English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
opozorila
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

13. februar 2018

Sateliti izboljšujejo napovedi vremena in izrednih vremenskih dogodkov ter omogočajo spremljanje onesnaženosti zraka

V torek, 13. februarja 2018, je na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) potekala predstavitev trenutnih in bodočih evropskih meteoroloških satelitskih programov Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT). Strokovnjaki so predstavili prihajajočo tretjo generacijo satelitov Meteosat ter možnosti spremljanja onesnaženosti ozračja s satelitskimi meritvami.

Slovenski meteorologi že več kot 30 let operativno uporabljajo podatke vremenskih satelitov Meteosat. V zadnjih letih ARSO nadgrajuje satelitske sisteme za spremljanja oblačnosti, ozračja in tal z novimi satelitskimi meritvami in jih skupaj z drugimi viri uporabljamo pri nalogah na področju meteorologije, agrometeorologije in hidrologije.

Satelitski podatki EUMETSAT so pomembni za:
- boljše spremljanje in opozarjanje pred nevarnimi meteorološkimi pojavi,
- večjo varnost letalskega prometa,
- izboljšavo meteoroloških modelov za napovedovanje vremena,
- spremljanje oblačnosti,
- spremljanje suše in stanja vegetacije,
- spremljanja temperature tal,
- spremljanje vzvalovanosti in temperature Jadranskega morja ter
- spremljanje padavin, kjer ni radarskih podatkov.

EUMETSAT je medvladna organizacija tridesetih Evropskih držav in ene sodelujoče države, ustanovljena leta 1986. Njen glavni namen je zagotavljanje meteoroloških in klimatoloških satelitskih meritev, slik in produktov 24 ur na dan 365 dni v letu vsem nacionalnim meteorološkim organizacijam držav članic kot tudi drugim uporabnikom po vsem svetu.

foto

7. februar 2018

Postavitev oznak visokih voda v porečju reke Save

Agencija Republike Slovenije za okolje, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije so v sklopu večletne akcije nameščanja oznak visokih voda v naselju Mostec pri Brežicah postavili oznake o najvišji zabeleženi višini vode reke Save.

Tokrat so pri namestitvi oznak sodelovali tudi Zavod Republik Slovenije za šolstvo, Gimnazija Brežice (dijaki, ravnatelj in učitelji geografije), Mednarodna komisija za Savski bazen, Občina Brežice in Brodarsko turistično društvo Mostec. Dogodku so se pridružili tudi hrvaški geografi, ki sodelujejo z društvom Hrvatsko geografsko društvo. Kolegi s Hrvaške so bili prisotni na delavnici o izvajanju akcije, ki so jo vodili predstavniki ARSO, in pri nameščanju oznake.

Namen namestitve oznak visokih voda v Sloveniji je izboljšati vedenje o poplavnih območjih rek in ojezeritvah kraških polj ter spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase zahteva prostor.

foto

7. februar 2018

Imenovanje generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

Vlada Republike Slovenije je na mesto generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za dobo petih let, in sicer od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala mag. Joška Kneza.

Posebna natečajna komisija je z javnim natečajem ugotovila, da je mag. Joško Knez, ki trenutno opravlja delo generalnega direktorja ARSO, edini kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj generalnega direktorja ARSO. Joško Knez je po izobrazbi univ.dipl. fizik in magister znanosti Univerzitetnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani.

2. februar 2018

Slovenija in ZDA za večjo poplavno varnost v porečju reke Save

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO)sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in veleposlanik Združenih držav Amerike Brent Robert Hartley predala v uporabo računalniško opremo za izboljšano napovedovanje poplavnih dogodkov v porečju reke Save. Vlada ZDA je prispevala računalniško opremo, Vlada Republike Slovenije pa sredstva za delovanje sistema v letu 2018 in podporo meteorološki in hidrološki stroki. Pravočasno opozarjanje na neurja in poplave bistveno poveča varnost prebivalcev in zmanjša materialno škodo.

foto

Pripete datoteke

31. januar 2018

Vpogled v podzemne vode Slovenije

Zaključek Projekta modeliranja vodne bilance v podrobnejši časovni skali - mGROWA-SI

Agencija Republike Slovenije za okolje in raziskovalno središče Forschungszentrum Jülich sta zaključila pripravo Modela mGROWA-SI za spremljanje vodne bilance v podrobnejši časovni skali. Z modelom lahko simuliramo mesečno in dnevno časovno skalo za vse območje Slovenije. Časovno in geografsko poznavanje vseh glavnih delov vodnega kroga je namreč osnova za uspešno trajnostno upravljanje z vodnimi viri.

Slovenija je prva Evropska država, v kateri je vodno bilančni model mGROWA vzpostavljen za celotno območje države. Omogoča, spremljanje vodnega kroga (padavine, izhlapevanje, odtok, napajanje vodonosnikov, voda v snegu, voda v tleh) v mesečni časovni skali s prostorsko ločljivostjo 100 x 100 m za vse ozemlje Slovenije. Regionalni modeli so bili uspešno izvedeni v več nemških zveznih deželah, na posameznih območjih Grčije in Francije ter drugod.

V primeru podzemnih voda bo z modelom mGROWA-SI mogoče oceniti razmerje med izkoriščanjem in obnavljanjem podzemne vode v vodnih telesih, kar bo osnova za sprejemanje ukrepov, potrebnih za doseganje in ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda. V primeru površinskih voda model pomaga pri oceni vplivov črpanja podzemne vode na ekološko stanje površinskih voda in kopenskih ekosistemov, pri oceni referenčnih hidroloških razmer ter pri analizah hidroloških značilnosti porečij.

foto

25. januar 2018

Izkušnje s sušo v Podonavju za boljše obvladovanje suš v Alpah

Na Dunaju je 22. januarja potekala Delavnica o upravljanja s sušo v alpskem prostoru, na kateri so sodelovali tudi slovenski predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Dogodek so organizirali avstrijsko zvezno Ministrstva za trajnostnost in turizem in Platforma za upravljanje z vodami v okviru Alpske konvencije. Platformi so-predsedujeta Slovenija in Italija.

Na delavnici so bila predstavljena orodja za monitoring suše v Sloveniji, ki jih razvijamo na ARSO, dejavnosti Centra za upravljaje suše v JV Evropi - DMCSEE ter najnovejši izsledki projekta DriDanube.

Slovenske izkušnje so se izkazale za izredno zanimive tudi za članice Alpske konvencije. Problematika suše je bila določena za vsebino naslednjega mandata in vključena kot vsebina na 7. vodni konferenci, ki bo potekala v okviru dogodka Forum Alpinum od 4. do 6. junija 2018 v avstrijskem Breitenwangu.

foto

23. januar 2018

Novo merilno mesto za podzemne vode pri Podreči

V ponedeljek, 23. 1. 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta modernizacije merilnih mest pričelo z vrtanjem strukturne vrtine novega merilnega mesta za podzemne vode pri Podreči na Sorškem polju. Novo merilno mesto bo nadomestilo stari vaški vodnjak v Podreči in bo služilo za meritve globine vode, temperature, elektroprevodnosti ter kemičnih parametrov podzemne vode. Agencija Republike Slovenije za okolje bo postajo konec leta vključila v državno mrežo hidrološkega monitoringa.

Izvrtani so bili prvi metri vrtine in odvzeta jedra. V načrtu sta še dve vrtini; ena za meritve parametrov količinskega stanja, druga pa za spremljanje kakovosti vode.

Trenutno se po podatkih starega vodnjaka gladina vode nahaja okoli 23 metrov pod površjem. Neprepustno podlago pričakujemo na 70 metrih globine.

foto

12. januar 2018

Agencija zaposli sistemskega inženirja za MS Windows okolje

Agenciji RS za okolje zaposli v Službi za analitično podporo delovnim procesom sistemskega inženirja za MS Windows okolje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Pri izbiri bodo imeli kandidati s podrobnimi znanji in izkušnjami na področju sistemske administracije Microsoft Windows Server (namestitev, vzdrževanje domenskih servisov, upravljanje AD in GPO ...).

Zaželeno je tudi poznavanje:
- omrežnih servisov in protokolov,
- upravljanja Microsoft spletnega strežnika (IIS),
- PowerShell in osnov programiranja v Microsoft.NET,
- osnov Microsoft SharePoint in Microsoft SQL Server,
- postopkov in sistemov za arhiviranje podatkov in
- poznavanje virtualizacijske platforme VMware.

Če kandidat svoja znanja lahko dokazuje s pisnim potrdilom (certifikatom), naj ga priloži prijavi.

Prijava je možna do 26. 1. 2018.

8. januar 2018

Vreme, vode in potresi v Sloveniji v letu 2017

Pripravili smo povzetek izrazitejših dogodkov na področju vremena, voda in potresov v Sloveniji v letu 2017.

Pripete datoteke

8. januar 2018

Koncentracije delcev v zraku ob prehodu v leto 2018

V Mariboru so ravni delcev v zraku dosegale najvišjo stopnjo med prvo in tretjo uro po polnoči.

Podoben časovni potek ravni delcev je bil tudi v Kopru, kjer je prav tako potekala prireditev z ognjemetom. V Kopru je sicer celo noč prevladoval šibek veter, terminske in povprečne polurne hitrosti so komaj dosegale 1 m/s.

V Novi Gorici smo v omenjeni noči zaznali dva maksimuma ravni delcev. Visoke ravni delcev čez celo noč so bile predvsem posledica slabe premešanosti ozračja zaradi brezvetrja.

Na merilnem mestu Ljubljana-Bežigrad je na silvestrovo prevladovala nizka raven delcev. Nad prestolnico je pretežni del noči vztrajal razmeroma močan veter, ki je pihal od obrobja mesta proti merilni postaji, tako da izrazitejših vplivov pirotehničnih sredstev na ravni delcev nismo zaznali.

Na Agenciji bomo analizirali tudi elementno sestavo delcev, ki smo jih na filtrih zajeli na silvestrovo. Analizo rezultatov bomo predstavili v začetku februarja, po opravljenih kemijskih analizah.

Pripete datoteke

3. januar 2018

Plimovanje morja v letu 2018

Prognozirano plimovanje morja je napoved višin morske gladine zaradi gravitacijskih vplivov Sonca in Lune. Plimovanje morja je izračunano za mareografsko postajo v Kopru in velja za celotno področje slovenskega morja.

Dejansko gibanje gladine morja se od napovedanega lahko razlikuje zaradi močnejšega vetra, odstopanj od povprečnega zračnega pritiska in lastnega nihanja Jadranskega morja.

Navedene višine morja so prikazane v centimetrih in predstavljajo odmik od dolgoletnega srednjega nivoja morja na mareografski postaji v Kopru, ki glede na ničlo vodomerne letve znaša 217 cm (primer: pri navedeni višini morja 60 cm znaša dejanska višina morja na mareografski postaji v Kopru 217 cm + 60 cm = 277 cm).

V publikaciji je uporabljen je srednjeevropski čas. Za uporabo glede na lokalni poletni časi se časom napovedanega plimovanja morja ter časom vzhoda in zahoda Sonca v obdobju od zadnje nedelje v marcu do zadnje nedelje v oktobru prišteje ena ura.

12. december 2017

Analiza tal s pomočjo satelitskih meritev

Agencija RS za okolje (Agencija) je skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) 12. decembra 2017 organizirala mednarodni sestanek nadzornega odbora konzorcija.

Od marca 2017 tudi Agencija sodeluje v konzorciju, katerega glavni namen je operativni razvoj in nadgradnja satelitskih produktov pomembnih za analizo tal z uporabo v meteorologiji, agrometeorologiji in hidrologiji.

EUMETSAT - Land Surface Analises Satellite Application Facility (LSA SAF) - se osredotoča na razvoj in obdelavo satelitskih izdelkov za celinske površine, kot so sevanje, vegetacija, evapotranspiracija in požari v naravi.

V konzorciju sodeluje 10 evropskih inštitucij iz Portugalske, Francije, Nemčije, Španije, Belgije, Velike Britanije, Bolgarije in Slovenije.

foto

11. december 2017

Vpis podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco

Rok za vpis je 31. 1. 2018

Prenovljena okoljska zakonodaja določa, da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati (povezava Registracija v aplikaciji Embalaža). Nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v Evidenco.

Pripete datoteke

8. december 2017

Evropska agencije za okolje vabi na natečaj za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno

Evropska agencije za okolje (EEA) želi z natečajem za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno usmeriti ustvarjalnost Evropejcev na področje okolja in spodbuditi izmenjajo zamisli o odgovornih odločitvah v podporo okolju.

Najboljši videoposnetki bodo nagrajeni z denarnimi nagradami.

Lansko leto je na foto natečaju EEA v eni od kategorij zmagala Slovenka s fotografijo Lačna veverica.

6. december 2017

Lombergarjevi dnevi 2017 - Predstavitev preverjanja podatkov o suši

Agencija s projektom DriDanube izboljšuje opozarjanje na sušo

Agencija RS za okolje (Agencija), ki je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube (Obvladovanje tveganj za sušo v Podonavju), je s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije tudi soorganizator Lombergarjevih dnevov v Pesnici pri Mariboru, od 6. do 8. decembra 2017.

Predstavniki Agencije so vse dni prisotni na promocijski stojnici. 7. decembra pa v sklopu 4. zelenjadarskega posveta predstavljajo zasnovo poročevalske mreže Slovenije za preverjanje podatkov o suši in podporo oceni posledic suše na državni ravni s predavanjem »Spremljanje suše v projektu DriDanube in kaj ta projekt prinaša kmetijskemu pridelovalcu«.

foto

6. december 2017

Vodarji tudi o obdobjih brez vode

O kmetijski in hidrološki suši v Sloveniji na 28. Mišičevem vodarskem dnevu

Predstavnika Agencije RS za okolje (Agencija) dr. Andreja Sušnik in dr. Gregor Gregorič sta na Mišičevem vodarskem dnevu predstavila temo »Kmetijska suša v 21. stoletju v Sloveniji«. Ocene so, da bodo sušni dogodki pri nas pogostejši in intenzivnejši. Agencija se pripravlja, da bo lahko sušo zgodaj zaznala in nanjo opozarjala.

Posvet je bil sicer namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb ter vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem urejanjem in varovanjem voda.

28. Mišičev vodarski dan je potekal v Narodnem domu Maribor. Srečanje sta organizirala Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o. in DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

V zborniku posveta bosta objavljena prispevka »Projekt DriDanube – na poti k boljšemu upravljanju suše v Podonavju« in »Indeks SGI – kazalnik hidrološke suše podzemnih voda«. Avtorji slednjega so: Andreja Drakslerja, dr. Peter Frantar in Vlado Savič z Agencije.

foto

5. december 2017

Pojasnilo na odprto pismo evropskih poslancev glede Salonita Anhovo

Mejne vrednosti izpustov za sežig in sosežig odpadkov v cementarni so določene v skladu z evropskimi predpisi

V odprtem pismu, ki so ga nekateri evropski poslanci v preteklih tednih posredovali javnosti in se nanaša na okoljska in zdravstvena tveganja v dolini Soče zaradi sosežiga odpadkov v podjetju Salonit Anhovo d. d., je navedenih več nepravilnosti, ki terjajo pojasnilo Agencije RS za okolje.

Podjetje je cementarna in ne sežigalnica, kot navajajo poslanci. Agencija je skladno z evropskimi predpisi ustrezno določila mejne vrednosti za prah, dušikove okside (NOx), benzen in celokupne organske ogljike (TOC) – za cementarno, v kateri je dovoljen sosežig, in ne za sežigalnico, za katero bi veljala strožja merila.

Pripete datoteke

1. december 2017

Slovenija in Madžarska podpisali Memorandum o sodelovanju na področju meteorologije

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) je 30. 11. 2017 v Budimpešti podpisala z Nacionalno meteorološko službo Madžarske (OMSZ) Memorandum o soglasju glede sodelovanja na znanstvenih in tehničnih področjih meteorologije, kakovosti zraka in s tem povezanih zadev.

Za podrobnejši vpogled v vremenske in podnebne razmere ter kakovost zraka v neposredni bližini naše države, ki imajo lahko znaten vpliv na dogajanje v Sloveniji, je potreben tudi dostop do širšega nabora meteoroloških in okoljskih informacij, s katerimi razpolagajo pristojne državne službe sosednjih držav.

Glavni namen izmenjave podatkov o vremenu in kakovosti zraka, izmenjave znanj ter sodelovanja na skupnih projektih je učinkovitejše izvajanje zakonsko predpisanih nalog s področja meteorologije in kakovosti zraka, Agencije in OMSZ. Memorandum sta podpisala dr. Korneia Radics, predsednica OMSZ, ter dr. Klemen Bergant, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji.

Agencija ima že sklenjen podoben sporazum o sodelovanju in izmenjavi podatkov s hrvaškim Državnim hidrometeorološkim zavodom, Avstrijskim osrednjim zavodom za meteorologijo, Regionalno okoljsko agencijo in Regionalno civilno zaščito Furlanije - Julijske krajine ter meteorološko in hidrološko službo v Bosni in Hercegovini, ki jo enakovredno zastopata Federalni hidrometeorološki zavod Bosne in Hercegovine in Republiški hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

foto

1. december 2017

Skrb za planet se prične pri tleh

5. december - Svetovni dan tal

Tla imajo izjemen pomen za ljudi, živali, rastline in okolje. Združeni narodi so leta 2013 razglasili 5. december za Svetovni dan tal, da bi bili vsi bolj pozorni na tla in njihovo trajnostno upravljanje. Zelo pomembno je ohranjati ta kompleksen in dragocen naravni vir, po katerem se naš planet tudi imenuje, njegova vrednost pa je prepogosto podcenjena in spregledana.

Tla so počasi nastajajoč naravni vir - 2 cm rodovitnih tal nastane v 500 letih - kjer domuje četrtina biotske pestrosti našega planeta. Oskrbujejo nas s hrano, biomaso in surovinami. Služijo kot temelj človeške dejavnosti, oblikujejo krajino, so arhiv naravne in kulturne dediščine, imajo ključno vlogo kot življenjski prostor in genski sklad. Skladiščijo, filtrirajo ali preoblikujejo različne snovi, kot so: voda, hranila, onesnaževala in ogljik.

V Sloveniji bo Ministrstvo za okolje in prostor ob Svetovnem dnevu tal ustanovilo Slovensko partnerstvo za tla, prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal.

logo

Pripete datoteke

21. november 2017

Okoljevarstveno soglasje za Bežigrajski športni park Ministrstvo vrnilo v ponovni postopek

Ministrstvo za okolje in prostor (Ministrstvo) je odpravilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka in zadevo vrnilo Agenciji RS za okolje (Agencija) v ponovno odločanje.

Med razlogi za odpravo Ministrstvo med drugim navaja, da Agencija ob izdaji okoljevarstvenega soglasja ni ugotavljala skladnosti projekta z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena, čeprav je bilo za nameravani projekt že pridobljeno kulturno-varstveno soglasje.

Agencija je namreč pred izdajo okoljevarstvenega soglasja aprila 2017 ponovno pozvala Ministrstvo za kulturo, naj poda mnenje o sprejemljivosti posega. V njem je državni organ pristojen za kulturo ugotovil, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano kulturno-varstveno soglasje, ki je še vedno pravnomočno.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija pravilno upoštevala opredelitev III. območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana, vendar bi po mnenju Ministrstva morala presoja vsebovati tudi podatke glede obremenitve s hrupom zaradi nameravanih prireditev v športnem parku.

Po razrešitvi vprašanja vplivov projekta na Plečnikovo dediščino bo Agencija ponovila tudi javno razgrnitev dokumentacije, razpisala ustno obravnavo ter šele nato izdala odločbo. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da je to potrebno zaradi velike časovne odmaknjenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje.

20. november 2017

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016

Agencija RS za okolje je pripravila letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2016.

Tudi lani smo se v Sloveniji soočali s čezmernimi ravnmi delcev PM10 v hladni polovici leta, poleti pa so bile povišane ravni ozona.

Poročilo med drugim navaja najpomembnejše načine obveščanja in opozarjanja o sedanji in pričakovani kakovosti zraka, da bi prebivalci v primeru povišanih ravni zmanjšali svojo izpostavljenost onesnaženemu zraku in s svojim ravnanjem pripomogli k nižjim izpustom onesnaževal.

V primeru delcev PM10 Poročilo predstavlja ključne vzroke za čezmerno onesnaženost. Analize
namreč kažejo, da je tretjina izmerjenih ravni delcev posledica kurjenje lesa, pri čemer je delež prispevka kurjenja lesa večji v dneh s preseženo mejno dnevno vrednostjo 50 ug/m3. K zadrževanju onesnaženega zraka v kotlinah in dolinah v hladni polovici leta pripomorejo pogosti temperaturni obrati.

V poročilu so prikazani tudi daljši časovni nizi rezultatov meritev kakovosti zraka in ocena izpustov onesnaževal v Sloveniji.

14. november 2017

Poenotenje makroseizmoloških podatkov

Mednarodna delavnica za razvoj spletne makroseizmologije

Agencija RS za okolje v Ljubljani je 14. in 15. novembra 2017 gostila seizmologe iz Evrope in Sredozemlja, ki se ukvarjajo s spletno makroseizmologijo, to je z zbiranjem in obdelavo podatkov o učinkih potresov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo.

Tehnične delavnice so se udeležili vodilni strokovnjaki 19 seizmoloških organizacij iz Alžirije, Avstrije, Belgije, Francije, Hrvaške, Italije, Jemna, Nemčije, Norveške, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Španije.

Na delavnici so predstavili aktualne načina zbiranja makroseizmoloških podatkov v svojih državah ter izmenjali mnenja o novostih in načrtovanih spremembah, ki jih potrebujejo za bolj učinkovit zajem in izmenjavo podatkov.

Soorganizatorja delavnice sta bila Evropsko sredozemski seizmološki center in organizacija Sistem opazovanja evropske plošče.

foto

14. november 2017

Pojasnilo Agencije na odprto pismo Civilne iniciative Modro nebo

Meteorološka strokovna javnost je povsod po svetu enotnega prepričanja, da so sledi letal, ki jih občasno vidimo na nebu, običajne kondenzacijske sledi. Pojavljajo se, odkar obstaja letalski promet na velikih višinah.

Človek sicer z vrsto svojih aktivnosti vpliva na kemijsko sestavo atmosfere in s tem tudi na vreme. To počne predvsem z veliko rabo fosilnih goriv in izsekavanjem ogromnih površin gozdov v tropskih predelih. Posledice te dejavnosti občutimo po vsem planetu.

Obstaja tudi nameren umetni vpliv na vreme (poskusi povečanja količine padavin, preprečevanje nastanka toče) vendar so tovrstne aktivnosti omejene na zelo majhna območja in zelo kratkotrajne.
Obstajajo še bolj ali manj utopični načrti in ideje o tem, kako naj bi s t. i. geoinženiringom vplivali na globalne vremenske, klimatske pogoje in prebivalstvo. Večina je megalomanskih in v praksi neuresničljivih.

Do teh vprašanj so se, enako kot Agencija, opredelili tudi: Evropski parlament, Evropska komisija, Svetovna meteorološka organizacija, Evropska meteorološka organizacija.

Glede prisotnosti kovin v deževnici se je treba zavedati dejstva, da so oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija in železa ključne sestavine zemeljske skorje in zato ni presenetljivo, da jih v določenih koncentracijskih nivojih najdemo v vseh prvinah okolja, v vodi, tleh in nenazadnje - zaradi resuspenzije tal - tudi v zraku in posledično v padavinah.

8. november 2017

Globalni megatrendi – znanilci sprememb

Posvet o vplivu globalnih megatrendov na okolje v Sloveniji

V Ljubljani je 7. in 8. novembra 2017 potekal posvet „Vpliv globalnih megatrendov na okolje v Sloveniji”. Namen posveta je razbrati najpomembnejše vplive globalnih megatrendov (GMT) na okolje v Sloveniji, kako bodo ti vplivali na doseganje okoljskih ciljev ter določiti intenzivnost teh vplivov. Udeleženci so se seznanili s pristopi ter orodji za podporo odločevalcem na področju okolja.

Obravnavali so dva od enajstih GMT, ki jih je Evropska agencija za okolje (EEA) prepoznala kot relevantne za varovanje evropskega okolja:
- Okrepljeno svetovno tekmovanje za vire in
- Posledice podnebnih sprememb.

GMT so vplivi globalnega razvoja, ki dajejo slutiti, kakšna bo naša prihodnost, saj imajo dolgoročen in globalen vpliv. Da bi se ljudje zavedali teh vplivov in da bi se države nanje lažje prilagodile, oz. kolikor se da, zmanjšale njihov negativni vpliv, je EEA opredelila in opisala 11 globalnih megatrendov, ki so pomembni za okolje ter predstavila njihov vpliv na Evropo.

Metodologijo za analizo njihovega vpliva je razvila EEA s podporo švicarske okoljske agencije. Agencija RS za okolje (Agencija) pa bo s podporo Ministrstva za okolje in prostor ter EEA, v prihodnjih dveh letih to analizo izvedla za Slovenijo.

foto

Pripete datoteke

3. november 2017

Kazalci okolja o ekstremnih vremenskih dogodkih v Sloveniji

Za naše kraje je značilna velika spremenljivosti vremena, ki nam daje občutek, da nismo deležni posebnih vremenskih sprememb. V daljšem opazovalnem obdobju pa je mogoče opaziti določene okrepljene vremenske značilnosti. V primerjavi z obdobjem 1961 – 1990 zaznavamo vedno več odstopanj od običajnih podnebnih razmer. Suše in poplave so pogostejše, močni nalivi in neurja z močnimi sunki vetra se v večjem ali manjšem obsegu zgodijo vsako leto, vročinski valovi so pogostejši in izrazitejši.

V obdobju 1961 - 2015 naraščata absolutna maksimalna temperatura ter absolutna minimalna temperatura, kar kaže na segrevanje podnebja. Več je zelo vročih dni, ko temperatura doseže ali preseže 35 stopinj C.

Podatki o največji debelini snežne odeje po nižinah kažejo trend upadanja, v visokogorju pa je količina zapadlega snega od leta v leta zelo različna. Tako ne moremo sklepati, da pomanjkanje snega po nižinah pomeni tudi skromno snežno odejo v visokogorju. V visokogorju je bilo leto 2001 rekordno po debelini snežne odeje, po nižinah pa je bila zima 2000/2001 običajna. Izjemno obilna je bila snežna odeja v zahodnih Julijcih v zadnjih dveh mesecih leta 2008. Kljub temu lahko pričakujemo, da bo v prihodnje snežna odeja skromnejša tako po nižinah kot tudi v gorah. Decembra leta 2015 se je prvič zgodilo, da so bila tla na Kredarici večino meseca kopna. Po nižinah je opazen trend upadanja snežne odeje v spomladanskih mesecih.

V Evropi v prihodnjih desetletjih lahko pričakujemo spremembe v snežnem pokrovu, kar bo vplivalo na svetlobno odbojnost od površine tal, vodne zaloge, rastlinstvo in živalstvo, ekološko stanje, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, zimske športe, promet in proizvodnjo energije.

Bolj kakor temperatura pa so spremenljive padavine. Padavinski režim se spreminja, kar vpliva tudi na pogostost dni s padavinami nad izbranimi pragovi. Regionalne razlike so lahko posledica različnega padavinskega režima. Poleg sprememb v letni skali so še pomembnejše spremembe v pogostosti in intenziteti po posameznih letnih časih.

Vsako leto nas prizadene več neurij z močnim vetrom, nalivi in točo. Lokalno se pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine - nekaj ur, dan, ali morda dva - ki lahko povzročijo plazenje terena in lokalne poplave. Skoraj vsako leto imamo epizodo močnega vetra, ki odkriva strehe in lomi drevesa. Katastrofalne suše in poplave postajajo vse pogostejše, včasih nas prizadenejo tudi v zaporednih letih. Pretirana moča in suša se lahko pojavita v istem letu.

24. oktober 2017

Medlaboratorijske primerjalne meritve PM10 v zraku

Na Agenciji RS za okolje (Agencija)potekajo od 16. 10. 2017do 2. 11. 2017 medlaboratorijske primerjalne meritve delcev PM10 v zunanjem zraku.

Agencija organizira primerjalne meritve z namenom, da bi sodelujoči laboratoriji lahko ocenili kakovost svojih meritev. Ker so visoke ravni PM10 v zunanjem zraku velik okoljski problem, so pravilne in natančne meritve kakovosti zunanjega zraka zelo pomembne.

V primerjalnih meritvah sodeluje devet laboratorijev iz Slovenije in eden iz Hrvaške. Na opazovalnem prostoru je enajst referenčnih vzorčevalnikov in trije avtomatski.

S sodelovanjem v tej medlaboratorijski primerjavi lahko sodelujoči pridobijo informacijo o kakovosti njihovih rezultatov oziroma o njihovi usposobljenosti za izvajanje analiz. Tako sodelovanje je tudi ena izmed temeljnih zahtev akreditacijskih organov, ki zahtevajo, da laboratorij pridobi neodvisen dokaz o svoji usposobljenosti za izvajanje analiz.

foto

19. oktober 2017

Sprejet Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

18. 10. 2017 je Državni zbor RS sprejel Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Zakon).

Zakon povezuje naloge, ki jih bo Agencija RS za okolje (Agencija) izvajala kot enotno službo. Agencija sicer že zagotavlja splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter o stanju okolja. Narava nalog pa je narekovala združitev posameznih služb v enoten zakonski okvir.

Na podlagi zbranih podatkov bo Agencija izdelovala napovedi, analize in ocene stanja okolja ter z njimi obveščala ali opozarjala splošno javnost in specializirane naslovnike (Slovensko vojsko, Upravo za zaščito in reševanje, Upravo za pomorstvo in druge državne organe).

Naloge, ki jih opredeljuje zakon, so:

- trajno opazovanje in sistematično zbiranje podatkov o okolju,
- zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja,
- večja učinkovitost izvajanja državnih nalog in splošna koristnih dejavnosti na področjih:

- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in odpravljanja njihovih posledic,
- obrambe,
- prostorskega načrtovanja,
- graditve objektov,
- varstva kulturne dediščine,
- prometa,
- javnega zdravja,
- kmetijstva in gozdarstva,
- oskrbe z energijo,
- turizma,
- varstva okolja in upravljanja voda.

Zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti ter spreminja ureditev hidrološkega in seizmološkega monitoringa iz Zakona o varstvu okolja ter Zakona o vodah. Popolnoma deregulira izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti in poklica.

Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

18. oktober 2017

Varna, povezana in uspešna Donavska regija

V Budimpešti poteka 18. in 19. oktobra 6. letni forum Evropske strategije za Podonavje, ki ji predseduje Madžarska. Slogan dogodka je "Varna, povezana in uspešna Donavska regija".

Na forumu prisostvuje več kot 1000 udeležencev, vključno s političnimi predstavniki držav v regiji.

Del dogajanja bo tudi predstavitev projekt DriDanube, ki ga koordinira Agencija RS za okolje in ga sofinancira program transnacionalnega sodelovanja v Podonavju.

foto

17. oktober 2017

Poznaš tveganja na kopnem in v morju?

Predavanja za mlade o naravnih nesrečah

Po lanskih katastrofalnih potresih v Italiji so italijanski seizmologi pripravili projekt TemaRisk FVG v regiji Furlanija – Julijska krajina, v katerem aktivno sodeluje tudi Agencija RS za okolje (ARSO).

Cilj projekta je povečanje zavedanja o nevarnosti naravnih nesreč v okolju. O tem želijo seizmologi poučiti mlade, da bodo novo znanje prenesli na svoje družine. Želijo izboljšati aktiven pristop k obvladovanju tveganj v skupnostih, seznaniti javnost z najnovejšimi spoznanji na področju znanosti o Zemlji in morju ter pri mladih zbuditi zanimanje za raziskovanje.

18. oktobra 2017 bo v sklopu projekta v prostorih Slovenskega licejskega pola v Gorici srečanje dijakov z raziskovalci pod naslovom Poznaš tveganja na kopnem in v morju? O potresih bo predavala seizmologinja Ina Cecić (ARSO, Ljubljana), o Jadranskem morju pa oceanografinja Tamara Cibic (OGS, Trst).

Predavanji sta v slovenščini.

O naravnih nesrečah, posebej o potresih, je pomembno nenehno izobraževati vse prebivalce, posebej pa ranljive skupine.

Pripete datoteke

11. oktober 2017

Izboljšanje zraka v evropskih mestih pozitivno vpliva na zdravje

Poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka

Podatki kažejo, da se kakovost zraka v Evropi počasi izboljšuje. Pripravljavci okoljskih politik in prebivalci vedno bolj doživljajo, kakšen vpliv ima (ne)kakovostno okolje na zdravje. Zato oboji uresničujejo vedno več strateških in osebnih odločitev za varovanje okolja in zdravja.

Kljub manjši onesnaženosti zrak še vedno ogroža zdravje Evropejcev; zaradi prašnih delcev, dušikovega dioksida (NO2) in prizemnega ozona (O3). Po zadnjih ocenah so prašni delci še vedno vzrok za več kot 400 000 primerov prezgodnjih smrti v Evropi na leto. Največji vir izpustov v zrak so cestni promet, kmetijstvo, elektrarne, industrija in gospodinjstva.

Z vztrajanjem pri odločitvah za pametne naložbe v čistejši promet, energijo in kmetijstvo je mogoče zmanjševati onesnaženost okolja in izboljšati kakovost življenja. Prezreti ne bi smeli tudi stroškov zdravljenja, ki jih prinaša onesnaženost zraka.

Spodbudno je, da je veliko evropskih vlad, in zlasti mest, res dejavnih pri varovanju zdravja ljudi, saj s svojimi ukrepi dejansko prispevajo k izboljšanju kakovosti okolja.

10. oktober 2017

Poplavljanje rek v Sloveniji septembra 2017

Prvo jesensko razlivanje rek v letu 2017 se je pričelo 15. in končalo 21. septembra. V tem obdobju se je zvrstilo pet porastov rek. Najbolj so okolico ogrožale Krka s pritoki in reke v Pomurju.

V obeh obdobjih je padla podobna količina podobno prostorsko porazdeljenih padavin. V prvem delu je bilo več padavin na jugozahodu in osrednjem delu države, v drugem delu pa v severovzhodnem delu države.

Padavinam je sledilo poplavljanje rek večinoma na območjih pogostih poplav, ponekod so bila poplavna območja obsežnejša. Reke so se razlivale v osrednjem, južnem, jugovzhodnem, vzhodnem in severovzhodnem delu države. Tip poplav je bil večinoma ravninski.

Visokovodne konice pretokov so imele večinoma 2 do 5 letne povratne dobe (možnost takega dogodka je 50 % do 20 % v enem letu).

4. oktober 2017

Prvi meseci projekta DriDanube

Projekt DriDanube je pod vodstvom Agencije RS za okolje (Agencija) začel svojo pot v letošnjem januarju. Od 4. 10. do 6. 10. 2017 je potekalo na Češkem, v Brnu 2. srečanje projektnih partnerjev, na katerem so predstavili delo devetih mesecev ter načrtovane korake za naslednje leto.

V prvih mesecih so partnerji zbirali informacije o trenutnem stanju sušnega monitoringa v svojih državah; ocene tveganj za sušo ter načine upravljanja s sušo. Pričeli pa so tudi z združevanjem informacij na regijskem nivoju. Vse zbrane informacije in podatki bodo služili razvoju orodij, ki jih projekt v dveh letih in pol želi doseči:
- inovativni sušni monitoring,
- poenotena ocena tveganja za sušo in
- strategija, ki bo pripomogla k boljšemu upravljanju suše v Podonavski regiji.

V poletnem času so vsi projektni partnerji organizirali tudi svoje nacionalne seminarje, kjer so predstavili projekt ključnim deležnikom, jih povezali ter vključili v delo projekta. Cilj seminarjev je, da so deležniki obveščeni in vključeni v projekt ves čas trajanje projekta.

V Brnu bo poleg projektnega sestanka tudi prvi trening za uporabo Sušnega uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje spremljanja in opozarjanja na sušo v regiji. Trening je namenjen partnerjem, ki bodo pridobili prve izkušnje z novim orodjem in se usposobili za prenos znanja na nacionalnih treningih, ki so predvideni v prihodnjem letu.

foto

3. oktober 2017

Vabilo k oddaji predlogov institucij za štipendije s področja satelitske meteorologije

Agencija RS za okolje obvešča zainteresirane slovenske ustanove o možnosti financiranja štipendije s področja satelitske meteorologije.

Natančna navodila za oddajo prijave so v prilogi.

Rok za oddajo predlogov je 25. oktober 2017.

Pripete datoteke

20. september 2017

Učinkovita prva faza sanacije okoljske škode po požaru v Kemisu

Agencija RS za okolje (Agencija) je v obdobju po požaru v podjetju Kemis d. o. o zbirala podatke o okoljski škodi ter ugotavljal njen obseg.

Vzorčenje sedimentov je bilo na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici prvič izvedeno dne 22. 5. 2017, to je teden dni po požaru. Na podlagi teh rezultatov je bilo v sedimentu pri obratu Kemis ugotovljeno izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina.

Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice. Ljubljanice onesnaženi sediment ni dosegel. Zato je Agencija podjetju Kemis d. o. o. z delno odločbo naložila odstranitev sedimenta na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok Tojnica do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko, pri čemer je moral povzročitelj zagotoviti, da se v sedimentu prisotna onesnaževala pri izvajanju ukrepa ne prenašajo po strugi dolvodno.

Po izvedenih ukrepih prve faze sanacije je Kemis dne 17. 8. 2017 naročil vzorčenje in analize sedimenta, kot mu je bilo naloženo z odločbo. Vzorčenje in analize je izvedel akreditiran laboratorij Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Prve rezultate analiz je ARSO prejela dne 19. 9. 2017, dopolnitev rezultatov pa dne 25. 9. 2017.

Agencija na podlagi prejetih rezultatov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Na odseku Tojnice, kjer je potekala odstranitev čezmerno onesnaženega sedimenta, so bili odvzeti vzorci sedimentov na treh lokacijah. Na dveh lokacijah je po izvedeni prvi fazi sanacije vsebnost vseh kritičnih onesnaževal nižja od intervencijske vrednosti za tla oz. sediment. Na eni lokaciji pa je vsebnost težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, klororanih lahkohlapnih spojin, benzena, toluena, ksilena in stirena padla pod intervencijsko vrednost, še vedno pa je presežena vsebnost etilbenzena in atrazina (pdf datoteka - Rezultati preiskav vzorcev sedimenta Tojnice in Ljubljanice 22. 5. 2017 in 17. 8. 2017).


V postopku odreditve izvedbe sanacijskih ukrepov, ki bodo predmet dopolnilne odločbe, je imenovan za izvedenca biološke stroke prof. dr. Mihael Jožef Toman.

20. september 2017

Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?

Evropski teden mobilnosti v znamenju sodelovanja z mladimi

V času od 16. do 22. septembra obeležujemo evropski teden mobilnosti, ki se konča z dnevom brez avtomobila in letos nagovarja s sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz.«

Ker se potovalne navade oblikujejo že skozi otroštvo - pomemben pa je tudi čas polnoletnosti - smo na Agenciji pristopili k soorganizaciji prve nacionalne mladinske konference o trajnostni mobilnosti z naslovom »Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?«. Drugi soorganizatorji so: Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Agencija za varnost v prometu in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Konferenca je namenjena mladim od 15 do 29 let. Osrednji namen konference je med njimi povečati ozaveščenost in znanje o okolju, prometu in zdravju, cilj pa vzpostaviti in poglobiti partnerstva med mladimi in strokovnjaki. S tem želimo mladim pomagati, da postanejo aktivni državljani in se aktivneje vključijo v procese odločanja, tudi na področju trajnostne mobilnosti.

Za potrebe konference je Agencija pripravila animacijo »Združimo moči. Trajnostna mobilnost smo mi vsi« in mladinski priročnik o okolju, zdravju in prometu z naslovom »Na poti v zeleni prestavi«. Priročnik je izdelan v sodelovanju z mladimi in za mlade, ki jih zastopa Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Tako video kot priročnik temeljita na podatkih in informacijah, ki so del sistema Kazalci okolja v Sloveniji.

foto

15. september 2017

120 let seizmologije na Slovenskem

Prva potresna opazovalnica na današnjem ozemlju Slovenije je začela delovati 18. septembra 1897 - dobri dve leti po močnem potresu, ki je povzročil velike poškodbe v Ljubljani - v stavbi takratne realne gimnazije, na današnji Vegovi ulici.

Organiziral in vodil jo je Albin Belar, profesor kemije in naravoslovnih znanosti. Čeprav je že pred tem časom v različnih avstro-ogrskih krajih že občasno deloval kak instrument, namenjen zapisovanju potresov, gre v Ljubljani za prvi primer organiziranega in neprekinjenega instrumentalnega beleženja potresov v Monarhiji.

V članku iz revije Življenje in tehnika (oktober 2007) je opisanih več podrobnosti o prvem seizmografu, ki je deloval na opazovalnici. Reviji se zahvaljujemo za dovoljenje za objavo.

foto

15. september 2017

Telo na kolo

Evropski teden mobilnosti in promocija zdravja na delovnem mestu

Zaposleni na Agenciji se bomo pridružili pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, vabi pa tudi vsakega posameznika, naj uporablja zdravju in okolju prijaznejše načine mobilnosti.

Evropsko pobudo bomo povezali s promocijo zdravja na delovnem mestu. Z vožnjami s kolesom bodo tričlanske kolesarske ekipe v tekmovalnem duhu do srede novembra seštevale prevožene kilometre in število prihodov s kolesom v službo.

V okviru ETM bomo vsi zaposleni na Agenciji v petek, 22. septembra, v službo prišli brez avta. Tiste, ki nimajo možnosti, da bi v službo prikolesarili, vabimo, da potujejo na alternativen način.

logo

Pripete datoteke

14. september 2017

Poročilo o posledicah požara v obratu Ekosistemi

Požar v obratu Ekosistemi, v Zalogu pri Novem mestu, ki je izbruhnil 20. 7. 2017, ni imel dolgoročnih posledic na onesnaženja zraka.

Analize rezultatov vzorčenja tal kažejo, da so izcedne vode, ki so nastale pri gašenju požara, vplivale na tla kmetijskega zemljišča južno od obrtne cone. Vsebnosti posameznih onesnaževal v vzorcih tal so bile pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. To pomeni, da se ne pričakujejo škodljivi učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje.

Rezultati analiz voda so pokazali onesnaženje površinske in podzemne vode z izcednimi/požarnimi vodami in fekalijami. V vzorcu teh voda so bile za posamezne parametre presežene mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V vzorcu je bil določen tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila. Vpliv požarnih/izcednih voda je bil zaznan v reki Krki, vendar pa nonil-fenol in bisfenola A nista presegli maksimalne dovoljene koncentracije za površinske vode.

V obeh vzorcih vodnjakov so bile prisotne snovi, ki so določene kot nevarne za podzemno vodo in katerih vnos v podzemno vodo je potrebno preprečiti. Prav tako so bile ugotovljene tudi izredno visoke vsebnosti mikroorganizmov fekalnega izvora, ki so presegale celo mejne vrednosti za odpadne vode.

Za preprečevanje nadaljnjega onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal je nujno potrebno, da se prepreči iztekanje izcednih voda iz območja obrata in uredi kanalizacijsko omrežje.

Pripete datoteke

11. september 2017

Agencija zaposli meteorologa

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto meteorologa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s spletnim programiranjem in podatkovnimi bazami.

Izbrani kandidat se bo pridružil skupini sodelavcev na sektorju za kontrolo, tok in arhiv podatkov, katerih naloga je zagotoviti kakovostne meteorološke in hidrološke podatke ter enostaven dostop do njih.

Rok prijave je do vključno 18. septembra 2017.

Podrobnejši pogoji za prijavo na razpis so opisani v pripetih datotekah.

Pripete datoteke

8. september 2017

ARSO zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju

Agencija RS za okolje zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju, ki poteka na Bledu. S to podporo nadaljuje sodelovanje z Veslaško zveza Slovenije pri organizaciji največjih veslaških prireditev. Organizaciji sta sodelovali že pri izvedbi tekem svetovnega pokala in izvedbi Svetovnega prvenstva v veslanju.

Prvenstva se udeležuje več kot 4600 veslačev iz vsega sveta. Zaradi velikega števila tekmovalcev potekajo tekmovanja od ranega jutra do večera brez premora. V natrpanem urniku je skoraj nemogoče nadoknaditi zaostanek, ki bi nastal zaradi vremenskih razlogov. Pravočasne vremenske informacije so zelo pomembne za nemoteno in varno izvedbo tekmovanja.

5. september 2017

Evropska komisija odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju

Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je s pomočjo državljanov in organizacij raziskati možnosti za zmanjšanje odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo.

Cilji javne razprave so:
- informirati zainteresirane,
- izmenjava mnenj in informacij,
- zbiranje podatkov, ki jih ni mogoče najti s pomočjo kabinetnega raziskovanja, bi pa lahko pripomogli k zmanjšanju količin mikroplastike v morju.

Velik delež odpadkov odvrženih v morje predstavlja prav plastika. Na odprtem morju lahko plava na površju ali pa potone na dno in ogroža morske ter obalne habitate. Z odpadki iz plastike so močno onesnaženi predvsem Subtropski oceani, vse bolj pa tudi Mediteran.

K javni razpravi lahko prispevate z izpolnitvijo spletnega vprašalnika na spodnji povezavi.

1. september 2017

Zelo vroče in sončno poletje 2017

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovalo več vročinskih valov s kratkimi osvežitvami. Le redko je temperatura padla izrazito pod dolgoletno povprečje. Vsi trije poletni meseci so bili v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja; še najmanj je odstopal julij.
Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, to je sredi 19. stoletja, je bilo znatno toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo do četrto najtoplejše.

Zlasti zaradi globalnega segrevanja se poletna povprečna temperatura zraka v Sloveniji zadnja desetletja opazno zvišuje; v zadnjih 40 letih znaša dvig okoli 2,5 °C. Zaradi teh dolgoročnih sprememb so vsa zadnja poletja, z izjemo leta 2014, toplejša od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010. Celo za zadnja leta sveže poletje 2014 temperaturno presega večino poletij pred letom 1990.

Visoka povprečna temperatura zraka v letošnjem poletju se odraža tudi v nadpovprečnem trajanju vročine. Število vročih dni – ko temperatura zraka preseže 30 °C – je bilo letos po večini nižin med 18 in 48 ali vsaj dvakrat toliko kot znaša dolgoletno povprečje. Tudi po tej statistiki poletje 2003 (oziroma 2013 v Ratečah) ostaja rekordno; marsikje po nižinah je bilo takrat več kot 50 vročih dni.

Nekaj dni sredi letošnjega poletja je bilo izjemno vročih, ponekod smo izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev. Na uradnih merilnih postajah je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer se je 3. avgusta temperatura povzpela do 40,6 °C, v bližino slovenskega rekorda 40,8 °C, izmerjenega 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.

31. avgust 2017

Meteorološko poletje se poslavlja, suša še ne

Pretekli vikend je Slovenijo prešla vremenska fronta, ki je marsikje prinesla težko pričakovani dež, vendar tudi nevšečnosti. Količina padavin drugod po Sloveniji je bila zelo raznolika. Padavine so bile intenzivne, vendar kratkotrajne.

Neurje je precej problemov sprožalo na Dolenjskem, kjer so intenzivne padavine, veter in ponekod tudi toča povzročile težave v prometu in na objektih. Postaje ARSO so 28. avgusta zabeležile zelo močne nalive: v Trebnjem 55 mm v 20 minutah, v Sevnem in Litiji 41 mm v 10 minutah.

Vodna bilanca površinskega sloja tal je ob koncu avgusta še vedno v sušnih razmerah. V najbolj prizadetih območjih je vodni primanjkljaj v vegetacijski sezoni prevelik, da bi se ob količini dežja pod 50 mm bistveno popravil (Portorož 560 mm, Novo mesto 370 mm, Maribor 270 mm, Murska Sobota 250 mm, Nova Gorica 230 mm, Ljubljana 170 mm, Celje 160 mm).

Žal marsikje v sušnih območjih to ne bo rešilo težav s kmetijsko sušo, saj so rastline trajno poškodovane, poljščine tam prezgodaj dozorevajo, podobno je tudi v trajnih nasadih. Na območjih z večjo količino dežja so padavine rahlo izboljšalo stanje travinja in strniščnih posevkov ter nekaterih jesenskih zelenjadnic. Površinska vodna bilanca se bo ob napovedanih padavinah izboljšala, saj bo zaradi hladnejšega vremena tudi izhlapevanje manjše.

Gladine podzemne vode ob koncu avgusta na večjem delu države so nizke do zelo nizke.

Vodnatost rek po državi je mala. Od petka do nedelje se bodo sušne razmere ob napovedanih padavinah omilile, pretoki rek bodo narasli do srednjih vrednosti.

V začetku prihodnjega tedna bo vodnatost rek v večjem delu države srednja in se bo počasi zmanjševala. Vodnatost vodotokov v Slovenski Istri, na Obali in ponekod v južni Sloveniji bo predvidoma ostala pod srednjimi obdobnimi vrednostmi, sušne razmere se tudi tam ne bodo zaostrovale.

Predviden razvoj vremena od 31. avgusta do 8. septembra 2017:
Zadnjega avgusta bo območje visokega zračnega tlaka slabelo, od 1. do 3. septembra bo na vreme pri nas vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo v začetku tedna pomaknilo proti vzhodu. Naslednja vremenska fronta bo predvidoma v petek 8. septembra že vplivala na vreme pri nas. V četrtek bo še sončno in vroče, v petek, 1. septembra pa bo v vzhodni polovici Slovenije sprva še dokaj sončno. V zahodni in delu osrednje Slovenije se bo pooblačilo. Že zgodaj zjutraj se bodo začele pojavljati občasne padavine, deloma nevihte z nalivi, ki se bodo dopoldne postopno širile proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo nestalno in hladnejše vreme z občasnimi padavinami, v soboto tudi nevihtami. V nedeljo popoldne bodo padavine ponehale. Ker bodo vmes nevihte, bo količina padavin iz kraja v kraj precej različna, vsekakor pa bo v večjem delu Slovenije padlo vsaj 20 mm padavin. V ponedeljek bodo še krajevne plohe, od torka so četrtka bo predvidoma suho vreme. Za petek, 8. septembra, kaže na dež.

Pripete datoteke

29. avgust 2017

Varnost letenja na prvem mestu

Zaključek premestitve in prenove meteorološke postaje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Začela je delovati prenovljena meteorološka postaja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V obdobju letnih dopustov je Agencija RS za okolje (Agencija) dokončala projekt celovite prenove in premestitve meteorološke postaje in merilnega mesta na letališču.

Agencija namreč omogoča meteorološko podporo zračnemu prometu v zračnem prostoru nad Slovenijo. To izvaja v meteoroloških pisarnah na štirih letališčih vse dni v letu.

Premestitev je zahtevala skrbno načrtovano umestitev postaje v prostor ter veliko soglasij. Naprave in objekti namreč ne smejo predstavljati ovir v bližini steze, ne smejo motiti drugih navigacijskih naprav in sistemov, merilno mesto mora biti reprezentativno za področje pristanka letal … Zgraditi je bilo potrebno energijski in komunikacijski vod. Celotno premestitev je financirala Agencija, projekt pa je bil izveden skupaj s Kontrolo zračnega prometa Slovenije.

Postaja na Letališču J. Pučnika Ljubljana je najbolj kompleksen meteorološki merilni sistem v državi. Vsebuje običajno merilno mesto (na sliki) z obsežnim naborom merilnih senzorjev, dodatno se meri vidljivost (z laserskimi merilci) na treh mestih vzdolž vzletno-pristajalne steze, na začetku in koncu steze se meri višina in količina oblačnosti, postavljena sta dva 10 m visoka drogova na katerih so senzorji za meritve hitrosti in smeri vetra, nameščena je spletna kamera.

Celoten sistem merilnih naprav je integriran v sisteme kontrole zračnega prometa, upravljalca letališča in letalskih operaterjev, tako imajo vsi ključni uporabniki sveže podatke praktično v trenutku, ko je meritev izvedena.

Ker je varnost letenja na prvem mestu, morajo podatki biti na voljo neprekinjeno. Vsi vitalni deli in nujne merilne naprave so vsaj podvojeni, nameščeni so rezervni viri električnega napajanja, podvojeni so komunikacijski vodi in računalniška oprema za obdelavo in prenos podatkov. Vse merilne naprave je potrebno redno periodično umerjati in pregledati.

Meteorologi na letališčih se s pomočjo stresnih testov urijo tudi v izvajanju postopkov za primere izrednih dogodkov.

foto

24. avgust 2017

Suša se bo zalezla tudi v meteorološko jesen

Nastopili so bolj vremensko prijazni dnevi, vročina je v zadnjih dneh nekoliko popustila. V preteklem vikendu je povsod po Sloveniji deževalo. Jutra so bila v začetku tedna sveža, najnižje jutranje temperature zraka so bile od 4 do 10, na Primorskem do 18 °C.

Dnevi po prehodu fronte so se segreli le na od 22 do 27 °C. Za popolno slovo od suše je bilo dežja premalo. V večjem delu Slovenije so bile količine dežja med 20 in 30 mm, na Obali, v delu osrednje, jugovzhodne Slovenije ter severovzhoda pod 20 mm. Največ dežja, več kot 40 mm, je padlo le v višje ležečih predelih.

Na najbolj s sušo prizadetih območjih je dež namočil le površinski sloj tal. Količine dežja zadostujejo za nekaj dni, primanjkljaj meteorološke vodne bilance v sušno najbolj prizadetih območjih se je ponekod rahlo popravil, vendar poškodovanosti zaradi suše kmetijske rastline več ne morejo ubežati.

Padavine so bile ugodne le za travinje, vznik strniščnih posevkov, jesenske zelenjadnice in trajne nasade. Še vedno pa padavine niso bile zadostne, da bi popravile padavinsko sliko letošnje vegetacijske sezone. Na jugovzhodu je v letošnjem poletju padlo le 48 % dolgoletnih padavin.

Ker spet prihaja obdobje vročega vremena, se bo na najbolj ogroženih območjih stanje ponovno poslabšalo. Kmetijska suša se bo tam nadaljevala.

Vodnatost rek po državi je še naprej mala.

Tudi v drugi polovici avgusta gladine podzemne vode večjega dela države ostajajo podpovprečne.

Vremenski izgledi do 1. septembra:
V celotnem obdobju bo nad južno polovico Evrope vztrajalo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo od jugozahoda dotekal razmeroma suh in zelo topel zrak. Prevladovalo bo sončno vreme, več dnevne oblačnosti bo v hribovitem svetu severozahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature se bodo dvigale nad 30 °C. Nadaljevalo se bo suho vreme, največja verjetnost za krajevne nevihte je v četrtek, 24. avgusta in v ponedeljek, 28. avgusta, pa še to le v gorskem svetu.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO