena od 31. avgusta do 8. septembra 2017:
Zadnjega avgusta bo območje visokega zračnega tlaka slabelo, od 1. do 3. septembra bo na vreme pri nas vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo v začetku tedna pomaknilo proti vzhodu. Naslednja vremenska fronta bo predvidoma v petek 8. septembra že vplivala na vreme pri nas. V četrtek bo še sončno in vroče, v petek, 1. septembra pa bo v vzhodni polovici Slovenije sprva še dokaj sončno. V zahodni in delu osrednje Slovenije se bo pooblačilo. Že zgodaj zjutraj se bodo začele pojavljati občasne padavine, deloma nevihte z nalivi, ki se bodo dopoldne postopno širile proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo nestalno in hladnejše vreme z občasnimi padavinami, v soboto tudi nevihtami. V nedeljo popoldne bodo padavine ponehale. Ker bodo vmes nevihte, bo količina padavin iz kraja v kraj precej različna, vsekakor pa bo v večjem delu Slovenije padlo vsaj 20 mm padavin. V ponedeljek bodo še krajevne plohe, od torka so četrtka bo predvidoma suho vreme. Za petek, 8. septembra, kaže na dež.

Pripete datoteke

29. avgust 2017

Varnost letenja na prvem mestu

Zaključek premestitve in prenove meteorološke postaje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Začela je delovati prenovljena meteorološka postaja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V obdobju letnih dopustov je Agencija RS za okolje (Agencija) dokončala projekt celovite prenove in premestitve meteorološke postaje in merilnega mesta na letališču.

Agencija namreč omogoča meteorološko podporo zračnemu prometu v zračnem prostoru nad Slovenijo. To izvaja v meteoroloških pisarnah na štirih letališčih vse dni v letu.

Premestitev je zahtevala skrbno načrtovano umestitev postaje v prostor ter veliko soglasij. Naprave in objekti namreč ne smejo predstavljati ovir v bližini steze, ne smejo motiti drugih navigacijskih naprav in sistemov, merilno mesto mora biti reprezentativno za področje pristanka letal … Zgraditi je bilo potrebno energijski in komunikacijski vod. Celotno premestitev je financirala Agencija, projekt pa je bil izveden skupaj s Kontrolo zračnega prometa Slovenije.

Postaja na Letališču J. Pučnika Ljubljana je najbolj kompleksen meteorološki merilni sistem v državi. Vsebuje običajno merilno mesto (na sliki) z obsežnim naborom merilnih senzorjev, dodatno se meri vidljivost (z laserskimi merilci) na treh mestih vzdolž vzletno-pristajalne steze, na začetku in koncu steze se meri višina in količina oblačnosti, postavljena sta dva 10 m visoka drogova na katerih so senzorji za meritve hitrosti in smeri vetra, nameščena je spletna kamera.

Celoten sistem merilnih naprav je integriran v sisteme kontrole zračnega prometa, upravljalca letališča in letalskih operaterjev, tako imajo vsi ključni uporabniki sveže podatke praktično v trenutku, ko je meritev izvedena.

Ker je varnost letenja na prvem mestu, morajo podatki biti na voljo neprekinjeno. Vsi vitalni deli in nujne merilne naprave so vsaj podvojeni, nameščeni so rezervni viri električnega napajanja, podvojeni so komunikacijski vodi in računalniška oprema za obdelavo in prenos podatkov. Vse merilne naprave je potrebno redno periodično umerjati in pregledati.

Meteorologi na letališčih se s pomočjo stresnih testov urijo tudi v izvajanju postopkov za primere izrednih dogodkov.

foto

24. avgust 2017

Suša se bo zalezla tudi v meteorološko jesen

Nastopili so bolj vremensko prijazni dnevi, vročina je v zadnjih dneh nekoliko popustila. V preteklem vikendu je povsod po Sloveniji deževalo. Jutra so bila v začetku tedna sveža, najnižje jutranje temperature zraka so bile od 4 do 10, na Primorskem do 18 °C.

Dnevi po prehodu fronte so se segreli le na od 22 do 27 °C. Za popolno slovo od suše je bilo dežja premalo. V večjem delu Slovenije so bile količine dežja med 20 in 30 mm, na Obali, v delu osrednje, jugovzhodne Slovenije ter severovzhoda pod 20 mm. Največ dežja, več kot 40 mm, je padlo le v višje ležečih predelih.

Na najbolj s sušo prizadetih območjih je dež namočil le površinski sloj tal. Količine dežja zadostujejo za nekaj dni, primanjkljaj meteorološke vodne bilance v sušno najbolj prizadetih območjih se je ponekod rahlo popravil, vendar poškodovanosti zaradi suše kmetijske rastline več ne morejo ubežati.

Padavine so bile ugodne le za travinje, vznik strniščnih posevkov, jesenske zelenjadnice in trajne nasade. Še vedno pa padavine niso bile zadostne, da bi popravile padavinsko sliko letošnje vegetacijske sezone. Na jugovzhodu je v letošnjem poletju padlo le 48 % dolgoletnih padavin.

Ker spet prihaja obdobje vročega vremena, se bo na najbolj ogroženih območjih stanje ponovno poslabšalo. Kmetijska suša se bo tam nadaljevala.

Vodnatost rek po državi je še naprej mala.

Tudi v drugi polovici avgusta gladine podzemne vode večjega dela države ostajajo podpovprečne.

Vremenski izgledi do 1. septembra:
V celotnem obdobju bo nad južno polovico Evrope vztrajalo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo od jugozahoda dotekal razmeroma suh in zelo topel zrak. Prevladovalo bo sončno vreme, več dnevne oblačnosti bo v hribovitem svetu severozahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature se bodo dvigale nad 30 °C. Nadaljevalo se bo suho vreme, največja verjetnost za krajevne nevihte je v četrtek, 24. avgusta in v ponedeljek, 28. avgusta, pa še to le v gorskem svetu.

Pripete datoteke

17. avgust 2017

Poletne suše še ni konec

Ekstremne sušne razmere še naprej ostajajo na jugozahodu države, kjer so padavine v preteklih dveh tednih le kratkotrajno osvežile površinski sloj tal, velikost vodnega primanjkljaja pa je primerljiva z izjemno sušnim letom 2003, oziroma je ta večji od primanjkljajev v bližnjih preteklih sušnih letih 2013 in 2015.

Tudi na jugovzhodu in severovzhodu države so posledice suše nepopravljive. Dokaj enakomerno porazdeljene padavine v preteklih dveh tednih pa obnavljajo zaloge vode v površinskem sloju tal in postopno lajšajo sušne razmere. To bodo lahko izkoristili strniščni posevki, travinje in tudi trajne kulture. Izjeme še naprej ostajajo območja, kot na primer Bela krajina, kjer je padlo manj padavin. Četrti vročinski val je v kombinaciji s sušnim stresom in predvsem plitvimi tlemi zadal sušne posledice na koruznih posevkih tudi ponekod na Vipavskem.

Vodnatost rek po državi je mala in ustaljena.

Gladine podzemne vode večjega dela države so nizke.


Pripete datoteke

10. avgust 2017

Okoljevarstveno soglasje za Industrijski obrat Magna Nukleus

Agencija RS za okolje je izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Industrijskega obrata Magna Nukleus.

Agencija je v okviru postopka presoje vplivov na okolje presojala vplive izgradnje Industrijskega obrata Magna Nukleus na ljudi, tla, vodo, zrak, hrup, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino.

Prostorsko umeščanje obrata v Občino Hoče – Slivnica ni bilo predmet postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja in izvedbe presoje vplivov na okolje. Obrat je bil v prostor umeščen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica, za katerega je bilo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.

Agencija je v okoljevarstvenem soglasju predpisala projektne in okoljevarstvene pogoje za čas gradnje in čas obratovanja, in sicer zaradi varstva zraka, tal in voda, varstva pred hrupom in za ohranjanje narave (Pogoji so navedeni v prilogi).

Zaradi varstva tal in voda je, za čas obratovanja, med drugim določeno:
- da mora biti v primeru izlitja kemikalij ali odpadnih voda zagotovljeno čiščenje površin v objektu in zunanjih ploščadi,
- vsak dogodek - čiščenje površin in sistema - mora biti vpisan v obratovalni dnevnik naprave,
- diesel agregata in rezervoarja morata biti redno pregledana (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
- posamezne sisteme, kjer bo potekal pretok odpadnih voda, se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
- v času vsake dostave katerekoli kemikalije mora biti prisoten operater, ki bo pred pričetkom pretovora preveril, ali je zaprt ventil (ali ga bo zaprl ročno) na iztoku iz ploščadi,
- vsak pretovor mora biti vpisan v obratovalni dnevnik naprave,
- potrebno je zagotoviti izvajanje redne periodične kontrole povezovalne kanalizacijske cevi.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija upoštevala opredelitev IV. območja varstva pred hrupom, glede na podrobno namensko rabo (površine za industrijo). V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica so stanovanjska območja v okolici obravnavane lokacije uvrščena v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Zaradi varstva ljudi pred hrupom in zaradi varstva kakovosti zraka mora v času gradnje osebni in tovorni promet, povezan z gradnjo industrijskega obrata Magna Nukleus, potekati z južne strani območja preko Letališke ceste, ki se navezuje na avtocesto A4 (izvoz letališče, Orehova vas). Izjema je promet, povezan z gradnjo plinovoda, priključka na kanalizacijo in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč ter prevoza delavcev iz neposredne bližine, ki nimajo dostopa na avtocesto.

Zaradi varstva ljudi pred hrupom je določeno, da promet, povezan z gradnjo preko Rogoze s severne strani območja ni dovoljen, razen za gradnjo plinovoda, priključka na kanalizacijo in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč ter prevoza delavcev iz neposredne bližine, kateri nimajo dostopa na avtocesto.

Stranka Magna Steyr je s predloženo dokumentacijo, skupaj z njenimi dopolnitvami, izkazala, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, torej da zaradi izgradnje Industrijskega obrata Magna Nukleus mejne vrednosti za IV. območje oziroma II. območje varstva pred hrupom ter mejne vrednosti, določene v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka, ne bodo presežene.

Agencija je v postopku izvedla tudi primerjavo industrijskega obrata Magna Nukleus skladno z dokumenti BAT. Gre za dokumente, ki jih sprejme Evropska komisija. Izdelani pa so za določene dejavnosti in opisujejo predvsem uporabljene tehnologije, vrednosti emisij, porabe snovi in energije in tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih tehnik. Primerjava je pokazala ustreznost izbranih rešitev glede na BAT tehnologije.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da se bodo pri obratovanju uporabile tehnologije lakiranja, ki so sprejemljive oziroma skladne z zahtevami najboljših razpoložljivih tehnik in imajo nižje emisije hlapnih organskih spojin. Tehnologije, ki ustrezajo zahtevam najboljših razpoložljivih tehnik, so premazovanje s premazi na vodni osnovi in prašno lakiranje.

Agencija je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobila mnenje Ministrstva za zdravje in mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljiv pod pogoji, ki jih je Agencija upoštevala.

Glede varstva voda je bilo v postopku pridobljeno mnenje Direkcije RS za vode, iz katerega je prav tako razvidno, da je poseg sprejemljiv. Direkcija je dne 7. 8. 2017 za Industrijski objekt Magna Nukleus izdala tudi vodno soglasje.

Agencija je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobila še naslednja mnenja:
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
- Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana;
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
iz katerih je razvidno, da je nameravani poseg sprejemljiv.

Agencija je tako v postopku presoje sprejemljivosti posega na okolje presodila, da je nameravani poseg, ob upoštevanju vseh pogojev, ter ob upoštevanju pogojev, ki so določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih, v projektu ter v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica, sprejemljiv.

Okoljevarstveno soglasje se izdaja pred gradbenim dovoljenjem. Vsi pogoji in ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, ki jih mora zagotoviti upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, bodo določeni v okoljevarstvenem dovoljenju, za katerega pa Magna Steyr še ni zaprosila.

10. avgust 2017

Analize vzorcev vod Krke, izcednih požarnih vod in vod vodnjakov v obdobju od 21. 7. 2017 do 4. 8. 2017

Po požaru v obratu Ekosistemi d. o. o. je Agencija RS za okolje (Agencija) začela s spremljati stanja voda.
Odvzeti so bili vzorci reke Krke, vodnjakov in izcednih požarnih vod.
Rezultati analiz kažejo:
V vzorcih vode reke Krke ni bilo preseganj okoljskih standardov iz Uredbe o stanju površinskih voda. Krka je imela glede na uredbo na tem merilnem mestu dobro stanje, vpliva požarnih voda ni zaznati. Dne 4. 8. 2017 je bila javljena prisotnost oljnega madeža. Ogled na terenu je pokazal, da ni šlo za oljni madež.

V dveh vodnjakih je bila voda obarvana črno in je imela vonj po fekalijah in onesnaženju. V odvzeti vodi so bili preseženi okoljski standardi za kovine. Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikrobiološka analiza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje tako Escherichia coli kot tudi enterokokov. Rezultati kažejo, da so v vodi presežene mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi.

V prvem vzorcu izcednih požarnih voda izpod železnice (21. 7.) je bila presežena mejna vrednost za anionske in neionske tenzide, kar je posledica uporabe sredstev za gašenje. Ostali parametri niso presegli mejnih vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 22. 7. 2017 se je kakovost izcedne vode izpod železnice izjemno poslabšala. Na videz je bila temno rjava, kalna, imela je vonj po plastiki in razpadlem organskem materialu, količina vode pa se je povečala.

Zato je Občina Straža dne 22. 7. 2017 pri NLZOH naročila ponovno vzorčenje izcednih požarnih vod. V tem vzorcu so bili dodatno analizirani še pesticidi in farmacevtske učinkovine. Rezultati analiz so bili ovrednoteni glede na mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V tem vzorcu vode so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, z benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenol A. V vzorcu smo določili tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila (ketoprofen, paracetamol, propifenazon, teofilin in diklofenak).

Rezultati analiz vode iz vodnjakov kažejo, da so požarne vode s površinskim odtokom dosegle vodnjake in da je onesnaženje vodnjakov posledica onesnaženih požarnih vod.

Pripete datoteke

10. avgust 2017

Suša se nadaljuje

Hidrometeorološke razmere v Sloveniji

Četrti letošnji vročinski val, ki je po temperaturah presegel prejšnje tri, se je končal v nedeljo 6. avgusta. Deževalo po vsej državi, jugozahod, Notranjsko Goriška Brda ter ilirskobistriško in Idrijsko območje so prizadela tudi močna neurja s točo.

Padavine so namočile vrhnji sloj tal in za kratek čas omilile sušni stres. Na sušno prizadetih območjih, kjer je padlo razmeroma malo padavin, pa se založenost tal z vodo ni zadostno obnovila niti v površinskem sloju tal. Zaradi silovitosti nalivov je bil tudi površinski odtok padavinske vode precejšen.

Od vode, ki so jo tla uspela zadržati so največ pridobile strniščne setve in travinje.

Na sušno ogroženih območjih je kmetijska suša že povzročila nepopravljive posledice, kar pomeni izgubljen ali močno zmanjšan pridelek koruze, travinja, močno so prizadete tudi oljke sadno drevje in tudi vinska trta.

Na Primorskem je zaradi hude suše negotova tudi priprava na vzgojo in sajenje zelenjadnic za jesensko-zimsko obdobje. Stanje vegetacijske vodne bilance pa se je le malo spremenilo in na ogroženih območjih še vedno označuje večinoma hude, celo ekstremno sušne razmere. Ob koncu tedna ne pričakujemo veliko padavin, zato se stanje ne bo bistveno spremenilo.

Trend nihanja gladin podzemne vode glede na pretekli teden v večini vodonosnikov ostaja nespremenjen. V večjem delu države spremljamo zmanjševanje količinskega stanja podzemnih voda. Zaradi večmesečnega primanjkljaja padavin so zelo nizkim vodnim razmeram najbolj izpostavljeni vodonosniki vzhodne Slovenije s poudarkom na plitvih medzrnskih vodonosnikih; v vodonosniku Čateškega polja v tem času beležimo najnižje vodne gladine v dolgoletnem obdobju meritev.

Zelo nizke gladine spremljamo tudi v ostalih medzrnskih vodonosnikih Krško Brežiške kotline, v pretežnem delu vodonosnikov Dravske kotline in v delih Murske kotline. Kraški izviri jugovzhodne Slovenije imajo zelo nizke izdatnosti, ne dosegajo pa še ekstremno nizkih vrednosti. V prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujemo bistvenega izboljšanja vodnih razmer.

Večina rek v Sloveniji je od nedelje do ponedeljka nekoliko narasla, kljub temu pa so pretoki rek po Sloveniji še vedno mali. Le Mura ima, zaradi obilnejših padavin v Avstriji, velik pretok, ki pa se počasi zmanjšuje. Številni vodotoki v južni, vzhodni, jugozahodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate oziroma ponekod suhe so manjše reke v Prekmurju, na Obali in na Vipavskem.

Padavine ob koncu tedna ne bodo bistveno vplivale na dolgoročno vodnatost rek po Sloveniji.

Pripete datoteke

9. avgust 2017

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Potovalne navade se oblikujejo od otroštva naprej. Pomemben je tudi čas vstopa polnoletnosti, ko je mogoča samostojna vožnja z avtomobilom. Se bomo odpravili na pot peš, s kolesom, javnim prevozom ali drugo alternativno obliko mobilnosti ali bomo raje enostavno sedli v avto, čeprav to ni najbolj gospodarno, zdravo, varno, družabno in prijazno do okolja, v katerem živimo?

Odgovore na ta vprašanja bo obravnavala Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo potekala v Ljubljani, 20. septembra 2017, v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Konferenca želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti.

Konferenca je tudi priložnost, da mladi (15 do 29 let) povedo svoje mnenje, delijo znanja in izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev pa bodo spoznavali dejansko problematiko trajnostne mobilnosti in v delavnicah poiskali rešitve in predloge za njen razvoj.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu.

Prijavite se lahko na spodnji spletni povezavi do petka, 8. 9. 2017, do 12h .

Konferenca bo potekala 20. 9. 2017, v Hiši EU, Dunajska cesta 20, v Ljubljani.

Povezane strani

7. avgust 2017

Odprtje Plaže hotela Vile Park

Glede na ustrezne rezultate kakovosti vode na Plaži hotela Vila Park je preklicana začasna prepoved kopanja. Kakovost kopalne vode se bo spremljala dnevno do konca avgusta 2017, kar bo v primeru poslabšanja kakovosti omogočalo tudi ustrezne ukrepe za varovanje zdravja kopalcev.

Kopališče je od 13. ure v celoti odprto.

Odločitev je bila sprejeta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območni enoti Koper, kjer so bili prisotni predstavniki Agencije RS za okolje, Inšpektorata RS za okolje in naravo, Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano, Direkcije RS za vode, Zdravstvenega inšpektorata RS, Uprave za pomorstvo, Civilne zaščite, hotelov Bernardin in Javnega podjetja Okolje Piran.

4. avgust 2017

Fekalno onesnaženje morske kopalne vode na kopališču Plaža hotela Vile Park, v Portorožu

Ob rednem monitoringu morske kopalne vode s strani ARSO je bilo na naravnem kopališču, Plaža hotela Vile Park, v Portorožu ugotovljeno fekalno onesnaženje. Potencialni vir onesnaženja je odkrit in sanacija se že izvaja.

Obveščamo javnost, da je na naravnem kopališču Plaža hotela Vila Park, na podlagi povečanega tveganja za zdravje kopalcev, kopanje do nadaljnjega prepovedano.

Mikrobiološka kakovost vode se bo na tem kopališču spremljala tudi v času sanacije. Na podlagi mikrobioloških preskušanj in ocene tveganja s strani NIJZ za okužbo, bo sprejeta odločitev o ukinitvi prepovedi in o tem bo javnost pravočasno obveščena.

Povezane strani

2. avgust 2017

Ekstremna suša se širi

Hidrometeorološke razmere v Sloveniji

Sušne razmere so se v zadnjem tednu ob že četrtem letošnjem vročinskem valu na jugovzhodnem delu Slovenije še pojačale, ekstremna suša pa se širi tudi na druga območja v Sloveniji. Vegetacijski vodni primanjkljaj za primerljivo obdobje je na novomeškem že presegel primanjkljaj leta 2003, ki velja za eno najbolj sušnih let v preteklem polstoletju. Tudi na obalnem območju se razmere približujejo stanju v ekstremno sušnih letih 2003 in 2015. Sušne razmere so se začele zaostrovati tudi na Štajerskem in v Prekmurju. V prvih dneh avgusta pa so razmere že na ravni ekstremne suše. Na Štajerskem so sicer ponekod lokalne padavine stanje pred tednom dni nekoliko popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh ponovno izsušila. Vodni primanjkljaj zaenkrat v Prekmurju še ni presegel ekstremno sušnih let 2013 in 2003. Zaradi povsem izčrpane zaloge tal z vodo so na udaru zlati poljščine na plitvih in peščenih tleh. V Primorju pa so ogrožene tudi trajne kulture zlasti oljke, v vinorodnih območjih tudi vinska trta.

Pretoki rek po Sloveniji so mali in ustaljeni, srednjo vodnatost ohranjata le še reki Drava in Mura, kot posledica nekoliko obilnejših padavin v avstrijskih Alpah pretekli teden. Številni vodotoki v južni, vzhodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate oziroma ponekod suhe so manjše reke v severovzhodni Sloveniji, na Primorskem in Vipavskem. Prav tako se pretoki večjih rek Savinje, Krke in Ljubljanice postopoma približujejo najmanjšim izmerjenim v preteklih letih. Sušne razmere se bodo vsaj v tem tednu še stopnjevale.

V prvih dneh avgusta ima večina vodonosnikov po državi nizko količinsko stanje podzemne vode. Gladine so v upadanju, kar je sicer značilno za ta letni čas, a so zelo nizke vodne razmere tako v primerjavi z dolgoletnim povprečjem kot tudi z značilnimi vrednostmi za poletje. Nizke gladine podzemne vode za ta letni čas spremljamo tudi v delih medzrnskih vodonosnikov Murske in Dravske kotline. Kraški izviri imajo nizke izdatnosti predvsem na območju nizkega Dinarskega krasa na jugovzhodu države v povodju Krke, Lahinje in Kolpe in na jugozahodu države v prispevnem zaledju izvirov Rižane in Hublja. Tudi v prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujemo bistvenega izboljšanja vodnih razmer.
Vremenski izgledi: Do vključno 6. avgusta bo sončno in zelo vroče, najvišje dnevne temperature bodo po nižinah nad 35 °C. Pozno popoldne ali zvečer bodo možne le krajevne vročinske nevihte, nekatere izmed bodo lahko spremljala krajevna neurja. Razvoj vremena od ponedeljka, 7. avgusta naprej pa je, upoštevaje rezultate različnih globalnih modelskih izračunov, še nekoliko negotov. Verjetnejši scenarij bi bil sledeč: v noči na ponedeljek ali v prvi polovici ponedeljka naj bi nas oplazila vremenska fronta in prinesla nekaj dežja (večinoma ob nevihtah) predvsem v severno polovico Slovenije. Nekoliko bo manj vroče, najvišje dnevne temperature bodo v ponedeljek do 30 ° C, le na Primorskem ob šibki burji še do okoli 34 °C. Po torku, ko naj bi bilo prehodno spet bolj vroče, naj bi nas sredi tedna dosegla hladna fronta, ki bi jo v višinah spremljala dolina s hladnim zrakom. Od lege oziroma morebitne cepitve južnega dela doline v samostojno jedro, je odvisna tudi količina padavin pri nas. Vsekakor se bo osvežilo, koliko padavin bo med sredo in petkom pa je še precej negotovo. Bolj verjetno je, da bo dežja zelo malo.

Pripete datoteke

28. julij 2017

Predlog Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Vlada RS je na svoji seji dne 27. 7. 2017 določila besedilo Predloga Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, in ga vložila v parlamentarno proceduro.

Z zakonom bo ARSO pridobil enotno pravno podlago za velik del svoje dejavnosti. Združuje namreč štiri vrste nalog, ki naj jih izvaja kot enotno državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in seizmološko službo, da bi se zagotovile splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter stanju naravnih virov na področju meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije ter informacije z istih področij, ki služijo izvajanju drugih državnih nalog in mnogim družbenim podsistemom. Analiza izvajanja teh nalog je namreč pokazala velike podobnosti v metodiki ter namenih in ciljih teh nalog, kar omogoča in narekuje njihovo združitev v enoten normativni okvir. Združitev je tudi ekonomična, praksa pa izkazuje, da enotno izvajanje posameznih faz delovnega procesa povzroča tudi medsebojne sinergije in možnosti za njihovo dodatno optimiziranje. Ob dejstvu podnebne spremenljivosti ter relativno visoke ogroženosti Slovenije zaradi meteoroloških, hidroloških in seizmoloških pojavov je potrebnost izvajanja teh državnih nalog v okviru ene same službe še bolj poudarjena.

Služba se izvaja zlasti s ciljem trajnega opazovanja in sistematičnega zbiranja podatkov, zagotavljanja večje varnosti ljudi in premoženja, večje učinkovitosti izvajanja državnih nalog in koristnosti za splošno koristne dejavnosti. Za dosego teh ciljev zakon določa vsebino in obseg nalog državne službe, pristojnost za izvajanje službe, pravice in obveznosti izvajalca službe ter materialne pogoje za njeno izvajanje. Med slednjimi je najpomembnejša infrastruktura službe ter njen status in režim pravnega varstva. Infrastruktura službe se tako vzpostavlja kot materialno jedro, preko katerega se z opazovanjem (merjenjem) zbirajo in obdelujejo podatki o meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških pojavih. Ciljna naloga službe je, da se na podlagi teh podatkov izdelajo napovedi, analize in ocene, s katerimi se obvešča ali opozarja tako splošno javnost kot tudi posamezne naslovnike, ki jim z vidika njihovih predpisanih nalog služba lahko zagotovi ustrezne informacije. Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

Obenem zakon celovito in na novo ureja vsebine, ki so trenutno razpršeno urejene v več zakonih ali podzakonskih predpisih, v določenem delu pa sploh niso urejene. Za pravno ureditev na področju meteorologije se ugotavlja, da je prepodrobna, na ostalih področjih pa presplošna, pomanjkljiva ali celo neobstoječa. Zato zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti, do uskladitve s tem zakonom pa ureja tudi razmerje z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o vodah. Število predvidenih podzakonskih predpisov se zmanjšuje iz predvidenih 12 (od katerih sta bila sprejeta 2) na enega, izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti ter poklica pa se popolnoma deregulira.

27. julij 2017

Ob četrtem vročinskem valu se bo suša ponovno okrepila

Ob koncu tretjega vročinskega vala, 24. julija, je Slovenijo zajela hladna fronta s padavinami, ki so se zaradi razgretega ozračja marsikje sprevrgla v neurja s točo in vetrom. Ohladilo se je, 25. julija zjutraj so bile temperature zraka med 11 in 13 °C, le na Primorskem in v Beli Krajini med 14 in 16 °C. Največ dežja je v tem obdobju padlo v severnem in severozahodnem delu Slovenije od 60 do več kot 100 mm. Tudi ponekod v osrednji Sloveniji so bile padavine izdatne, vendar močno lokalno omejene. Na primer v Ljubljani je padlo okrog 30 mm dežja, v okoliškem hribovju do 50 mm. Lokalno zelo raznolike so bile padavine tudi na Celjskem in Štajerskem, od okoli 50 mm ponekod na mariborskem območju, do 20 mm na celjskem, na ptujskem območju malo nad 10 mm, nekaj več, med 20 in 40 mm pa na severovzhodnem delu Slovenije. Najbolj izsušena območja Dolenjske so dobila od 15 do 30 mm dežja, do 55 mm Posavje, Kozjansko le okoli 10 mm, podobno tudi Bela Krajina ter Obala. Padavine so bile zelo neenakomerno razporejene, zato so razlike v količinah padavin tudi na manjših območjih velike. Primanjkljaj meteorološke vodne bilance v sušno najbolj prizadetih območjih jugovzhodnega dela Slovenije ostaja velik, zato se kmetijska suša še naprej zaostruje. V Posavju (Cerklje let.) primanjkljaj meri že več kot 350 mm, v Beli krajini okoli 200 mm, na Dolenjskem 292 mm. V prihodnjih desetih dneh se bo še povečal za vsaj 40 mm. Stanju ekstremne suše se približujejo razmere tudi na obalnem območju: Močno izsušena pa so kmetijska tla na severovzhodu države, kjer so lokalne padavine stanje nekoliko popravile, kar ga glede na primerljivo dolgoletno obdobje uvršča na raven blizu ekstremno sušnim razmeram.

Omenjeni padavinski dogodki v preteklem 7-dnevnem obdobju so sicer preprečili stopnjevanje sušnih razmer na površinskih vodah, na odpravo sušnih razmer pa bistveno niso vplivali. Pretoki rek po Sloveniji se počasi zmanjšujejo. Reke s povirji v Julijskih Alpah ter reki Drava in Mura ohranjajo srednjo vodnatost, ostale reke pa imajo pretežno malo vodnatost. Najmanj vodnati so vodotoki v Slovenski Istri, na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, struge nekaterih vodotokov so ponekod suhe. V prihodnjih dneh se bo počasno zmanjševanje pretokov rek nadaljevalo, s tem se bodo sušne razmere na površinskih vodah po Sloveniji le še stopnjevale.

Podzemne vode se z dvigom gladine niso znatno odzvale na prehod hladne fronte v preteklih dneh, kar je posledica dolgotrajne izsušenosti tal. Najbolj neugodne razmere še vedno beležimo v delih medzrnskih vodonosnikov na jugovzhodu države, gladine Čateškega in Šentjernejskega polja so zelo nizke za ta letni čas. Nižje vrednosti od običajnih spremljamo tudi v drugih delih vodonosnikov Krško Brežiške kotline, pa tudi v vodonosnikih Murske in Dravske kotline in v kraškem prispevnem zaledju izvira Rižane. Kljub temu nikjer po državi v tem času še ne beležimo ekstremno nizkega stanja podzemnih voda. V prihodnjih dneh ne pričakujemo obnavljanja podzemnih voda, kar bo stopnjevalo neugodne razmere na že izpostavljenih območjih zelo nizkih vodnih količin in postopno razširitev le-teh tudi na medzrnske vodonosnike na severozahodu države.

Napoved:
Do konca tedna bo prevladovalo suho in dokaj sončno vreme, le v nedeljo bo nekoliko povečana možnost kakšne nevihte. Popoldanske temperature bodo blizu 30 °C. Vročina se bo predvidoma stopnjevala od ponedeljka 31.7. naprej in večji del prihodnjega tedna lahko pričakujemo vročinski val (že četrti v tem poletju) s temperaturami okoli 35 °C. Zrak bo predvidoma razmeroma suh, zato bo verjetnost vročinskih neviht majhna.

Več informacij je na voljo na:

26. julij 2017

Kemisu vročena delna odločba o sanaciji okoljske škode zaradi požara

ARSO je po uradni dolžnosti začel s postopkom ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode zaradi požara, ki se je zgodil v podjetju Kemis 15. 5. 2017 v napravi za predelavo ali odstranjevanje odpadkov na Vrhniki. Kemis je kot povzročitelj obremenitve objektivno odgovoren za sanacijo okoljske škode.
Na podlagi predloga sanacijskih ukrepov, ki jih je podal Kemis, je bila pripravljena delna odločba, s katero so odrejeni ukrepi primarne sanacije, namenjeni obnovitvi poškodovanega posebnega dela okolja.
Odrejeni sanacijski ukrepi se nanašajo na odstranitev onesnaženih sedimentov v potoku Tojnica od mesta prelivanja požarne vode do mostu ceste Pot na Tojnice, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko.

Rok za izvedbo ukrepov je 30 dni od vročitve odločbe povzročitelju.

Z izdajo te odločbe postopek ugotavljanja okoljske škode in odgovornosti za njeno sanacijo še ni končan.

Pripete datoteke

21. julij 2017

Dejavnosti Agencije RS za okolje ob požaru v Zalogu pri Novem mestu

Agencija RS za okolje je danes namestila pri Letališču Novo mesto (Novomeška 52, Straža) mobilno enoto za merjenje kakovosti zraka. Podatke je mogoče spremljati preko spleta. Podane so urne koncentracije delcev in dušikovih oksidov. Mejna vrednost dnevne koncentracije delcev je 50 mikrogramov na kubični meter. Mejna urna vrednost za dušikov dioksid pa je 200 mikrogramov na kubični meter.

Prve izmerjene vrednosti delcev so bile nekoliko povišane glede na druge lokacije. V večernem in nočnem času je možno, da bodo koncentracije delcev narasle.

Zaposleni na Agenciji so skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano odvzeli 2 vzorca reke Krke in en vzorec izcednih gasilnih voda. Določili so lokacije za odvzem vzorcev zemljine in se dogovorili za odvzem podzemnih voda. Obe vzorčenji bosta izvedeni naslednjem tednu.

20. julij 2017

Ob tretjem vročinskem valu se sušne razmere še poslabšujejo.

Kmetijska suša se še zaostruje, najhuje je na jugovzhodu Slovenije. Vegetacijski vodni primanjkljaj je v jugovzhodnem delu Slovenije primerljiv s primanjkljajem v ekstremno sušnih letih 2000 in 2003. Najbolj je izpostavljen skrajni jugovzhodni del države. Vzrok je že tretji val vročine v letošnjem vegetacijskem obdobju in slaba bera padavin. Na najbolj ogroženih območjih je v vegetacijskem obdobju padlo le okrog 40 % dolgoletnih padavin.

Zelo suho je tudi na jugozahodu države, v Slovenski Istri in na obalnem območju, podobno kot v sušnih letih 2011 in 2015 . V severovzhodni Sloveniji in v Podravju pa so lokalne padavine nekajkrat popravile namočenost površinskega sloja tal, vendar so pogosto naredile še več težav z neurji in točo.

Vpliv sušnega stresa na kmetijskih rastlinah je opazen predvsem na jugovzhodu države na poljščinah na plitvih in peščenih tleh s slabšo zadrževalno sposobnostjo za vodo. Koruza je na najbolj ogroženih območjih povsem zastala v rasti. Sušni stres pa je opazen tudi na drugih kmetijskih površinah, predvsem na travinju. Stanje se ob vročini še poslabšuje. Pričakovane padavine v prihodnjem tednu stanja kmetijske suše ne bodo bistveno izboljšale.

Sušne razmere so opazne tudi na pretokih rek. Ti so mali in ustaljeni. Številni manjši vodotoki imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate so manjše reke v jugovzhodni Sloveniji in nekatere primorske reke. Tu se sušne razmere ohranjajo že od začetka julija. Sušne razmere se bodo do 28. julija še stopnjevale in se pojavljale tudi v drugih porečjih. Prihodnji teden se obeta nekaj padavin, vendar na območjih s hidrološko sušo padavine predvidoma ne bodo bistveno izboljšale razmer.

Vodna gladina plitvega aluvialnega zasipa Čateškega polja je zelo nizka za ta letni čas, in ne dosega najnižjih izmerjenih vrednosti na tem območju. V ostalih medzrnskih vodonosnikih jugovzhodne Slovenije spremljamo običajne do nizke vodne razmere za ta letni čas. V ostalih vodonosnikih po državi spremljamo podpovprečne do običajne vodne razmere za ta letni čas.
Do vključno nedelje bo še sončno in vroče, popoldne bodo tu in tam možne krajevne vročinske nevihte. V prvih dneh novega tedna bo predvidoma spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami in nevihtami, osvežilo se bo. V večjem delu Slovenije lahko od ponedeljka do srede pričakujemo od 10 do 30 litrov dežja na kv. meter. V drugi polovici prihodnjega tedna bo predvidoma več sončnega vremena, verjetnost za padavine bo majhna. Vročina se še ne bo vrnila.

Pripete datoteke

17. julij 2017

Kmetijska suša se zaostruje, najhuje na jugovzhodu

Kljub lokalnim padavinam, ki so ponekod rahlo popravile stanje vodne bilance površinskega sloja tal, se kmetijska suša v vegetacijskem obdobju (od 1. aprila dalje) močno zaostruje na jugovzhodu države. Predvsem na Dolenjskem, delu Posavja (Krško-Brežiško območje) in v delu Bele Krajine stanje površinskega sloja tal že od sredine junija drsi v ekstremne sušne razmere. Izhlapevanje se bo ob prihajajočih dneh spet povečalo.

Obeti ne kažejo obilnejših padavin, zato se bo stanje vodne bilance kmetijskih tal še poslabševalo.

Pripete datoteke

14. julij 2017

Agencija za okolje zaposli sistemskega analitika in Windows administratorja

Agencija RS za okolje razpisuje prosti delovni mesti za okoljska inženirja (šifri delovnih mest: 421 in 409) v Oddelku za računalniško podporo informacijskim sistemom. Delovni razmerji bosta sklenjeni za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Čas za prijavo je do 31. 7. 2017.

11. julij 2017

Poročilo o analizah voda, tal in zraka po požaru v podjetju Kemis

Požar v podjetju Kemis je v času gorenja povzročil veliko onesnaženje zraka, uporaba velike količine gasilnih sredstev pa je povzročila tudi izlitje nevarnih odpadkov v potok Tojnica.

Zaradi visokega dimnega dviga se je onesnaženje zraka razporedilo na širšem območju JZ Slovenije. Proti jutru, ko je bil požar že pogašen, se je s pogorišča dvigal dim, ki je imel velik vpliv na kakovost zraka na območju Vrhnike.

Gasilci so plavajočo goščo zadržali v Tojnici, topni del onesnažene vode pa je odtekel v Ljubljanico in naprej. Plavajoča gošča je bila v nekaj dneh iz potoka odstranjena, brežine pa grobo očiščene.

Takoj po požaru in tudi kasneje so bili vzeti vzorci tal na 20 mestih na območju, kjer bi lahko bil vpliv požara na kakovost tal največji. Razen enega vzorca, ki je bil vzet na mestu prelivanja iz Kemisa v Tojnico, na nobeni lokaciji ni bil opažen pomemben vpliv požara na kakovost tal.

Na dveh lokacijah v Sinji Gorici je bila v obeh globinah vzorčenja presežena opozorilna vrednost za kadmij, pri čemer je bil v enem vzorcu v spodnjem sloju najden tudi pesticid DDT, na eni lokaciji na Vrhniki v neposredni bližini avtoceste pa je bila presežena opozorilna vrednost za krom, ki ga povezujemo z usnjarsko industrijo. Našteta preseganja so najverjetneje rezultat aktivnosti iz preteklosti.

Analize kakovosti zraka na Vrhniki v juniju kažejo, da požar ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka na Vrhniki.

Analize potoka Tojnica kažejo, da je šlo za katastrofalno onesnaženje potoka, najbolj ob samem mestu razlitja v potok, pri čemer so se koncentracije onesnaževal po očiščeni plavajoči gošči močno zmanjšale. Sedimenti v potoku in brežine so trajno onesnaženi, zato bo potrebna sanacija okoljske škode, ki jo bo na osnovi zakona na svoje stroške izvedlo podjetje Kemis, ki zaključuje pripravo sanacijskega programa, ki ga mora odobriti Agencija RS za okolje.

Agencija za okolje bo v prihodnje spremljala stanje potoka Tojnica in Ljubljanice.

26. junij 2017

Agrometeorološke napovedi za 15 regij v Sloveniji

Nova, spletna testna agrometeorološka napoved

Agencija RS za okolje je objavila prvo testno različico dnevnega spletnega biltena Agrometeorološka napoved. Bilten je dobrodošla novost za kmetovalce, kmetijske svetovalce in tudi za splošno javnost, ki pri načrtovanju svojega dela spremljajo meteorološke in agrometeorološke podatke. Z biltenom želi Agencija uporabnikom omogočiti enostaven dostop do podatkov in okrepiti njihovo znanje s področja agrometeorologije. Dobrodošli so predlogi za izboljšanje uporabniške izkušnje na e-pošto mho-prod.arso@gov.si.

Več informacij v celotnem sporočilu za javnost.

Pripete datoteke

22. junij 2017

Kljub nevihtam ponekod v Slovenij še vedno vztraja suša

V sredo, 21. junija popoldne, je burno vremensko dogajanje prineslo številne lokalne nevihte. Marsikje je padala tudi toča. Na severozahodu in ponekod v osrednjem delu države je lokalno padlo tudi do okoli 30 mm dežja, drugod do okoli 5 mm, ob močnejših lokalnih nalivih nekaj več. Zahodna Slovenija je ostala suha. Kazalec sušnih razmer - kumulativni primanjkljaj vodne bilance za vegetacijsko obdobje na obalnem območju že kaže na precej sušne razmere. Kmetijska suša pa se plazi tudi na severovzhod in jugovzhod države. Lokalne padavine stanja niso bistveno popravile. Do sredine prihodnjega tedna se obeta vroče vreme brez obilnejših padavin, zato se bodo sušne razmere nadaljevale.

Od začetka letošnjega vegetacijskega obdobja je povsod po Sloveniji padla podpovprečna količina dežja. Za razvoj zgodnje poletne suše v nekaterih predelih Slovenije je ključno obdobje po 15. maju, ko je do konca druge dekade junija na obalnem območju Slovenije padlo slabih 10 %, na Goriškem okoli 50 %, na vzhodu in severovzhodu od 50 do 80 %, na jugovzhodu okoli 40 % povprečne količine dežja.

Več informacij v celotnem sporočilu za javnost.

Pripete datoteke

16. junij 2017

Naša tla. Naš dom. Naša prihodnost.

17. junij - Svetovni dan boja proti dezertifikaciji

Rodovitne obdelovalne površine omogočajo ljudem dostojno preživetje na domačih tleh. Možnost obdelovanja teh površin ima zato osrednjo vlogo pri umirjanju migracij iz nerodovitnih kmetijskih območij na območja, ki so stabilna, varna in trajnostna; varuje ljudi pred tveganimi življenjskimi odločitvami.

Število migrantov po vsem svetu se je v zadnjih letih močno povečalo. Iz 173 milijonov leta 2000 se je povečalo na 222 milijonov leta 2010 in 244 milijonov leta 2015. To povečanje kliče k reševanju nezadostne preskrbe s hrano, degradacije okolja, politične nestabilnosti in revščine.

Odločitev za trajnostno upravljanje z rodovitnimi tlemi ponuja priložnosti za prihodek v sektorjih: kmetijstvo, prehranska industrija in turizem.

16. junij 2017

Postavitev oznake visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah

Predstavniki Agencije RS za okolje, Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Zavoda RS za šolstvo smo 16. 6. 2017 v sodelovanju s Srednjo šolo Domžale in Občino Domžale postavili oznako visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah.

Dijaki so se seznanili z nevarnostmi in posledicami poplav ter spremljali namestitev opozorilne tablice, ki označuje zadnjo visoko zabeleženo visoko vodo na Kamniški Bistrici v Domžalah. Dijake in zainteresirane je nagovoril Župan Občine Domžale, g. Toni Dragar, ki je predstavil pomen reke in poplavno problematiko občine. Predstavniki ARSO in Komisije za hidrogeografijo pa so dijakom predstavili Akcijo oznak visoke vode, hidrološke značilnosti reke ter dejavnosti ARSO na področju hidrologije.

Oznako smo namestili na opuščeni vodomerni postaji v Domžalah, z njo pa smo zabeležili letošnjo najvišjo visoko vodo na Kamniški Bistrici. S profesorico geografije Petro Dovč smo se dogovorili, da bodo v naslednjem šolskem letu dijaki z našo pomočjo in s sodelovanjem občine poskusili izdelati seminarske naloge na temo poplav oz. visokih voda v Domžalah. Načrtujemo, da bomo v naslednjem šolskem letu na podlagi predlogov dijakov in lokalne skupnosti, postavili oznake visoke vode na različnih lokacijah v Domžalah in okolici. Izbrali jih bomo skupaj z lokalno skupnostjo, društvi, dijaki in posamezniki, ki so povezani z reko.

Akcijo postavitve oznake smo povezali s terenskim delom ob Kamniški Bistrici pri pouku geografije, biologije in kemije. Vodili sta ga profesorici, prof. Petra Dovč in prof. Alenka Lenarčič. Pri terenskem pouku so dijaki ugotavljali različne fizično in družbeno geografske značilnosti območja Domžal in reke Kamniške Bistrice, regionalne in lokalne značilnosti ter fizikalne in kemične značilnosti vode.

Oznaka visoke vode Oznaka visoke vode 1

15. junij 2017

Vzpostavljanje sistema za zgodnje opozarjanje na vremenske in vodne ujme v JV Evropi

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 15. junij 2017. Dosežen je bil prvi mejnik v razvoju svetovalnega sistema za opozarjanje na vremenske in vodne ujme v jugovzhodni Evropi, namenjenega izboljšanju napovedi in opozoril o nevarnostih, kot so poplave, močne nevihte, suše in vročinski valovi, ki so v preteklih letih v regiji povzročile veliko škodo.

Predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, razvojni partner USAID in meteorološke in hidrološke službe v jugovzhodni Evropi so se zbrali v Ljubljani 14. do 15. junija, da bi razpravljali o vzpostavitvi svetovalnega sistema za zgodnje opozarjanje na meteorološke in hidrološke nevarne dogodke v JV Evropi.

Sistem bo namenjen zagotavljanju učinkovitih in preizkušenih orodij za operativne napovedi nevarnih vremenskih pojavov in njihovih možnih učinkov. Prek virtualne platforme bo podpiral zagotavljanje napovedi in opozoril državnih organov na nevarnosti. Ker bo omogočal spremljanje vremenskih dogodkov, ki pogosto prizadenejo regijo ne glede na državne meje, bo lajšal sodelovanje regionalnih državnih služb.

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas, ki se je ob dogodku mudil v Sloveniji, je dejal, da ima jugovzhodna Evropa vodilno vlogo na poti h globalnemu opozorilnemu sistemu za zgodnje opozarjanje pred več nevarnostmi, ki je bil obravnavan v zadnjem mesecu na mednarodni konferenci v Cancunu v Mehiki.

Več informacij najdete v celotnem sporočilu za javnost.

foto

Pripete datoteke

14. junij 2017

Pripravimo se na sušo

Ljubljana, 14. 6. 2017. Danes je na Agencije RS za okolje (Agencija) potekal seminar v okviru projekta DriDanube. Seminar je pomemben korak k povečanju pripravljenost na sušo v Sloveniji in v državah Podonavske regije. V sklopu projekta želi Agencija pripraviti Sušni uporabniški servis za spremljanje in napovedovanje suše ter nadaljevati pripravo Strategije za upravljanje suše, saj bi z njo izboljšali ukrepe pred, med in po suši v Sloveniji. Dodatna vrednost projekta bo regionalno usklajeno spremljanje suše.

Gre za projekt v okviru programa mednarodnega sodelovanja v regiji Podonavje in ga v 85% sofinancira Evropska unija preko Sklada za regionalno sodelovanje. Začel se je z letošnjim letom, zaključil se bo predvidoma sredi leta 2019. Združuje 15 partnerskih organizacij in 8 pridruženih organizacij, ki sledijo napredku projekta.

Agencija ima v projektu pomembno vlogo in veliko odgovornost, saj je vodilni projektni partner. Skupaj z nevladno organizacijo Globalno vodno partnerstvo je organizirala projektno partnerstvo in vložila prijavo na razpis programa.

foto

14. junij 2017

Nadgradnja sistema za napovedovanje poplav na porečju Save

Pod okriljem Savske komisije poteka obsežen projekt vzpostavitve Sistema za napovedovanje poplav na porečju reke Save. Agencija RS za okolje (Agencija) je bila zaradi tehničnih in strokovnih zmogljivosti do nadaljnjega potrjena kot gostiteljica sistema.

Po uspešni nadgradnji sistema poteka 13. in 14. junija 2017 na Agenciji dvodnevna delavnica za uporabnike.

Delavnice se udeležuje 35 strokovnjakov iz državnih hidroloških služb Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Prisotni so tudi predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ter Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije.

Namen delavnice je seznanitev z novostmi, ki jih prinaša nadgradnja sistema. Vključeni so bili hidrološki modeli za napovedovanje pretokov rek ter izpopolnjen sistem za izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov na porečju Save.

foto

12. junij 2017

Študenti o stanju okolja

Vabilo na predstavitev raziskovalnih okoljskih projektov o presojah vplivov na okolje

Vabljeni na »Razpravo s študenti o raziskavah stanja okolja«, ki bo 15. junija 2017 ob 9.30 uri, v sejni sobi laboratorijskega prizidka Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

V okviru magistrskega študija (predmeta Izdelava raziskovalnih okoljskih projektov in presoj vplivov na okolje) so študenti geografije v letu 2016/2017 sodelovali z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavodom RS za varstvo narave in Regionalno razvojno agencijo Gorenjske – BSC Kranj.

Projektno so reševali vprašanja, povezana s procesi in stanjem v okolju. Raziskovalno - aplikativne rezultate in rešitve bodo predstavili zainteresiranim javnostim in sodelujočim institucijam. Le te bodo prevzele rezultate projektov in jih poskušale povezati v proces rednega dela.

Namen sodelovanja navedenih inštitucij je vključevanje študentov v odločevalske procese o okolju.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO